GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1897-06-13
Dan de gemeene Gratie.

Dan de gemeene Gratie.

DERDE REEKS. XI. Zoo zij het aardrijk vervloekt om uwentwil. Gen. 3:17. Zij, die in de eerèie helft der zestiende eeuw met de toenmalige godsdienstige beweging meegingen, waren alzoo opgevoed in denkbe ...

De Heraut
3671 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXXXIIX. ROCH. In Spanje waren het vooral de hoogere standen, die de beginselen der Reformatie toegedaan waren; tot het volk drongen zij bijna niet door, omdat de geestelijkheid en de vorst hun daartoe niet den tijd gelaten hebben. ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
887 woorden
„Gij hebt bebel gegeben".

„Gij hebt bebel gegeben".

Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen; want Gij zijt mijne steenrots en mijn burcht. Psalm 71 : 3^. Stel, er kwam nogmaals over Spanje bericht, dat een Amsterdamsche koopvaarder op het Marokkaansche rif was afgeloopen, en dat de kapitein met het scheepsvolk g ...

De Heraut
1799 woorden
Ons terrein.

Ons terrein.

Ook over de groote uitgestrektheid van ons Zendingsterrein op Java zouden we nog een woord ten beste geven.Soemba nu ter zijde gelaten, omvat ons arbeidsveld, dat van de Ned. Geref. Zendingsvereeniging is overgenomen, volgens het officieele rapport, blz. 8, niet minder dan de residentiën P ...

De Heraut
878 woorden
Eeredienst.

Eeredienst.

II. Het beginsel waaruit voor ons het goed en deugdelijk recht der Liturgische gebondenheid opkomt, ligt dan, gelijk we zagen, in het karakter van vergadering, dat elke amenkomst der geloovigen draagt.Toen Isaac da Costa in zijn dagen des orgens open hof bij ...

De Heraut
1813 woorden
Register op E Voto.

Register op E Voto.

Amsterdam, 11 Juni 1897.De inteekening op het REGISTER van E VOTO wordt den ISden Juni e. k. gesloten. ...

De Heraut
17 woorden
Doetinchems stichtingen.

Doetinchems stichtingen.

Professor Gunning van Leiden vraagt in de bladen geldelijken steun, om aan vijf studenten, die voor rekening van de Doetinchemsche stichting te Leiden studeerden, maar door den Directeur ontslagen werden, de voortzetting van hun studie mogelijk te maken.Hij verklaart, dat de zaak dezer vij ...

De Heraut
591 woorden
Ut de pers.

Ut de pers.

Voor de kennis van de toestanden in Zuid-Bagelen en Banjoemaas, is de volgende brief uit Java niet onbelangrijk: Waarde Vriend!Toen Mevr. Philips besloten had een kerkje op haar erf te bouwen, waren er onder de pas gewonnen Christenen verscheidenen, die gaarne een handje wilden help ...

De Heraut
F
W. SLUIJTER
Secretaris.
1430 woorden
Middellijk of onmiddelLijk.

Middellijk of onmiddelLijk.

Naar aanleiding van onze gedachtenwisseling met Ds. Bos over de vraag, of de wedergeboorte middellijk door het Woord gaat, merkt Ds. Littooy in ée Zuider Kerkbode dit op: Vanwege het misverstand gingen voor eenigen tijd de broederen in deze en in andere dingen slechts wat te veel ieder aan ...

De Heraut
454 woorden
Nog eens Dordt.

Nog eens Dordt.

In Bethel schrijft Ds. Eigemaa over de bekende gebeurtenis dit: Nu zijn de Statuten van ons Huis van dien aard, dat de Weezen op elk gebied, waartoe ook dat van het afleggen der Belijdenis behoort, gehoorzaamheid verschuldigd zijn.Wie er zich niet aan onderwerpen kan, moet het Gesti ...

De Heraut
JACOB EIGEMAN
676 woorden
van 3