GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
1910-07-03
De Heraut
L. G. C. LEDEBOER

L. G. C. LEDEBOER

Voor slechts f\ 25, keurig gebonden voor sleclits /175, nieuwe uitgaaf; zooeven versclienen: L. 0. C. LEDEBOER, in zijn Leven en Arbeid, geschetst door Ds. J. H. LANDWEHR. 2e Geheel herziene en vermeerderde druk, met een woordvooraf van Prof. Dr. H. BAVINOK. Prijs / 125, Keur ...

De Heraut
61 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Ledeboer.Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Legaten: van wijlen Mej. W. J. Rutgers /1000, Aan Contributiën: door den heer M. de Jong te Noorden/7.50; door Ds. A. Hoeneveld uit IJselmonde f v, door den heer G. Lustig te H ...

De Heraut
174 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & C., Commissionairs in EBecten, WESTERMARKT No. AMSTERDAM, 21 ...

De Heraut
10 woorden
Koninklijke Hollandsche Lloyd.

Koninklijke Hollandsche Lloyd.

S.S. „Deü/Zand"S.S.t, Zè9landia"* Alleen voor passagiers.Koninklijke Hollandsclie Lloyd.Oeregelde StoomTaartdlenst tusschenIXederlancl, Brazilië, XJni|ji; iiay en A-rgentinië.van Amsterdam 6 Juli. van Santos 6 Aug.Duinkerken9 J ...

De Heraut
105 woorden
HET WOORD GODS.

HET WOORD GODS.

^ HET WOORD GOOS.: Verklaring van het boek GENESIS. I Met de inleiding tot deverklaring der H. ScbriffcDOORDienaar des Woords te Amsterdam.Deze drie deelen zijn nu zoolang de . voorraad strekt te bekomen bijC A. FiSSOHER, Boekh. UTRECHT, C voor /75 ...

De Heraut
51 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Het behaagde den Heere, heden tot Zich te nemen in Zijne eeuwige heerlijkheid, onzen geliefden Emeritus-Predikant Ds. J. VAN ANDEL.Met de rijke gaven, hem door zijnen Zender veileend heeft hij ruim zes-enveertig jiten in den wijngaard des Heeren mogen arbeiden. Dankbaar gedenken wij zijne ...

De Heraut
126 woorden
VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.

VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.

VEREENIÖINU VOOR flOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN ORONDSLAO.PROGRAMVOOR DEDertigste Jaarlijkschete lioudLen te 3E{.ottei*da.iii, 6 en 7 Juli 1910, Samenkomst, op Woensdag, 6 Juli, des avonds te 7I/2 uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in ...

De Heraut
323 woorden
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika

Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika

Nederiandsche Bank voor Zuid-Afrika, gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 389, Bykantoor te London, 2. Great Winchesterstreet E. G.Hoofdagentschap tt PRETORIA.gentschappen te KAAPSTAD, BLOEISFOSTEIN. lOHAIillESBDBG, POTCHEFSTBOOO. ^ ** WITBANK en PBEffllEB IlIIiE. ...

De Heraut
109 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S.! De classe Goes, bijgestaan door de dep. Synode naar art. 49 K. O., heeft in hare vergadering van den 23«n Juni j.l. peremptoir geëxamineerd den heer F. G. H. Bramer, beroepen Pted. te Heinkenszand, en, na gehoord gunstig advies der dep., dezen Broeder met al ...

De Heraut
R. J. VAN DEK VEEN.
J. MULDER
A. OUWEHAND
P. KOSTER.
W. DE JONG
1068 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Een Hindoe over de Protestantsche Zending in Engelsch-Indië.Een Hindoe schreef in een Zuid-Indisch tijdschrift, de Mysore Review het volgende omtrent de Protestantsche zending.„Wij gebruiken deze gelegenheid om onze volksgenooten te verzoeken, dat zij de Protestantsche zen ...

De Heraut
WlNCKEL.
1233 woorden
van 3