GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1932-12-23
De Reformatie
Uit correspondenties.

Uit correspondenties.

Van verschillende zijden kreeg ik correspondentie naar aanleiding van mijn artikel in dit blad over: „De mascotte en de zielkunde". Het blijkt nu, dat min of meer bewust heel veel menschen voor ol na een binding aan een ding, dat hun onbevsTist een symbool geworden was, beleefden.Zoo schre ...

23 december 1932
De Reformatie
356 woorden
De schoolmuts.

De schoolmuts.

Er gaat een typische beweging door Nederland.Het is de beweging, dat jongemenschen van de Middelbare Scholen zich een gekleurde muts of dito pet aanschaffen met één of meer sterren.Er schijnt een zekere correspondentie te bestaan tusschen het aantal sterren en de hoeveelheid loffeli ...

23 december 1932
De Reformatie
J. W.
494 woorden
Een Kerstzang van Lodensteyn.

Een Kerstzang van Lodensteyn.

In aansluiting bij' de literatuurproeve, die bij het begin van 1.932 geciteerd werd, den Nieuwjaarszang van den 17e-eeuwschen mysticus Willem Sluyter, den gevicrden predikant van Eibergen, zou ik thans bij' het einde van het jaar een keuze willen doen uit het werk van Sluyters vriend en geestverw ...

23 december 1932
De Reformatie
C. T.
2046 woorden
Toch teeken.

Toch teeken.

(Kerstfeest). „Het kindeken", zoo leest onze Statenvertaling in navolging van andere oudere vertalingen. Zoo is dit woord vastgeklonken in onze geheugens. Het kindeken.Maar in den Griekschen tekst staat dat lidwoord niet, zoodat we genoodzaakt zijin, het zóó ...

23 december 1932
De Reformatie
C. B.
737 woorden
Kentering?

Kentering?

Kentering ? Komt er eenige kentering op bet terrein van onze schoolpolitiek ? Naar verluidt, staat het in onze kringen niet meer zoo paalvast, dat de verschillende conclusies van het Gewij'zigd Unierapport nog altijd ons ideaal uitdrukken. Met nam© de tweede conclusie, dat de gemeent«i niet meer ...

23 december 1932
De Reformatie
G. MEIMA
806 woorden
Het einde dwingen.

Het einde dwingen.

(Kerstfeest). Men zegt ons, dat in Rusland de strijd tegen het Kerstfeest dit jaar verscherpt wordt. En dat de wapens in den strijd al giftiger worden. P|©r radio zal men tegen kerstboodschappen inkrijschen, kerstboomen zullen worden verboden, op het feest moet Wor ...

23 december 1932
De Reformatie
K. S.
2336 woorden
Het Chiliasme en het Oude Testament.

Het Chiliasme en het Oude Testament.

LIII. Zac!iaria9-14. Met Zach. 10:9 schijnt Ds Berkhoff wel zijn zwaarste batterij in actie te hebben gebracht. Althans wat hij verder nog over Zacharia zegt, is niet veel meer. Hij wijst er dan alleen nog op, dat in de hoofdstukken ...

23 december 1932
De Reformatie
G. Ch. AALDERS
1999 woorden
Een veertig-jarige.

Een veertig-jarige.

De Redactie ontving de jubileumuitgave, die de Noord-Hollandsohe afdeeüng van den Ned. Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag deed verschijnen ter gelegenheid van haar achtste lustrum, dat D.V. op den Tweeden Kerstdag gevierd staat t; worden.Onder den titel „Rondom he ...

23 december 1932
De Reformatie
REDACTIE
413 woorden
Traktaatjes „Filippus”. Uitgave J. B. v. d. Brink & Co., Zutphen.

Traktaatjes „Filippus”. Uitgave J. B. v. d. Brink & Co., Zutphen.

Aan de Redactie werd wederom toegezonden een serie traktaatjes van „Filippus".Met genoegen wil ik op de bekende uitgave weer even de aandacht vestigen. Wat hier geboden wordt, is voor onze Evangelisatie-commissies zonder nader onderzoek bruikbaar. Goede en geschikte Evangelisatie-leotuur. ...

23 december 1932
De Reformatie
C. B.
288 woorden
Kalenders 1933.

Kalenders 1933.

Aan de kalenders voor 1933, die ook dit jaar weer in velerlei vorm worden aangeboden, heeft de Firma La Rivière & Voorhoeve te Zwolle twee aantrekkelijke bijdragen toegevoegd, een week-en een dagblockalender. De eerste is de „Elf Provinciën Weekkalender"(gewone editie f 1.75, luxeed.f2.50 ...

23 december 1932
De Reformatie
446 woorden
van 2