GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
1905-04-16
Artikel XIII.

Artikel XIII.

Amsterdam, I4 April I905.Onze kerkelijke pers maakt zich in deze dagen verdienstelijk door de ingekomen rapporten voor de a s. Synode niet alleen uitvoerig te bespreken, maar ook aan een welwillende critiek te onderwerpen.Met name de uitvoerige studie, die Dr. Wagenaar in de Zuider ...

16 april 1905
De Heraut
542 woorden
Uit ve Pers.

Uit ve Pers.

Ds. Littooy gaat voort, mee in het Zeeuwsch Kerkblad op waardige en kalme wijze de thans weer aan de orde gestelde leergeschillen te bespreken.Hij doet het ditmaal in antwoord op een persoonlijk schrijven, dat Ds. Bos aan hem richtte; ‘k Veroorloof mij broeder Bos op te merken dat d ...

16 april 1905
De Heraut
1669 woorden
„Overgeleverd in de handen der zandaren”.

„Overgeleverd in de handen der zandaren”.

Toen kwam hij tot zijne discipelen, en zeide tot hen: laapt [nu] voort, en rust. Ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des menschen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Matthëus 26:45.Daarin dat het „Woord vleesch is geworden" of dat de „Zone Gods" als „Zoon des menschen versc ...

16 april 1905
De Heraut
1382 woorden
Seminarie ot Staatsfaculteit?

Seminarie ot Staatsfaculteit?

I. Het op den voorgrond dringen van de quaestie der theologische faculteit achten wij een heugelijk teeken des tijds.Dat in steeds breeder kring de oogen opengaan voor den onhoudbaren toestand waarin dé theologische faculteit aan de Rijksuniversiteit verkeer ...

16 april 1905
De Heraut
1129 woorden
Predikantenconferenties.

Predikantenconferenties.

Wat er omgaat in de theologische wereld blijkt wel het best uit de onderwerpen, die op de predikantenconferenties behandeld worden.Als teeken des tijds mag daarom wel gelden het agendum voor de vergadering van moderne theologen, die 2 en 3 Mei te Amsterdam saamkomen zullen: 1. Prof. ...

16 april 1905
De Heraut
196 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classe ‘s-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. Kerk te 's Gravenhage bericht, dat de Classe 's Gravenhage D.V. vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 9 Mei a.s, gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 25 April e.k. bij den sc ...

16 april 1905
De Heraut
C. LION CACHET
H. ORMEL
92 woorden
Apologie.

Apologie.

Onze Roomsche landgenooten hebben een goed werk gedaan.Ze hebben een vereeniging opgericht, onder den naam Petrus Canisius, die zich ten doel stelt, een reeks apologetische werken in het licht te zenden, waarin op populaire wijze het Christendom verdedigd zal worden tegen de aanvallen van ...

16 april 1905
De Heraut
680 woorden
De conferentie te Zeist,

De conferentie te Zeist,

Van 3—7 Mei a.s. zal te Zeist de wereldconferentie van Christelijke studenten plaats vinden.Ook wij voldoen gaarne aan het verzoek der Nederlandsche Christelijke studentenvereeniging, om de aandacht op deze conferentie te vestigen.Het is toch een verblijdend teeken, dat de Christens ...

16 april 1905
De Heraut
772 woorden
Höveker & Wormser.

Höveker & Wormser.

Vluchtheuveizangen, President-Directeur der Heldringgestichten.= =GEARRANKEERD door E. d. B. v. O==De bundel bevat 158 liederen.Prijs ƒ 3.35 Inseraiiiald; ƒ 3.90 gebonden lm sfempelband, geteekend door JAC. Ph. WORMSER.Igl^' ...

16 april 1905
De Heraut
36 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Een afvallige. Het uitvoerend comité van de zendingscommissie der Amerikaansche United Brethren in Christ heeft op de lijst zijner zendelingen geschrapt den naam van D. F. Wilberforce, een geboren neger. De man werd als kind naar Amerika gebracht en na daarvoor te zijn opgeleid, werd hij als zend ...

16 april 1905
De Heraut
WINCKEL.
459 woorden
van 4