GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit hit Kerkblad van it Januari.

Acta van de Classis Franeker.

Ds. Ten Hoor is naar toerbeurt Praeses en benoemt, met goedvinden der vergadering, Ds. Van Goor tot Assessor en Ds. Van Lingen tot Scriba.

Ds. Ten Hoor doet, mede namens Ds. Van Goor, verslag van de k'erkvisitatie.

Op de vraag van Sexbierum, om advies in zake het doopen van drie kinderen, buiten huwelijk geboren, waarvan de grootouders den H. Doop hebben verzocht — wordt geantwoord, dat zij moeten gedoopt worden, maar dat waarborg dient gezocht, dat de grootouders hunne beloften zullen kunnen nakomen, en wel door de moeders te laten beloven, dat bij sterfgeval der grootouders door den kerkeraad andere doopgetuigen worden.

Voorts doet de kerk van Franeker naar hare opdracht, officieele mededeeling, dat te Tzum de Geref. kerk tot openbaring is gekomen. In eene vergadering van 24 broeders en zusters, waarbij Ds. Ten Hoor tegenwoordig was, werden gekozen voorloppig i ouderling en i diaken. Ook is men reeds bezig tot het bouwen van een kerkgebouw.

De Praeses sluit na behandeling van verschillende onderwerpen de vergadering met dankzegging.

Vergadering der Classis Bolsward, gehouden te Bolsward ^ojan. 1894.

Naar toerbeurt is Ds. R. J. v. d. Veen Praeses, Ds. A. Andree Scriba en wordt Ds. S. Bosma tot Assessor benoemd.

Ds. V. d. Veen brengt als Scriba van de kerkvisitatoren verslag uit omtrent 8 kerken door hem bezocht. Uit het rapport blijkt, dat de toestand over het algemeen bevredigende is.

Ds. Miedema brengt verslag uit aangaande Pingjum, alwaar de Geref. kerk tot openbaring gekomen is. Twee Quderlingen en één diaken worden gekozen.

De vereeniging van de kerken A en B te Bolsward komt ter sprake. Uit de bespreking wordt met blijdschap vernomen, dat er eene kentering ten goede wordt waargenomen-.

De volgende vergadering zal te Wommels worden gehouden; als roepende kerk wordt Oosterend aangewezen.

De vergadering wordt door den Scriba met dankzegging gesloten.

Vergadering der Classis .Arnhem op 10 Januari 1894.

Ds. Koster naar toerbeurt Praeses, opent de vergadering door het lezen van Ps. 122, laat zingen Ps; 89 : 4 en gaat voor in gebed. Dr. Wagenaar als Assessor en van den Brink wordt verzocht als Scriba plaats te nemen. De credentiebrieven zijn in orde bevonden. Op verzoek worden een paar Diakenen toegelaten, omdat in hunne kerk Ouderlingen ontbreken.

E^n schrijven van eenige broeders uit Schaarsbergen wordt gelezen, waarin zij verzoeken om de grenzen van de kerk Arnhem uit te breiden over Schaarsbergen. Redenen hiervoor: voor 1869 was het nooit eene zelfstandige kerk; en de vroegere Chr. Geref kerk heeft steeds Schaarsbergen omvat. Wordt met algemeene stemmen goedgekeurd.

Omtrent eene vraag van kerk B te Arnhem, of een lid stemrecht heeft in de kerk, eer de Burg. Wet hem mondig verklaart, doet de Classis geen uitspraak.

Over het al-of niet hulpbehoevend zijn van kerken wordt gesproken. Eéne kerk wordt hulp toegezegd, eene andere zal vóór de volgende Classis verg. de aanvrage schriftelijk formuleeren. Eindelijk spreekt de Voorz. een zegenend woord van afscheid tot Ds. Raman, die, na 3 jarige werkzaamheid in deze Classis, voortaan in een ander deel van 's Heeren wijngaard zal arbeiden. De aanwezigen betuigen door eenen hartelijken handdruk hiermede hunne instemming. Door Dr. Wagenaar wordt op verzoek van den Praeses dankzeggend de verg. gesloten.

Vergadering van de Classis Rotterdam, gehouden 16 Januari 1894 te Rotterdam.

Het moderamen is samengesteld als volgt: Ds. Goslinga, naar toerbeurt, Praeses, Ds. Goris, Assessor, Ds. Gunst, Scriba, Ds. Biesterveld, 2e Scriba.

Enkele kerken ontvangen advies in onderscheiden zaken. De kerkeraden van Rotterdam rapporteeren bij monde van Oud. v. d. Graaf over eene .hun opgedragen arbeid betreffende geschillen in eene naburige kerk. Na ernstige discussie wordt besloten tot losmaking van den Predikant van zijne kerk: tot 1 Mei zal het volle traktement worden uitbetaald; na dien tijd zal door toelage van de kerk zelve, van de Classe, en (indien op aanvrage dit wordt toegestaan) van de Provinciale synodale in zijn nooddruft worden voorzien gedurende drie jaren.

Op de vraag van de kerk van Capelle, of het uitspreken van den zegen onder de bedeeling van het N. T. gelijk te stellen is, met den zegen van den Hoogepriester van het O. T. kan de Classis niet ingaan.

Als roepende kerk wordt aangewezen Rotterdam B.

De Praeses sluit de vergadering; Ds. Wolf gaat voor in dankzegging.

AAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND.

Waarde Broeders!

Nu op vele plaatsen de kerken der Gereformeerden tot ineensmelting overgaan, moet ook gezorgd worden voor eene behoorlijke regeling van 't geen aan beide kerken en aan de Kerkelijke Kas behoort.

De ondergeteekenden veroorloven zich den raad aan belanghebbenden te geven, geen officieele stap tot ineenstnelting ie doen., althans geen enkele daad daartoe te verrichten die naar buiten werkt., alvorens over de goederen-c^zs& 'ixe advies bij een der ondergeteekenden te hebben ingewonnen.

Zij die reeds stappen tot ineensmelting gedaan hebben alvorens dat advies in te winnen, kunnen, zoo zij in moeilijkheden zijn, zich alsnog tot een der ondergeteekenden wenden.

Zoover de moeilijkheden echter betrekking hebben op de goederen., is 't het eenvoudigst een mondeling onderhoud te verzoeken aan den heer de Sivornin Lohman., (Amsterdam P. C. Hooftstraat 148) die, mits vooraf gewaarschuwd, zich bereid verklaart belanghebbenden te woord te staan.

Gewone berichten van kerkeraden en moderamina van Classes moeten uitsluitend aan den Secretaris gericht worden.

Deputaten voor de Correspondentie met de Hooge Regeer ing:

A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.

J. H. DONNER.

M. NooRDTZij, Secretaris.

Kampen., 22 Jan. '94.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 januari 1894

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 januari 1894

De Heraut | 4 Pagina's