GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

DOCTORAAL - SCRIPTIES VRIJE UNIVERSITEIT

Bekijk het origineel

DOCTORAAL - SCRIPTIES VRIJE UNIVERSITEIT

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. Hier volgt een overzicht van scripties binnen de Faculteit der Letteren, subfaculteit Geschiedenis, gedurende de laatste 25 jaar, die in aanmerking komen te worden genoemd.

Nadere gegevens kunnen worden verstrekt door Drs. M. van der Bijl, kamer 8A32, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 Amsterdam-Buitenveldert.

Reveil

Camperman, Eet bezoek van Elisabeth Fry aan Nederland.

E.J. v.Gelderen, Mevrouw Groen van Prinsterer in haar eerste duertig levensjaren.

H.H.H. Hommes, Elise van Caloar-Sohiotling (1822-1904). Eaar contact en conflict met Afscheiding en Reveil, bijzonder belicht vanuit haar romans "Eermine" en "De Dertiende".

R. Huizinga, Eet Reveil en de Nederlandse politiek 1840-1848.'

A.L.v.Schelven, Groen en Thorbecke in hun persoonlijke verhouding.

H.R. Schulte Nordholt, Daniël Koorders in zijn verhouding tot Groen van Prinsterer tot 1866.

T.H. Wendt, Beeft het geschiedkundig werk van E.J. Koenen a) een Bilderdijkiaans b) een christelijk karakter?

W.M. Westerhuis, Da Costa's beschouwing van het Nederlandse volk als een uitverkoren volk.

Afscheiding

D. de Boer, Thorbecke 's oordeel over de maatregelen tegen de Afgescheidenen.

G.J. Kottier, De Afscheiding te Hellendoorn.

Onderwijs

D. de Boer, Kerk en Onderwijs in de Noordnederlandse Samenleving tijdens het Verenigd Koninkrijk.

C.H. Mentink - Zuiderweg, Eet Volkspetitionnement van 1878 te Rotterdam.

Slavernij

C.L. Punt, Het Reveil en de slavernij.

L.A. Altena, Een moeylijke en teedere quaestie3 het Nederlandse parlement en de emancipatie van de slaven in Suriname 1848-1863.

R.K. Kerk

W.S. de Groot, Nederland en de Heilige Stoel 1854-1925/26. Een geschiedenis van vooroorde len.

Protestantse pers

A. Hoogerwerf, Van strijdblad tot gezinskrant. Geboorte3 groei en gestalte van de protestants-christelijke dag-en nieuwsbladpers in Nederland.

Vrije Universiteit

F.J. Montsma, Het conflict Kuyper-Lohman aan de V.U. (tot de vergadering op Seinpost).

C.A. van Swigchem, De Geschiedenis van Keizersgracht 162 te Amsterdam.

Modernisme

Bodewitz, Anthony Winkler Prins.

J. Davidse, De religieuze opvattingen van R.C. Bakhuizen van den Brink.

2. Binnen de Theologische Faculteit bleek het (nog? ) niet goed mogelijk, de scripties van vóór 1975 te achterhalen.

Daarom beperken wij ons tot het noemen van drie doctoraalscripties uit 1976 die betrekking hebben op het onderwerp van dit Documentatieblad.

C.H.W. van den Berg, Kuyper en de Kerk. Zijn leven en werk. voor de Kerk tot en met het jaccr 1878; zijn eoolesiologie.

J.G. Luinstra, Ds. Jan Wouter Felix (1824-1904). In het bijzonder zijn houding tegenover de Vrije Universiteit en de Doleantie.

A.J. Boersma, HEA MEM ; forstiet üs Ljeaoen Heare nin Frysk? (handelt o.a. over de relatie van de V.U. tot de friese taalbeweging; Ds. Sipke Huismans).

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de faculteit, Vrije Universiteit 14A14-16.

N.B. In het algemeen kunnen scripties alleen worden geraadpleegd als tevoren toestemming van de auteur is verkregen. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot het redactie-secretariaat.

