GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1938-11-11
De Reformatie
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Ten besluite. (I.) , Verleden week hebben we (bl. 36, vraag H) aangekondigd, te zullen komen tot ons slotartikel. Hier volgt het. De kwesties zouden natuurlijk breedere verhandeling verdienen; maar we hebben nog andere punten op het program.Zien we op den afgelegden weg terug, dan t ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
K. SCHILDER.
G. B.
6109 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Kaïl Baith over dictatnnr. Blijkens het „Algemeen Weekblad" heelt Barth aan een collega uit Tsjecho-Slowakije volgenden brief geschreven: Bergli-Oberrieden (Kt. Zurich). ., , .19 Sepl 1938..Waarde Heer Collega Hromadka! Hartelijk dank ik U voor de reg ...

De Reformatie
KARL BARTH.
K. S.
2536 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Een nieuw pleMool voor „de" vereenvoudigde spelling. m. In twee artikelen brachten we eenige bedenkingen in tegen een door den Heer W. J. C. (Buitendijk opgeworpen stelling, volgens welke Bilderdijk's taalbeschouwing een uitnemende b ...

De Reformatie
R. J. D.
1954 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Regeling van het tempo der rationalisatie. f.. p In het vorige artikel zijn eenige bezwaren tegen l de z.g. actieve conjunctuurpolitiek genoemd. Zij l zal de rationalisatie-werkloosheid niet of slechts |% voor korten tijd kunnen opheffen; haar toepassing K eischt e ...

De Reformatie
B. t. B.
1476 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Geestelijke volksgezondheid. V. VeranflerinB on Het terrein fler wetenschap. Na aldus gezien te hebben wat het begrip geestelijke volksgezondheid eigenlijk inhoudt, op welk terrein de beweging voor geestelijke volksgezondheid zich be ...

De Reformatie
A. C. D.
1465 woorden
VROUWENVRAGEN

VROUWENVRAGEN

Een boek voor Moeder. Is het erg belangrijk om Moeder te wezen? „Bijna alle meisjes, als ze groot zijn, worden moeder. Wat is daar nou aan. Zoo> saai, alle dagen maar weer hetzelfde: bedden afhalen, vaten wasschen en tafeldekken."Dit was de wijsheid van e ...

De Reformatie
W. Cr.—de V.
1200 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Het verhalend element in de prediking. Op den preekstoel moet gepreekt worden! In vroeger jaren werd! er op den kansel nog al eens geschilderd, ja, er waren leeraars die hun predi-^ katies met eenige anecdota sacra kruidden. Tegenwoordig hébben wij het diaar niet o ...

De Reformatie
N. B.
769 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Woord-üelevlng. „Zalig, die Gods Woord hóóren!" Maar: Iiooren en hooren is twee. Wie Iioort tot Woord-aanvaarding moet ook voortschrijden tot Woord-beleving en daartoe wekt Jacobiis zijn lezers op, als jiij schrijft: „en zijt daders des "Woords en niet alleen hoord ...

De Reformatie
VAN HERKSEN.
746 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Dr G. Campbell Morgan: „Jezus geneesheer van ons leven". Vertaald door A. G. Barkey Wolf. —. G. F. Callenbach, N.V., Nijkerk.Ds Barfcey Wolf heeft dit boek in vertaling aan ons volk voorgelegd. Een warme schets van den persoon van den schrijver gaat voorop. Verscheidene figuren cu „episode ...

De Reformatie
K. S.
H. S.
663 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

Synode-besluiten. n „The Banner" van 23 Juni gaf Ds H. J. jssfïuiper een kort overzicht van enkele belangrijke -Besluiten, door de synode der Chr. Geref. Kerk fin Noords Amerika genomen. Hier volgen er enkele: Bij den kerkdienst, waarin de viering van het sH ...

De Reformatie
L. D.
404 woorden
van 2