GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1908-09-13
De Heraut
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Generale Synode der Gereformeerde kerken in Nederland. Vijfde Zitting. (Vervolg).Na ds pauze wordt in zake punt M 16 van het agendum, rakende een bezwaarschrift van Br. J. te W., het volgende besloten: a. De Synode spreekt als haar oordeel uit, dat in ...

De Heraut
J. SCHOONHOVEN
praeses.
A. BBRENDSE
scriba.
A. DELFOS
Scr.
5678 woorden
Pro Hege.

Pro Hege.

DERDE REEKS. (Tweede gedeelte), Christus Koningschap en de Kerk. I. Want één brood is het, zoo lijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen ééns broods deelachtig zijn. I Cor. lo : 17. Op den vo ...

De Heraut
3262 woorden
Leestafel.

Leestafel.

L. E. Onder de Republiek. Amsterdam, VAN HoLKEMA EN WARENDOIIF, rgo; .DÜ3 de titel van het tweede werk van L. E. de schrijfster, wier eerste: Silhouetten reeds vroeger door mij in dit blad is besproken.Ook nu liggen weer de verschijning van het boek en mijn bespreking in tijd langer ...

De Heraut
1927 woorden
„Net gemeen geloof.”

„Net gemeen geloof.”

Namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God onzen Zaligmaker; aan Titus, mijnen rechtgeaarden zoon naar het gemeen geloof. Titus 1:3, Het geloof is het persoonlijkste in ons geestesleven, en toch van den anderen kant is niets zoo zeer als juist ons ...

De Heraut
1517 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. De Synode der Duitsche Broedergemeente.Toen schrijver dezes eenige weken geleden te Zeist een zendingssamenkomst bijwoonde, hoorde hij daar met veel genoegen den heer Weisz mede het woord voeren. Deze merkte daaibij op, dat toen op het laatst van de 18e eeuw het rationalisme d ...

De Heraut
1125 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

'T KWAM TE PAS. Bij de Joden was het oudtijds gewoonte, dat de geleerden en leeraars des volks steeds een of ander handwerk moesten kennen, ten einde zoo noodig daarmede in hun onderhoud te kunnen voorzien. Zoo lezen we van Paulus, die ook tot de gestudeerden behoo ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1038 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Te Bazel is het «Diakonenhuis» opgeheven, üc predikant Löw, tot hiertoe huisvader dier stichting, meldt hierover het volgende: »In Maart van dit jaar deed het comité een nieuwe (laatste) oproeping aan Christelijk gezinde jongelingen, om hen uit te noodigen diakoon te worden. Ook zag met hetzelfde ...

De Heraut
WINCKEL.
280 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: van Mevr. Wed. E, f y, door den heer Iv. . Stroes te Winterswijk /3805, Aan Collecten (voor de Theol. faculteit): van de Geref. Kerk te Bergum /5.7s; te oornbergum fz^9; te Donkerbroek ...

De Heraut
270 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: De Bildt, R. Smeding, te IJsselmonde. — Zevenhoven, L. P. Krijger, cand. a/d. V. U. — lerseke, A. van Dijk, te Oudewater. — Aalsmeer, T. J. Hagen, te Ridderkerk. — Garrelsweer, R. W. Huizing, te Koudekerk (Z.-H.). — Nieuwendam, K. Ou ...

De Heraut
191 woorden
EYKENSLUYTERS & TROMP

EYKENSLUYTERS & TROMP

AUe Maiibooten, uitgezonderd de „Geüé" hebben Eerste klasse midscheeps, 2de klasse in de Campagne, EXTÜA A.irVA.ARTEN-: Direct naar Java en naar Macassar, | 19 Sept. s.s, „KEOIRI", (eventueel met overlading), j Kapitein O, LAP. De „KEOIRI" laadt voor Saoang (Oleh-leh) ea Pada ...

De Heraut
142 woorden
van 4