GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1951-03-24
De Reformatie
Nogmaals: De Rechter

Nogmaals: De Rechter

Van één onzer lezers — jurist — ontvingen we in dank een interessanten brief. We weten niet, of zijn stuk als „ingezonden" bedoeld is, het staat er niet, en noemen dus zijn naam niet, niet wetende, of hij dit zou goed vinden. Maar de brief lijkt me voor de lezers wel interessant. Hier volgt hij ( ...

De Reformatie
K. S.
1005 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(XII) Toen de Engel Gabriel aan Maria de geboorte van den Heiland heeft aangekondigd, heeft hij haar genoemd: e begenadigde (Luc. 1 : 28). De woorden: ij zijt gezegend onder de vrouwen, die in onze St. Vert, bij dit vers voorkomen, vinden we niet in den grondtekst. ...

De Reformatie
K. MEIMA.
936 woorden
CORRIGENDUM.

CORRIGENDUM.

Lees in ons vorig nummer, bl. 203, kolom 1, regel 5/6 als volgt:(ziet haar als een booze) macht, die moeder ziek gemaakt heeft, ziek houdt, een feeks, een heks...... enz. ...

De Reformatie
28 woorden
Synodes en Wetenschap

Synodes en Wetenschap

(I) Onze lezers herinneren zich, dat Adolphus Venator den brief van ds J. Bosch (zie rubriek Ad. Ven. van 17 Maart) ter bespreking heeft overgeheveld naar deze rubriek.Juist wilden we ons zetten aan een antwoord, toen we onder oude papieren (uit de oorlogsda ...

De Reformatie
POST.
K. S.
1313 woorden
Satan en de idee van den „dood van God'

Satan en de idee van den „dood van God'

Er is eenigen tijd geleden een merkwaardig boek verschenen; een verzamelwerk onder den titel „Satan". Allerlei schrijvers hebben er een bijdrage aan geleverd; ze zijn, zoover wij weten, allen Roomsch. Uitgeverij is: Forholte, te Voorhout. Voorname uitvoering; pétillante schriifwijze, merkwaardige ...

De Reformatie
K. S.
2926 woorden
Gewillig en met vreugde

Gewillig en met vreugde

Officieel heette hij Philippus. Philippus van Dam. Zoo was hij ingeschreven bij den burgerlijken stand. Maar dat wist eigenlijk niemand. Al kon ieder dat wel vermoeden. Want in de wandeling werd hij Phlippie genoemd. Omdat hij zoo klein van postuur was. Zoo vaak we als jongens over Zacheüs hoorde ...

De Reformatie
D. E. C.
939 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(V) Bij de overweging van de gedachte een Gereformeerd Maatschappelijk Verbond te vormen, waarin zoowel werkgevers als werknemers gemeenschappelijk hun plaats zouden kunnen innemen, deed zich de vraag voor, of dit ook juridisch behoorlijk te verwerkelijken zou zijn ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
1995 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(XX) We hebben ook in het kort na te gaan, hoe het na het apostolische tijdvak der nieuwtestamentische kerk met den evangelist in kerk en pers is toegegaan.a. We memoreerden reeds, dat de bewering van Prof. Sillevis Smitt, dat in den na-apostolischen t ij d ...

De Reformatie
J. FRANCKE.
1676 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Volgende maand hopen wij te disponeeren over het abonnementsgeld 1 April—30 September 1951.Abonnees, die er de voorkeur aan geven het verschuldigde bedrag ad ƒ 4.— per giro te betalen, verzoeken wij vriendelijk, dit vóór 4 April te doen op postrekening 406040 van „De Reformatie".Wil ...

De Reformatie
DE UITGEVERS.
62 woorden
Theologische Hoogeschool

Theologische Hoogeschool

De kring van onze Hoogeschool is in het onverwachts verscheiden van het jongste kind van Prof. en Mevrouw Holwerda niet alleen getuige van een groot verdriet geweest, doch heeft ook zelf daarin zich gewond gevoeld. Het was na het heengaan eerst van Mevrouw en daarna van Prof. Greijdanus de eerste ...

De Reformatie
K. S.
436 woorden
van 2