GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wegens het vrijwillig bedanken van den scriba des kerkeraads N. H. Beversluis, is in zijne plaats benoemd (als scriba van den kerkeraad) de ouderling P. den Boer, aan welk adres men voortaan gelieve te adresseeren.

Namens den kerkeraad van Oud-Beierland,

H. J. VAN ZETTEN.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Strijen heeft het voorrecht den zusterkerken te berichten, dat hij in zijne vergadering van 5 Augustus 11. voor zijne kerk alle gemeenschap met de den kerken opgelegde Synodale organisatie van 1816 verbroken heeft, en derhalve de nooit wettig afgeschafte kerkenorde van 1618/19 weder van kracht heeft doen worden. De groote Koning zijner duurgekochte gemeente doe het blijken, dat ook langs dezen weg de zoo zeer gewenschte vereeniging met de Chr. Geref. broeders bevorderd wordt.

Slukken voor den kerkeraad gelieve men te zenden aan het adres van H. van der Kaa, Strijen,

H. VAN DER KAA-ouderling.

R. SIMONS, »

M. BOMGAARS, »

Is. DIEPENHORST, diaken.

P. DURBELDAM,

Ds. R. W. J. RUDOLPH, consulent.

Het adres van den kerkeraad der Ned. Gerefkerk te Sommelsdijk, is thans M. Dijkersi ouderling.

Namens den kerkeraad,

J, D. V. D. VELDEN, consulent.

Den 7 den Augustus 1890 werd de veertiende vergadering gehouden van Ned. Geref. kerken in de classis Groningen te Groningen. Zeven kerken waren vertegenwoordigd door veertien deputaten, terwijl enkele ouderlingen en een diaken van Groningen de vergadering bijwoonden. De voorzitter van den kerkeraad van Groningen opende de vergadering met gebed, het lezen van een gedeelte der Heilige Schrift en een inleidend woord. Naar toerbeurt trad als praeses op Ds. Teves en werd als assessor aangewezen broeder H. E. E. Smit, terwijl het scribaat aan Ds. Ringnalda werd opgedragen.

De candidaat, die praeparatoir-examen had aangevraagd, had enkele dagen voor de vergadering bericht gezonden dat hij zijn examen uitstelde. Op zijn verzoek zal hem, zoo de Heere wil, in de volgende vergadering der classis weder gelegenheid worden gegeven om examen te doen.

Opdat examinandi niet zonder wettige redenen de classis ophouden, wordt de volgende bepaling gemaakt: «indien een examinandus later dan drie weken vóór de vergadering der classis, bericht dat hij het examen niet wenscht te doen zonder dat hij daarvoor wettige redenen heeft, hetwelk„4e.^ classis zal beoordeelen, kan hij niet in eene gewone vergadering der classis worden geëxamineerd, maar zal hij eene buitengewone vergadering moeten aanvragen, waarvan de kosten voor zijne rekening komen tot een maximum van ƒ 50."

Het onderzoek naar art. 41 D. K. wordt nu ingesteld.

Verslag wordt uitgebracht door de deputaten die de Synode te Leeuwarden hebben bijgewoond en door kerkvisitatoren.

De vacaturebeurten werden geregeld voor het overige gedeelte van dit jaar. Eéne kerk moest vermaand worden om niet langer de beroeping van een dienaar des Woords uit te stellen.

Van de vragen die ter behandeling waren ingezonden, werden enkele tot eene volgende vergadering uitgesteld; ééne werd ingetrokken en ééne verwezen ter behandeling naar de kerkeraadsvergadering.

Naar aanleiding van eene vraag der kerk van Oostwold werd in beginsel besloten tot oprichting van een classicaal studiefonds tot ondersteuning van hen die begeeren opgeleid te worden tot den dienst des Woords en voor wie de classis deze ondersteuning wenschelijk en noodig acht. Tot deputaten voor deze zaak werden benoemd de broeders Stroes, Smith en Ringnalda.

Als deputaten voor spoedeischende zaken en voor de examina werden aangewezen de broeders Teves, Evers en Ringnalda.

De volgende vergadering zal tegen 31 Oct. worden opgeroepen door de kerk van Wetsinge-Sauwert.

Met dankzegging aan God werd de vergadering door den praeses gesloten.

W, RINGNALDA,

Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 augustus 1890

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 augustus 1890

De Heraut | 2 Pagina's