555 resultaten
Filteren
van 56
Jaarboek 1928 - pagina 1

Jaarboek 1928 - pagina 1

VRIJE UNIVERSITEIT VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAGGeen duimbreed van onsmenschelijkis er op heel 't erf leven, waarvandeChristus, die aller Souverein is, niet roept: „Mijn!" Dr. A. K U Y P E R . (Souvereiniteit in eigen kring). ...

1 januari 1928
Jaarboeken
36 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 1

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 1

;000?1^Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland.ORGAAN ONDER REDACTIE VANProf. Dr. L. BOUMAN te Utrecht, Voorzitter der Redactie Dr. J. F. REITSMA fe Rotterdam, Secretaris der Redactie Dr. RIJK KRAMER te Amsterdam Dr. S. T. HEIDEMA te Amsterd ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
47 woorden
Jaarboek 1928 - pagina 2

Jaarboek 1928 - pagina 2

INHOUD. Bladz.Program voor de Samenkomsten op 4 en 5 Juli te Middelburg . Agendum voor de Algemeene Vergadering Hoofdstuk I. § 1. Ter inleiding ., II. § 2. Statuten der Vereeniging „ III. § 3. Lijst van personen aan de Vereeniging en aan de Universiteit verbonden . . . . „IV. ...

1 januari 1928
Jaarboeken
156 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 2

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 2

iÊÊM ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
1 woorden
Jaarboek 1928 - pagina 3

Jaarboek 1928 - pagina 3

158 Hoofdstuk VI.MEMORABILIA.§ 27. 1. Oraties en Redevoeringen 2. Proefschriften (aan de Vrije Universiteit in het openbaar verdedigd) . . . . 3. Lijst van opgenomen foto's . . . . 4. Rapport van d e C o m m i s s i e inzake art. 2 d e r S t a t u t e n BIJLAGE A : Staat van collect ...

1 januari 1928
Jaarboeken
76 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 3

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 3

r-rrrrw^twjf-TB^ïfr^-*INHOUD. Bladz Dr. J. BRUIN, Het Christelijk Instituut voor Zelfont1 wikkeling 18 Dr. L. BOUMAN, Beschouwingen over Aphasie . . 30- : Notulen der vergadering van 10 December 1927 . . G. A. LINDEBOOM. Over Christelijke Wetenschap Notulen der vergadering va ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
52 woorden
Jaarboek 1928 - pagina 4

Jaarboek 1928 - pagina 4

HOOFDSTUK I. § 1. Ter inleiding. De 47ste jaarlijksohe samenkomst van de Vereeniging voor Hooger Ondervsrijs op Gereformeerden Grondslag op 6 en 7 Juli 1927 te Arnhem gehouden, waarvan het verslag in dit jaarboek — tevens het 48ste jaarverslag — is opgenomen, is voor 'het leven van Vereeniging en ...

1 januari 1928
Jaarboeken
322 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 4

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 4

MST^- ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
1 woorden
Jaarboek 1928 - pagina 5

Jaarboek 1928 - pagina 5

10 Zoo vs^erd dan de arbeid in de aangevi^ezen richting aangevangen, allereerst tot 'het stichten van een uitbreidingsfonds, en met dank aan God kan reeds worden medegedeeld, dat niet tevergeefs een beroep werd gedaan op de liefde van ons Gereformeerde volk voor onze Universiteit, zij ihet ook da ...

1 januari 1928
Jaarboeken
403 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 5

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 5

Het Christelijk Instituut voor :-: Zelfontwikkeling :-: GevestigdteAmsterdam,Sophialaan29a.')door Dr. J. BRUIN.Eenigen tijd geleden werd door bovengenoemd Instituut cenig propaganda-drukwerk toegezonden aan „de Chr. Ver. van Natuur- en Geneeskundig ...

1 januari 1928
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
226 woorden
van 56