GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Ingezonden Stukken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ingezonden Stukken.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie)

Oprechtheid eu eerlijkheid.

Voor eenige weken ontving een geëxamineerd godsdienstonderwijzer te Dordrecht van een zijner vrienden de mededeeling, dat te G. de betrekking van godsdienstonderwijzer vacant was, hem aansporende daarnaar te solliciteeren, belovende hem aan te ibevelen, wijl hij met den predikant te G. in familiebetrekking stond.

De godsdienstonderwijzer volgde dien goeden raad; doch wilde zich liefst persoonlijk bij dien predikant aandienen, en schreef aan ZEerw. zeer beleefd hem daarvoor dag en uur te bepalen..

Door middel van genoemden vriend ontving de sollicitant van ZEerw. bericht, dat daarvoor nog geen gelegenheid bestond, maar dat hij later wel ontboden zou worden.

Daarop zond de godsdienstonderwijzer zijn sollicitatiebrief op, met bijvoeging van vier getuigschriften van HIï. predikanten, die hem persoonlijk kenden en van hen, bij wie hij sedert jaren als godsdienstonderwijzer werkzaam is.

Een en ander droeg duidelijk blijken, dat de godsdienstonderwijrer de gereformeerde beginselen is toegedaan.

Door derde kwam hij weldra te weten van een ouderling der gemeente G., dat zijne sollicitatie achterwege gehouden .werd; want reeds waren vooral voor het godsdienstonderwijs twee kerkeraadsvergaderingen gehouden, waarin besloten w.erd, twee andere sollicitanten uit te noodigen in de Zondagsschool proeven van hunne bekwaamheid te geven.

Door den godsdienstonderwijzer uit Dordrecht werd nu aan den ouderling kennis gegeven, dat zijn sollicitatie-brief reeds voor veertien dagen aan Ds. van S. was opgezonden met vier getuigschriften, tevens vermeldende van wie die waren.

En wat vernam de sollicitant iiu later ?

Dat bovengenoemde ouderling den predikant had geïnterpelleerd over dien derden sollicitant; doch dat ZEerw. antwoordde, dat de mededeeling dier sollicitatie niet meer noodig was, wijl immers de kerkeraad in eene vorige vergadenng al een godsdienstonderwijzer benoemd had; nota bene toen de tweede op uitnoodiging nog moest komen spreken. De ouderling wist er echter niets van; doch de predikant, die tevens secretaris van den kerkeraad is, las het hem uit de notulen voor, en — nu was er immers geen twijfelen aan.

De godsdiensonderwijzer te Dordrecht ontving den volgenden dag zijne stukken terug, met het volgend schrijven van den predikant der gemeente G., tevens praeses van het Classicaal bestuur van Dordrecht.

Mijnheor!

Hierbij zend ik u de van u ontvangen stukken terug met het bericht, dat gister i) door den Kerkeraad de bedoelde benoeming is uitgebracht op den heer Van der Nodde 2). Met heilbede teeken ik mij:

Uw Broeder in J.C. I)

{was get.) G. J. VAN S., Fred:

Hoe zulk eene [handelwijze te noemen in verband met de onderteekening van dit schrijven

UEd. dw, dienaar J. B. JzN.

Dordrecht, 12 Januari 1887.

1) Ik onderstreep.

2) Moet zijn Dobbe van Hazerswoude.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Ingezonden Stukken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's