GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1908-04-12
De Heraut
Algemeen wordt dus erkend,

Algemeen wordt dus erkend,

Amsterdam, I0 April I908.Algemeen wordt dus erkend, en niemand betwist dit, dat overgang van de eene zusterkerk naar de andere op dezelfde plaats mogelijk is en de kerkeraad in zulk een geval aan het betrokken gemeentelid een attestatie kan meegeven.Al blijft zulk een kerkelijke ver ...

De Heraut
1433 woorden
„En het hoofd buigende, gaf hij den geest.”

„En het hoofd buigende, gaf hij den geest.”

[GOEDE VRIJDAG.] Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide hij: et is volbracht. £n het hoofd buigende, gaf bij den geest. Joh. 19 : 30.Zeven heilige weken wordt het lijden van onzen Heiland ingedacht, dat aan het Kruis voorafging; maar met den Goeden Vrijd ...

De Heraut
1665 woorden
Pro Kege.

Pro Kege.

TWEEDE REEKS. XXVIII (Slot). Want hij moet als Koning heerschen, totdat Hij alle de vijanden onder zijne voeten zal gelegd hebben. " i Cor. iJ: 25. Ziea we thans, aan het slot van de tweede reeks, op d ...

De Heraut
3438 woorden
De zilveren koorde.

De zilveren koorde.

III. Staatssubsidie voor de Kerk, r.oo schreven we, moet altijd tot staatsinmenging in de kerkelijke aangelegenheden leiden. Vandaar dat we hopen, dat die broeders; die even beslist als wij voor de vrijheid en zelfstandigheid der Kerk opkomen, mits ze het h gevaar ...

De Heraut
1623 woorden
Leesfel.

Leesfel.

J. PosTMiis, Calvinistische Vertoogen. Zwolle, Firma H, Tulp. I906.Niet om aan te kondigen deze reeds in 1906 verschenen studiën en schetsen van den heer POSTMUS, maar om er, wat tot dusver neg niet is geschied, in De Heraut de aandacht op te vestigen, ga ik er thans over schrijven. Over d ...

De Heraut
1454 woorden
Dereenigingsleden.

Dereenigingsleden.

LERWICK EN BALTASOUND. II. In aansluiting aan ons vorig artikel, laten we hier een en ander volgen van wat Ds. K. van der Wa!, van Hillegom, in het verslag van zijn wedervaren vertelt.Hij begaf zich den laatsten Woensdag van M ...

De Heraut
1298 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Onlangs werd in Madrid een nieuw seminarium door den bisschop dier stad ingewijd. In zijn inwijdingsrede legde de bisschop er den nadruk op, dat in deze nieuwe opleidingsschool voor priesters een leerstoel voor den Bijbelstudie gesticht werd; tot hiertoe de eenige in Spanje. De Roomsche Kerk van ...

De Heraut
WINCKEL
389 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschland. Luthervereering afgekeurd.In np. 4 van het Evangeliches Gemeindeblatt für Rheinland und Westfalen stond het volgende vers: „Martin Luther, tritt im Glorienscheine Heut zu deiner feiernden Gemeine. Tritt hinein in unser Weltgezeter, Junker Jörg, fromm-s'arker Lindwurmtöt ...

De Heraut
906 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Particuliere Synode van Noord-Holland. De vergadering der Particuliere Synode van Noord Holland zal D.V. gehouden worden op Woensdag 24 Juni e.k. te Haarlem, Kerk Ged. O. gracht, aanvang voormiddag 9½ uur.Punten voor het agecdum en opgaven van de namen der d ...

De Heraut
R. MULDER.
W
RINGNALDA.
D
TIBBEN.
C. LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDE
Ds. T
OEGEMA
h. t
J. EIKELBOOM
J
A
GOEDBLOED
717 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank • ontvangen door ondergeteekende van J. A. te Apeldoorn post merk 't Loo, een postwissel, groot / 1.D. HULLEMAN, Kootwijk.Penningmeester. ...

De Heraut
D. HULLEMAN
22 woorden
van 4