Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

68 resultaten
Filteren
van 7
Overlevering en kritiek - pagina 11

Overlevering en kritiek - pagina 11

OVERLEVERING EN K R I T I E K . "7wereld, de dingen, de feiten, de begrippen, die geweest zijn, althans niet rechtstreeks ; want zoo kent alleen Hij ze, die is, en die was en zijn zal; maar het verledene zooals het voortbestaat door de symbola, de teekenen, waarin het zich heeft afg ...

20 oktober 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
364 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 12

Overlevering en kritiek - pagina 12

OVERLEVERING i NKRITIEK.aangeklaagden en niet aangeklaagden, voor haren rechterstoel. Daarenboven, wijl voor de uitvoering van haar taak scheiden en analyseeren noodig is, is ze aan het gevaar blootgesteld om aan hare werkzaamheid zich hartstochtelijk over te geven, in haar analysee ...

20 oktober 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
336 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 13

Overlevering en kritiek - pagina 13

OVERLEVERING EN KRITIEK.9de overlevering in laatstgenoemden zin tot haar voorwerp ; zij heeft te onderzoeken of en in hoeverre deze getrouw is geweest; zij tracht den invloed, dien de ecuwen op den eersten vorm van het overgeleverde hebben uitgeoefend, op te sporen en daarna te elim ...

20 oktober 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
412 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 14

Overlevering en kritiek - pagina 14

lOOVERLEVERING ENKRITIEK.^Na alzoo het begrip der philologische kritiek te hebben omschreven, / ga ik over tot de bespreking van het eerste punt, dat ik aan uwe welj willende aandacht wilde onderwerpen: g r o n d s l a g d e r k r i J t i e k is de b e t r o u w b a a ...

20 oktober 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
411 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 15

Overlevering en kritiek - pagina 15

OVERLEVERING EN K R I T I E K .IIautoriteit der overlevering de echtheid van een geschrift niet boven hunnen twijfel verheft. Zullen we daar nu tegenover stellen eene overlevering geheel ongeschonden en vrij van alle fouten en dwalingen ? Om de waarheid te zeggen M. H., ik geloof ni ...

20 oktober 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
367 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 16

Overlevering en kritiek - pagina 16

12OVERLEVERING EN K R I T I E K .enkele punten in 't licht ïtellen om voor het discursieve denken aanschouwelijk te maken, wat het intuïtieve als van zelf sprekende opvat. Dat dus de overlevering in het algemeen zeer betrouwbaar is blijkt: 1". Uit den aard en het doel der overleveri ...

20 oktober 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
366 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 17

Overlevering en kritiek - pagina 17

OVERLEVERING EN KRITIEK.13scheid tusschen de tijden voor en de eeuwen na de boekdrukkunst; het doel was hetzelfde, het vermenigvuldigen van één en hetzelfde exemplaar en dat zoo getrouw mogelijk; alleen de middelen verschilden en ook ten dezen opzichte, wat dus 2". de wijze, waarop ...

20 oktober 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
331 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 18

Overlevering en kritiek - pagina 18

14OVERLEVERING EN KRITIEK,exemplaria sunt reliqui corrigendi" i). Gewoonlijk vergeleek men de handschriften der openbare bibliotheken, om in omloop zijnde minder goede exemplaren te verbeteren 2). Zoo werden er ook wat wij zouden noemen kritische uitgaven bezorgd en voor de zuiverhe ...

20 oktober 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
343 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 19

Overlevering en kritiek - pagina 19

OVERLEVERING EN KRITIEK.15dan nog in 9 van de 10 gevallen ook zonder streng onderzoek het volstrekt niet aan twijfel onderhevig kan zijn, wat de ware lezing is. Natuurlijk is er een groot verschil tusschen de handschriften van denzelfden schrijver zoowel als tusschen de handschrifte ...

20 oktober 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
340 woorden
Overlevering en kritiek - pagina 20

Overlevering en kritiek - pagina 20

l6. , ,: i ^OVERLEVERING EN KRITIEK.eenstemt met caput 104 van de lex coloniae Genetivae luliae, waarvan men fragmenten in 1870 heeft opgedolven. i) Vatten we nu de punten, die ik daar in 't kort heb opgegeven, samen, dan is, dunkt mij, het resultaat onbetwistbaar, dat de sch ...

20 oktober 1886
Rectorale redes
J. Woltjer
366 woorden
van 7