GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Nog eens Dordt.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nog eens Dordt.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In Bethel schrijft Ds. Eigemaa over de bekende gebeurtenis dit:

Nu zijn de Statuten van ons Huis van dien aard, dat de Weezen op elk gebied, waartoe ook dat van het afleggen der Belijdenis behoort, gehoorzaamheid verschuldigd zijn.

Wie er zich niet aan onderwerpen kan, moet het Gesticht — wat we Gosker herhaaldelijk gezegd hebben — verlaten, om pès, als dit gebeurd is, een weg op kerkelijk gebied in te slaan, gelijk hij zelf voor God zal kunnen verantwoorden. Derhalve, hoeveel leed het ons ook deed, moesten we hem laten vertrekken, om hem, hoewel slechts tot op zekere hoogte, te doen deelen in de straffe, waarin hij deelt, die, om welke reden ook, niet »eervol" het Huis verlaat: ofschoon hij geen vollen uitzet en geen ^«/d meekreeg, werd hij toch van de zijde der Directie nog van de noodige kleêren voorzien.

En voorts:

Ieder die gezond verstand bezit, zal ons toestemmen, dat we met dien knaap niet anders hebben kunnen handelen, zouden we de Reglementen van ons Huis niet openlijk in het aangezicht hebben geslagen, al zei de knaap ook meermalen op weinig devoten toon — wat hij natuurlijk opgevangen had van de lippen van zijn schijnbare vrienden: »Gods Woord staat boven de Reglementen!"

Hiermede is, gelooven we, de zaak tot haar juiste proportion teruggebracht.

Op de statuten, en daarop alleen komt het aan.

We kennen ze niet, maar het Bestuur heeft zelf in zijn Almanak op bl. 31 aldus de Vereischten tot opname in het Centraal Weeshuis Bethel te Dordrecht opgegeven:

In bovengenoemd Gesticht worden, zoover de fondsen het toelaten, alle Weezenen, zoomogelijk, ook halve weezen opgenomen, tot welke gezindheid ze ook behooren, gratis of tegen een te betalen prijs, de halve Weezen tegen minstens ƒ 104 jaarlijks, mits de Voogden of betrekkingen ze beslist aan de leiding van Regenten en Regentessen toebetrouwen; zij vinden er in den regel tot op negentienjarigen, hoogstens tot op drieëntwintigjarigen leeftijd, een schuilplaats in, terwijl vóór hunne opneming moet wor len overgelegd:

a. de doodacte hunner ouders; van vader of moeder, indien het halve Weezen zijn;

b. de huwelijksacte hunner ouders;

c. geboorteacte van henzelf;

d. extract uit het bevolkingsregister, wanneer zij van elders komen;

e. bewijs van al-of niet-inenting;

afstand van voogden of betrekkingen, wat het beheer over hen betreft;

g. doopbewijs;

wat, behalve de ƒ 25 entree, die bepaald voor ieder kind gestort wordt, op ééns of elke drie, zes of twadf maanden, van te voren te betalen, zal worden bijgedragen;

opgave van wat de Weezen bezitten en van wat er vrijwillig van aan het Huis wordt afgestaan;

k. bewijs, dat de Kerkeraad, die voor de Weezen optreedt, zich verbindt, om een-of tweemaal 's jaars voor het Gesticht te collecteeren, bij gelegenheid van de openbare Godsdienstoefening, en eindelijk bewijs van een bevoegd geneesheer, dat de kinderen geen bijzondere kwalen of lichaamsgebreken hebben.

Be President-Directeur,

JACOB EIGEMAN,

Herv. Pred. te Dordrecht.

Met opzet drukken we deze publicatie geheel over, daar mag en moet aangenomen, dat het Bestuur hier alles mededeelt, wat voor wie buiten staat van gewicht is.

En hieruit nu ziet men i". dat verklaard wordt: Weezen van welke gezindheid ook kunnen opgenomen worden; 2°. en dat er niets in staat van eenige verplichting, om zich te voegen bij deze of gene kerk.

Zoo bezien kan dus een buitenstander niet anders oordeelen, dan dat zelfs een Jood, een Roomsche, en wie niet al meer kan worden opgenomen, zonder dat hem in het godsdienstige eenige gehoudenheid wordt opgelegd.

Intusschen kan het zijn, dat nochtans de statuten bepalen, hoe men zich voorts kerkelijk te gedragen heeft.

Op zichzelf is het toch denkbaar dat men zegt: Ik wijs niemand af, maar wie tot mij komt, moet in mijn gareel loopen. Zoo kan b. v. op het Geref. Gymnasium te Amsterdam een ieder zijn zoon zenden, maar wie er komt, moet de lessen over de Gereformeerde religie bijwonen.

Het komt ons daarom voor, dat het 't best zal zijn, de statuten zelve na te zien. Die kunnen de zaak dan uitwijzen.

We zullen ze bij de Directie zelve aanvragen, en daarna publiceeren.

Herv. Pred. te Dordrecht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Nog eens Dordt.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's