Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

uit de Pers.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

uit de Pers.

5 minuten leestijd

In de Tijd van 6 Maart komt een hoofdartikel voor, gewijd aan onze opstellen over de Mis.

Eerst was de redactie voornemens geweest, deze opstellen niet te bespreken, o. a. omdat onze voorstelling h. i. niet zoo Onjuist was. Ons slotartikel echter deed haar vuur vatten.

Zij zegt er o. a. van:

„Nu komt het ons voor, dat inzonderheid het (5de) slotartikel, door Dr. Kuyper aan de behandeling der stoffe gewijd, niet_ beantwoordt aan de goede verwachtingen, die zijn opzet ons deed Isoesteren. En kon hij dan ook met eenigen schijn van recht aan het slot van zijn 2de artikel zich vleien met het vooruit zicht, dat »een roomsch priester, bijaldien zulk een (zijn uiteenzetting) lezen mocht, (hem) het getuigenis zou moeten geven, dat (lilj) metterdaad het MisofFer (had) voorgesteld zoo en niet anders als Romes kerk het leert, " — in zijn slotartikel zou Dr. Kuyper geen het minste recht hebben, zich op zulk getuigenis te beroepen. Met ware verbazing zelfs lezen wij hetgeen door den gereformeerden hoogleeraar der Roomsche kerk wordt toegedicht. «Volgens de theorie van Trente" — aldus beweert Dr, Kuyper — zouden «wezenlijk en werkelijk eiken morgen meerdere millioenen lichamen van Christus met handen en voeten enz. gecreëerd worden ..." en «komt men tot de voorstelling, dat er eiken morgen behalve de Christus, die in den Hemel zit, bovendien nog op andere plaatsen eenige millioenen Christussen aanwezig zijn, die allen identiek moeten wezen met den éénen Christus in den Hemel."

Dr. Kuyper zegt ons niet waar bij de katholieke godgeleerden door hem dergelijke dwaasheden werden gevonden. Hij zwijgt er zelfs te eenenmale over, dat men dergelijke «voorstellingen" bij hen zoo krachtig mogelijk vindt weersproken. Kende hij die weerspraak niet? Zoo ja, waarom er geen gewag van gemaakt? Zoo neen, past dan wel aan den hoogleeraar, die onbekend is met hetgeen in elk katholiek dogmatisch handboek van eenige waarde is te vinden, een zoo hooghartig optreden als voorlichter van zijn geloofsgenooten ? Mocht hij, die zoo weinig moeite zich bleek te geven, om de meening zijner tegenstanders te kennen, zich opwerpen als rechter over hen ? Getuigt dergelijk handelen van Christehj ken geest, of ook maar van wetenschappelijken ernst? Stelt Dr. Kuyper daardoor niet èn zich-zelven èn an deren aan het gevaar bloot, dat zij «lasteren wat zij niet kennen"? "

En hierna oefent ze critiek in deze woorden :

«Wij willen de reeks van deze vragen niet voortzetten, maar er liever nog op wijzen, dat de hoog leeraar aan de universiteit op gereformeerden grond slag, ook van zijn standpunt een gewaagd spel speelt met het onderscheid naar aanleiding van het H Offer der Mis, door hem gezocht tusschen een «won der en een onbestaanbaarheid, die door geen beroep op Gods almachtigheid kan worden gedekt". Vooral wanneer hij in die distinctie de ultima ratio vindt den diepsten grond van zijn niet gelo oven aan het leerstuk der katholieke kerk, dat hij bestrijdt. Loochen op dien grond het eucharistisch wonder, en gij zet de deur open, Dr. Kuyper, voor al uw rationalistische tegenstanders.-Gij geeft hun gelijk, die zich in het lichaam van den verrezen Christus geen zelfstandig heid kunnen denken, welke door de wanden van Zijn grafspelonk of door de gesloten deuren der Apostelen heendrong. Gij stemt in met diegenen uwer synodale broeders welke 'sHeeren Hemelvaart een sprookje verklaren, omdat immers de wetten der zwaartekracht met het opstijgen van zijn raenschelijk lichaam in tegenspraak komen; in één woord, gij loochent het wonder.... zoodra het tenminste niet onder het be reik valt van uw menschelijk begrip of.... zoodra het in tegenspraak komen zou met uw eenmaal opgê zette theorie.

Nog eens: is dit redelijk, is dit eerlijk ?

Wat de Tijd hier aangaande de argumentatie uit Gods almachtigheid zegt, is, voor wie de over dit punt gevoerde polemiek kent, derwijs oppervlakkig, dat we ons ontslagen achten van de moeite, om er op te antwoorden. Elk poleraist, ook van Roomsche zijde, heeft in onze artikelen opgemerkt, dat we geenszins verzuimden de hier onmisbare distinctie aan te duiden.

Wat daarentegen de vraag betreft, of het eerlijk was, om in voege en maniere als door ons geschied is, de leer van Trente voor te stellen, zij aan de redactie van de lijd opgemerkt, ' dat wij de zvoorden zelven van het Concilie van Trente hebben aangehaald, zoodat omtrent hetgeen dit concilie uitsprak, geen misvatting bij onze lezers bestaan kon ; maar dat wij daarna, volgens ons onbetwistbaar recht, neerschreven wat volgens ons in deze uitspraak lag.

Het vere, realiter et substantiaUlcr is, naar onze overtuiging niet aan te nemen dan met het gevolg, dat wij daaruit afleidden.

De voorstelling toch van een substantia non in loco kunnen wij evenmin toegeven, als een blijven van de accidentia) van brood en wijn, als de substantie van het brood en den wijn overgegaan is in een andere substantie.

Toch zijn we bereid, zoo ons voor de zomervacantie tijd rest, dit punt nader toe te lichten, mits de Tijd de beschuldiging van oneerlijkheid terugneme.

De beschuldiging toch is hier zóó te onpas, dat wij ons geluk zouden wenschen, zoo de Tijd voortaan, even. consciëntieus als wij in deze artikelen deden, de juiste voorstelling van zijn tegenstander gaf, als ze te spreken komt over het Calvinisme 01 Protestantisme.

KUYPER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 maart 1891

De Heraut | 4 Pagina's

uit de Pers.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 maart 1891

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken