Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

65 resultaten
Filteren
van 7
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 11

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 11

15voor aller bewustzijn onomstootelijk vast. E n die God was, omdat Hij God was en alzoo de Schepper van hemel en van aarde, waardig, om door den mensch gekend en geëerd te worden. Behoefte heeft Hij er niet aan, want Hij is de Volzalige en Algenoegzame in zichzelven, die van menschenhande ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
286 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 12

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 12

16met ziel en lichaam, met verstand en hart en alle krachten. God wil, dat de mensch Hem diene, niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats met uitwendige handelingen en plechtigheden, maar vóór alle dingen met oprecht geloof, vaste hope en vurige liefde, met aanbidding in geest en in wa ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
259 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 13

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 13

17zonder voorwaarde te onderwerpen heeft; deze is eenc deugd, die in den mensen zelf aan dien plicht beantwoordt en hem tot vervulling daarvan genegen en bekwaam maakt. Gelijk subject en object steeds aan elkander beantwoorden moeten, om op het uitgebreide veld van kennen en kunnen iets to ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
271 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 14

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 14

18niet meer verstaat en doorziet, en de heerlijkheid des onverderfelijken Gods verandert in de gelijkenis eens beelds van inensch of van dier, van stof of van kracht. Maar de mensch is, schoon doodelijk krank, toch in die krankheid nog mensch en in zooverre ook nog een godsdienstig wezen g ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
253 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 15

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 15

19eene wijziging in de beschouwing van den godsdienst mede. Rationalisme en piëtisme bereidden deze in de achttiende eeuw reeds voor. Kant ondermijnde de oude voorstelling door zijne scherpzinnige critiek van het menschelijk kenvermogen en door de daarop gebouwde leer van de onkenbaarheid ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
241 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 16

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 16

20kern van eiken godsdienst uit. Zij is ééne en blijft zich gelijk onder alle verschil van godsdienstige voorstellingen en handelingen, die wisselen met den tijd en veranderen naar gelang van de omstandigheden. De verschillende godsdiensten zijn daarom ook niet in ware en valsche in te dee ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
256 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 17

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 17

21wetenschap voor haar eigen leven vastgesteld had. Voor die keuze geplaatst, is de theologie menigmaal ontrouw aan hare roeping geweest. De verleiding van den wetenschappelijken naam was haar te machtig; zij bezweek voor de bekoring der ijdele philosophie. Om wetenschap te blijven, heeft ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
235 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 18

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 18

22en van de kennisse Gods zich verwijderd en daarmede haar eigen grondslag ondermijnd en zich van de beste levenssappen beroofd. De hedendaagsche theologie vraagt niet meer aan de kerk, aan de confessie, aan de Schrift, aan het Christendom, wat religie is. Zij wil het vragen, althans naar ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
255 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 19

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 19

23dat de vivisectie, op de godsdiensten toegepast, het leven der religie intact zal laten, ja tot bloei en wasdom zal brengen. Voorshands heeft de uitkomst aan die verwachtingen zeker niet beantwoord. Want van deze wijsgeerige opvatting der religie zijn eerst de studenten en daarna de kerk ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
270 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 20

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 20

24 Groot is de schade, welke de nieuwe opvatting van religie en theologie aan kerk en belijdenis berokkend heeft; maar zij zelve zijn er evenmin wel bij gevaren. A l de concessies, welke zij gedaan hebben, om voor de vierschaar der wetenschap te kunnen bestaan, hebben er alleen toe bijgedragen, d ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
243 woorden
van 7