GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
1917-11-18
De Heraut
Palestina voor de Joden?

Palestina voor de Joden?

Een der verrassendste wendingen, die deze oorlog ons brengt, is zeker wel de mogelijkheid dat Palestina aan de Joden zal worden teruggegeven.Nu het Britsche leger, na Gaza te hebben veroverd, door het oude land der Philistijnen Palestina binnen rukt en niet ver van Jerusalem af is, schijnt ...

De Heraut
632 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland, Herdenking v^n het tot stand komen van de Unie der G e r ef. en L u t h. Kerk, Niettegenstaande den oorlog heeft men in de Evangelische iandkerk van Pruisen gelegenheid gevonden, op 23 September 1.1. feestelijk te herdenken dat voor 100 jaar de »Unie« werd, ingevoe: rd. Van al ...

De Heraut
1867 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een superintendetit over de moHlisalie in Rusland. In Kelle aiid Schwert, een kerkelijk blad voor de Evan. Luth Gemeente in Koerland, deelt de General-Superintendent, Bernewitz het volgende omtrent de Russisclie mobilisatie mede: »Dat het tot den oorlog komen moest, wisten wij reeds lang, veel ee ...

De Heraut
WINCKEL.
470 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VELERLEI WEGEN. XII. DE TWEEDE. »De Bijbel» riep mijnheer Jansen verwonderd.> Waar moet die voor dienen ? Ge kunt de moeite sparen; Ik ben toch niet te bekeeren.»Ik zag hem aan, evenee ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1193 woorden
Der Blinden Toekomst.

Der Blinden Toekomst.

Geachte Redactie!Vergun mij plaatsing van het volgende onder bovenstaand Motto, in uw veelgelezen blad; bij voorbaat mijn dank.Het is zeer zeker aan geen twijfel onderhevig dat in den tegenwoordigen tijd ook in eigen kring veel geleden wordt. Allereerst doet zich de ellende gevoelen ...

De Heraut
E. E.
384 woorden
Leestafel.

Leestafel.

F. J. KROP, Hervormd Predikant te Rotterdam, DE OUDE CÉVBNOL door RABAUT SAINT-ÉTiENNE, Rotterdam J. M. Bredee's Boekh. en Uilgevers-Mij.Ds. KROP biedt ons in dit boekje èn zijn vertaling van een Fransch werkje, waarvan de eerste uitgave reeds in 1778 verscheen èn zijn INLEIDING tot dit we ...

De Heraut
G.
1428 woorden
Amsterdam, 16 November.

Amsterdam, 16 November.

Trad anders tegen den winter meest stilstand op het oorlogsterrein in, thans is het veeleer alsof de gebeurtenissen elkaar opvolgen met de snelheid, waarmede de film in de bioscoop de bewegelijke beelden laat - voortglijden op het doek.Eerst kwam het verrassende offensief van Duitschland en Ooste ...

De Heraut
796 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de RedactieMijnheer de Redacteur.Mag ik voor onderstaand een klein plaatsje in uw blad. Bij voorbaat dank. De verzorging onzer militairen. Naar aanleiding van de onlangs aan alle kerkeraden en jongelings ver. ger ...

De Heraut
Uw dw. dn.
L. S. F. B.
274 woorden
De beteekenis van Calvijn.

De beteekenis van Calvijn.

Er is, — gelijk De Statrdaard terecht opmerkte — zeker reden om dankbaar te wezen voor de warme hulde, - die bij gelegenheid van het gedenkfeest der Reformatie van verschillenden kant gebracht is aan Calvijn, zoowel om ^le beteekenis, die hij gehad heeft voor de Reformatie in het algemeen, als bi ...

De Heraut
760 woorden
"Door  U alleen gedenken wij uws Naams."

"Door U alleen gedenken wij uws Naams."

HEERE onze God, andere heeren, behalve Gij, hebben over ons geheerscht; doch door U alleen gedenken wij uws naams. Jes. XXVI:13. Er is tweeërlei Godsvrucht.De ééne is vrucht van wat in ons zelf omgaat, de tv/eede wordt in ons gewefkt door wat God in on» verb ...

De Heraut
A. K.
1334 woorden
van 4