Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

65 resultaten
Filteren
van 7
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 1

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 1

gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Woensdag 17 December 1902doorDR. H . B A V I N C K .mm • mm mmMÊlMmmi Naamlöoze Vennootschap "Wagenmgen41fffIIIïffll ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
29 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 2

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 2

Godsdienst en Godgeleerdheid, REDE gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,op Woensdag J7 December 1902,DOORDR. H . B A Y I N C K .NAAMLÖOZE VENNOOTSCHAP DRUKKERIJ „ V A D A " , WAGENINGEN. 1902. ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
39 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 3

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 3

Mijne H e e r e n D i r e c t e u r e n , Curatoren, Professoren, Doctoren en Studenten aan de Vrije U n i v e r s i t e i t , En voorts gij allen, van wat naam of rang ook, die deze p l e c h t i g h e i d met Uwe tegenwoordigheid vereert,Zeer geachte en zeer gezuenschte Toehoorders. Bijn ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
215 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 4

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 4

s liet denken, hoe hoog het zich verheffe in zijne vlucht, blijft toch immer aan het leven gebonden. Leven gaat altijd aan kennis vooraf en blijft er de voortdurende en onmisbare onderstelling van. Vele voorwaarden moeten vervuld wezen, eer onder een volk de behoefte aan wetenschap ontwaakt en ha ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
259 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 5

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 5

9E n de theologie is daarom geen philosophie, die eene verklaring zoekt van het wereldprobleem; geen metaphysica, die de laatste gronden van het zijn opspoort; geen heuristische of speculatieve, maar eene positieve wetenschap: kennisse Gods in het aangezicht van Christus, den Gezondene des ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
233 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 6

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 6

10Nietzsche's woord, eene „Umwertung" van alle waarden plaats. Alle terrreinen des levens, tot de intiemste en geringste toe, werden, gelijk Harnack het nog onlangs uitdrukte, onder de tucht des Geestes gesteld en nieuw geordend. Staat, huisgezin, maatschappij, ambt en beroep, arbeid en ze ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
263 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 7

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 7

11wijsheid kennen doet, aan een iegelijk, die gelooft. In dat geloof zijne sterkte zoekend, heeft het Christendom allengs de geesten omgezet, het bewustzijn met een anderen inhoud gevuld en het denken in nieuwe banen geleid. Per fidem ad intellectum, door gelooven tot weten — werd de bezie ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
258 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 8

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 8

12en zelfkastijding, zingenot en onthouding, werelddienst en wereldvlucht wisselden elkander, als in en na de carnevalsdagen, af. Wetenschappelijk nam deze vrijmaking een aanvang, toen de Renaissance in de klassieke wereld aan het denken een stand- en een steunpunt bood, vanwaar de aanval ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
246 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 9

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 9

13Deze ontwikkelingsgang der moderne wetenschap is de oorzaak van het pijnlijk conflict, dat thans allerwege tusschen Christendom en cultuur, tusschen godsdienst en godgeleerdheid, tusschen leven en kennis, tusschen zijn en bewustzijn, tusschen volk en geleerden, tusschen kerk en school wo ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
255 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 10

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 10

14had het reeds alle aantrekkelijkheid voor hen verloren, of werd het alleen om zijn zinnelijk genot en materieele voordeelen van waarde geacht. Een algemeene „Weltschmerz", een verlies van waarheidszin, een jammerlijk tekort aan idealisme was er in breede kringen het gevolg van. Ongeloof ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
246 woorden
van 7