GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De ook nu weer verschenen Unie-Almanak doet alle eer aan de uitgevers,

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ook nu weer verschenen Unie-Almanak doet alle eer aan de uitgevers,

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De ook nu weer verschenen Unie-Almanak doet alle eer aan de uitgevers, de heeren Koebrugge en De Zeeuw te Dorr drecht.

Ook het kaartje van Nederland is keurig uitgevoerd en wijst zeer duidelijk aan, in welke gemeenten scholen met den Bijbel nu reeds gevestigd zijn; maar ook in welke deelen van ons land nog altoos de openbare school alleen staat.

Vooral het geheel orthodoxe Zuid-Beveland maakt hierbij een droeve figuur, en de schoolraad zal, met deze kaart voor zich, vanzelf het terrein ontdekken, waarop zijn werkzaamheid zich wel in de eerste plaats richten mag.

Ook de verdere verzameling van opgaven is nauwkeurig en volledig, en levertvoor de vrienden van de Christelijke school) een groot gemak op.

Eenigszins vreemd deed ons alleen in het mengelwerk een stuk van Prof. Gunning aan, over de vraag: Hoe moet de Bij' helsche geschiedenis (in de school) behandeld worden f Een daarom zoo nuttige vraag, omdat metterdaad deze geschiedenis nog al te veel als beeldengalerij van brave, vrome menschen wordt opgevoerd, terwijl ze eeniglijk ons moet toonen „de wolke der getuigen" en werken naar het plan van Hebreen ii.

Maar juist daarom deed het ons zoo leed, dat Prof. Gunnings antwoord in plaats van deze quaestie bij de horens aan te grijpen, zekere philosophische bespiegeling geeft over het natuurlijke, ondernatuurlijke en bovennatuurlijke, en dan eindigt met de opmerking:

Op deze wijze zij de school ook hier niet, gelijk zij het in geen enkel opzicht wezen mag, eene »school met den Bijbel, " maar een eenvoudige, natuurlijke volksschool, wat zij niet wezen kan, of de Bijbel moet de ziel van alle onderricht, ook van dat der historie, in haar zijn.

Iets wat dan in het voorafgaande geadstrueerd wordt: aldus

De - grenslijn tusschen heilig en onheilig moet worden uitgewischt, doch niet ten behoeve van het onheilige maar ten behoeve van het heilige. Niet omdat alles onheilig, maar omdat alles heilig worden moet. Om der wille van Israël moet de geheele wereld met heiligheid gezegend en begenadigd worden, i)

Zóó is Israël het primitieve volk, Gods yolk. De oorspronkelijke ordeningen Gods, het huwelijk, de familie, de volks-eenheid, de betrekkingen der volken onderling, de eenheid van het menschdom in Adam en in Christus, alles moet Israëlitisch beschouwd worden. Het Israëlitische moet voor ons evenmin als voor den apostel Paulus een omgehangen kleed wezen, dat nu door de vervulling in Christus is afgedaan. Neen, die opwerping betreft alleen den tijdelijken vorm. IsraSl zelf echter heeft een eenige kern, die blijft en dóór de geheele geschiedenis heen normatief moet blijven. Zoo leert Israels geschiedenis ons die der volken, ook de eigen geschiedenis van ons vaderland, als een heilige verstaan. Niet de kerk, maar het Koninkrijk is Gods eigenlijk doel uit de geschiedenis.

i) Dit beginsel geldt overal op dezelfde wijze. Bij voorbeeld onze Vaderen spraken terecht van de »hei lige godgeleerdheid." Want dat is zij inderdaad; doch niet om aldus afgezonderd te blijven van de andere facukeiten, maar opdat zij ook deze in den kring der heiligheid intrekke.

Het ligt thans niet op onzen weg de onderscheidene onjuistheden in deze voorstelling aan te toonen, maar we vragen toch in goeden ernst, of er één Christelijk onderwijzer is, die na dit professorale advies gehoord te hebben, nu waarlijk zeggen kan: Ziezoo, nu ben ik er. Nu weet ik hoe ik de Bijbelsche geiSchiedenSs behandeisn moet, als ik voor de klas sta! Van Gunnings protest tegen de uitdrukiïjg de „school fnet den Bijbel" zwijgen • ? nu maar.

Als ik zeg: Dat is een man met een kop! Of ook: Dat is een vrouw met een hart!, zal toch ook Prof. Gunning wel niet wanen, dat die kop dan bij dien man, of dat hart bij die vrouw zoo bij manier van een appendix bijkomt.

KOYPEE.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 december 1891

De Heraut | 4 Pagina's

De ook nu weer verschenen Unie-Almanak doet alle eer aan de uitgevers,

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 december 1891

De Heraut | 4 Pagina's