M.0. GESCHIEDENIS - SCRIPTIE

De heer J. Oudendag, d' Hondecouterstraat 59 Leeuwarden, deed een onderzoek in de archieven van de Provinciale Friese Vereniging van de "Vrienden der Waarheid" en schreef daarover een scriptie: Een réveilbeweging in Friesland 1854-1890.

P.L. Schram

VRAAG EN ANTWOORD

Dr. Willem van den Bergh

Betreffende deze predikant (1850-1890) is in 1920 . te Voorthuizen een tentoonstelling gehouden. De catalogus doet hopen dat er in particulier bezit nog archivalia, speciaal brieven, van hem moeten bestaan. De organisator van de tentoonstelling heeft na afloop het een en ander in de locale Kerkeraadsarchieven kunnen onderbrengen, maar blijkbaar allerlei tentoonstellingsmateriaal moeten retourneren aan eigenaars die het in bruikleen hadden afgestaan. Kan iemand mij hierover inlichten?

Instituut voor Kerkgeschiedenis V.U.

P.L, Schram.

Ds. Jan de Liefde

Bevindt zich ergens nog brievenmateriaal betreffende deze bekende predikant, stichter van o.m. de Vrije Evangelische Gemeenten en de Vereniging "Tot Heil des Volks"? S. Coolsma heeft een biografie geschreven en een keur uit zijn geschriften Proza en Poëzie van Ds. J. de Liefde (Nijkerk, 1919) gepubliceerd, maar allerlei aspecten van zijn leven verdienen nader onderzoek.

Daalwijk 446 Amsterdam-Bijlmermeer.

H. Veer.

De Utrechtse coetus 1797 en 1798

In april en mei 1797 en juli 1798 zijn in Utrecht uit de verschillende gewesten een aantal hervormde predikanten bijeengekomen om zich te beraden op de nieuwe situatie die de scheiding van kerk en staat voor hun kerk teweeggebracht had.

In de "Handelingen" die van deze besprekingen in handschrift bewaard zijn (aanwezig op het Archief van de Hervormde Kerk te 's-Gravenhage en in verschillende classicale e.a. kerkelijke archieven) heet het een "Zamenkomst van zommige leeraaren"; ook wordt wel van "coetus" gesproken. Men zie hierover: A. Ypey en I.J. Dermout, Geschiedenis der Ned. Herv. Kerk, IV (Breda, 1827) 158 - 160; S.D. van Veen, De Geref. Kerk Van Friesland in de jaren 1795-1804 (Groningen, 1888) 81-92.

Op 29 mei 1797 werd besloten "een boek aan te leggen, waarin genoteerd wordt de inhoud der correspondentien"; de "commissie van Utrecht" zou hiervoor zorg dragen. In de Utrechtse commissie zaten de predikanten G. Masman, Utrecht (praeses van de eerste twee bijeenkomsten); P. Gibbon, Vreeland (scriba der beide eerste bijeenkomsten); F.G. Immink, Thamen a.d. Uithoorn en later Deventer; H. Rappardus, Nederhorst den Berg; T.H. van den Honert, Nichtevecht; en B. Eickma, Wijk bij Duurstede, later Delfshaven. Mijn vraag is, waar dit correspondentieboek berust, indien het nog bestaat. Tevens zou ik graag over deze Utrechtse coetus meer gegevens verkrijgen dan in de schaarse literatuur die erover bestaat te vinden zijn, bijv. uit de correspondentie van toenmalige predikanten. Een vooraanstaande rol in deze coetus hebben bijv. gespeeld de predikanten W.L. Krieger, 's-Gravenhage; A. Rutgers, Haarlem; A. van den

Berg, Arnhem; H. Wesselius, Huizum; A. Drijfhout, Middelburg (praeses der derde bijeenkomst); H. Donker, Ouderkerk a.d. IJssel; J. Steenmeyer (scriba der derde bijeenkomst); P.I. Fremery, 's-Hertogenbosch.

Theologisch Instituut Utrecht

A. de Groot.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

DNK | 85 Pagina's

DOCTORAAL - SCRIPTIES VRIJE UNIVERSITEIT

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 februari 1977

DNK | 85 Pagina's