GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1920-05-16
De Heraut
Een dogmatische vraag.

Een dogmatische vraag.

Een onzer Gereformeerde jongelingsvereenigingen vraagt ons in de Heraut de vraag te beantwoorden, of de geloovigen na hun dood terstond naar den hemel gaan.Het antwoord op deze vraag schijnt ons niet zoo moeilijk voor een Gereformeerde Jongelingsvereeniging, want het is te vinden in de 22e ...

De Heraut
283 woorden
„Of al het volk des Heeten progeten waren”.

„Of al het volk des Heeten progeten waren”.

Doch Mozes leide tot hen: Zijt gij voor mij ijverende ? Och of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijnen Geest over hen gave! Numeri XI: 29. Mdzes stond geestelijk op hooger standpunt, dan het volk, waarover God hem de zorge had toevertrouwd. Mozes ...

De Heraut
Dr. A. K.
1453 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken dank ontvangen lett. A. R. Harderwijk f 2.50.Ds. J. H. HOUTZAGERS, Voorzitter.Arnhem, Velperweg 88. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
16 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De Ethischen komen de laatste jaren, althans in ons land, niet tot vaster en meer invloedrijke positie. Eer kan, zonder onderschatting van hun bedoelen, in het gemeen gezegd, dat ze aan invloed in onze Kerken dierven. Ook van Hervormde zijde begint men dit in te zien.Zoo las men in het laa ...

De Heraut
989 woorden
Geen gunst maar recht.

Geen gunst maar recht.

XVIX, Dat het Koninklijk besluit van 1808 door Koning Lodewijk uitgevaardigd om de verhouding van den Staat en de Kerken te regelen, wat de kerkegoederen en predikantstractementen betreft, zich niet grondde op of zijn rechtskracht ontleende aan de besluiten van de Nationale Vergadering van ...

De Heraut
H. H. K
1877 woorden
„En werden twijfelmoedig”.

„En werden twijfelmoedig”.

(VOOR DE PINKSTERWEEK.) En zij ontzetten zich allen, en werden twij felmoedig, zeggende de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn ? Hand. Il : 12. De gewaarwordingen, die bij het naderen van 't heilig Pinksteren in de mannen der ...

De Heraut
Dr. A. K.
3917 woorden
Voorzoover thans reeds

Voorzoover thans reeds

Amsterdam, 14 Mei 1920, Voorzoover thans reeds in de besluiten van Kerkeraden en Classen de geesten openbaar worden, blijkt, dat wel degelijk de overtuiging leeft, dat een uitbreiding onzer belijdenisschriften met het oog op de ernstige vraagstukken, die in onzen tijd aan de orde zijn geko ...

De Heraut
1539 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Oost-Indië. — Trippelmaat. —Meikersen. — Siegenbeek.G. B. vraagt: Hoe zijn wij Nederlanders, het eerst in aanraking gekomen met de Oost, waar wij thans zulke groote bezittingen hebben fWij moeten in ons antwoord beknopt zijn. Daaro ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
900 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. DE BEKEERING VAN DR. A. CAPADOSE. J. H. Kok — 1920 — Kampen.Met dit werkje zijn wij in de sfeer van den REVEIL.In de sfeer dier machtige Opwaking van het religieus gevoel, die, in ZWITSERLAND in het begin der vorige eeuw ontstaan, straks door Fransche en Waalsche predikanten ook ...

De Heraut
G.
1487 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Zwolle heeft in hare vergadering, gehouden 6 Mei 1920, den Eerw. heer H. A. Wiersinga, praeparatoir onderzocht en met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de Geref. Kerken.Namens de classis, H. H. SCHOEMAKER, scriba.De Kerkeraad der Geref. Kerk van Zwolle deel ...

De Heraut
H. H. SCHOEMAKER
Ds. H. A. MUNNIKJR. Terpelkwijkpark 10
B. DIJKSTRA.
H. BOUWMAN
Mr. A. J
L. VAN BEECK CALKOEN.
C. A. V. MoNsjou
Valkenboschplein 19
Den Haag.
1508 woorden
van 4