GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De Medische Zending.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Medische Zending.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

III.

Door zijne medische kennis, toegepast op de kranke gemalin van den Maharadja heeft Dr. Colen Valentine toegang gekregen èn voor zich zelven èn voor zijne medebroeders in Jeypore, een der meest bigottische vestingen des heidendoms in het Noorden van Indië, waar de Vereenigde Presbyteriaansche kerk nu eene bloeiende zending heeft. Eerst woonde Dr. Valentine te Beawi in den staat Mairwarro. Zijne gezondheid werd echter slecht en hij moest naar het Himalayah-gebergte gaan, om er door rust en luchtsverandering te genezen. Op zijne reis derwaarts trok hij Jeypore door en, terwijl hij daar vertoefde, oezocht hij den Maharadja, die hem in den loop des gespreks meedeelde, dat eene zijner geliefde Ranees (gemalinnen) zeer ziek was, dat de inlandsche dokters geen raad meer voor haar wisten en dat hij zeer gaarne zou ^'en, dat Dr. Colen Valentine haar bezocht. Deze stemde dadelijk toe en had het geluk, den aard der ziekte van oe Ranee op te sporen. Onder Gods zegen herstelde de Kranke. Te voren was nog aan geen enkelen zendeling toegestaan zich in dien staat te vestigen. Na de gene-2'ng der Ranee kreeg Dr. Valentine de uitnoodiging te Jeypore te blijven als de geneesheer van Zijne Hoogheid. Hij deelde den Maharadja dadelijk mede, dat hij zendeling was en dus de aanbieding, hoe mooi ook, niet kon aannemen, tenzij 't hem vergimd werd, om zonder hinder den Christus te prediken. Deze voorwaarde werd door den Maharadjah aangenomen en Dr, Valentine bleef 14 jaren te Jeypore, dat door Gods genade sints zijne poorten voor het Evangelie heeft geopend.

De eerwaarde Ellis deelt in zijn hoogst belangrijk verhaal van de overwinningen des Evangehes in Madagascar het volgende van den invloed der medische zending aldaar meê. „De polikliniek, die Dr. Davidson opende, dadelijk na zijne komst, heeft reeds goede diensten gedaan. De hulp, aan de zieken bewezen, en de bekwaam.heid, waarmee de dokter zijne patiënten behandelde, maakten eenen diepen indruk op de inwoners der hoofdstad en harer voorsteden, 't Bleef echter niet hierbij. Spoedig verspreidde het gerucht van allerlei genezingen zich al verder en verder en hiertoe werkten niet weinig meê de vreemdelingen, die de hoofdstad bezochten en in het Hospitaal genezing hadden gevonden. Het Hospitaal werd een getuige van Christus' barmhartigheid, ontwapende de vooroordeelen der Heidenen van alle klassen en bracht het Evangelie aan velen, die in den nacht des doods neerzaten."

Een ander treffend bewijs voor den invloed der medische zending is de met goeden uitslag bekroonde arbeid te Urambo (Midden Afrika) van Dr. Southon, missioneerenden arts van het Londensche zendingsgenootschap. Dr. Southon moest op zijne reis naar Ujiji door Urambo trekken. Koning Mirambo zond, toen hij vernam, dat de doorreizende zen­ deling een arts was, boden tot hem met de bede, bij den koning te komen en hem van een pijnlijk gezwel aan zijnen arm te genezen. Dr. Southon ging naar den koning en stelde hem voor 't gezwel terstond te verwijderen. Chloroform werd toegepast en-de kunstbewerking gelukkig volbracht. De koning, die zeer dankbaar was voor de verlichting van smart, die hij door de operatie verkregen had, verzocht Dr. Southon vurig in Urambo té blijven en daar zijn zendingsarbeid te beginnen in de hoofdstad. Hij beloofde hem een huis en een hospitaal en alles, wat noodig was voor zijn eigen gemak en voor den arbeid. „Het land is voor uw aangezicht", zeide de koning, „kies waar gij wilt wonen en 't zal geschieden." Dr. Southon koos een zeer weelderigen heuvel in de nabijheid der stad uit, waar een goede waterbron was en oyervloed van boomen en van dien tijd af waren zijne brieven gedateerd „Calton Hill" Urambo. Des dokters arbeid werd zeer gezegend; zijn omgang met den koning bleef altijd zeer vriendschappelijk en het volk stelde in hem vertrouwen. Het zaad des Woords werd met ruime hand gezaaid en toen hij plotseling, te midden van zijnen arbeid, werd weggenomen, was de droefheid onder de Wanyamwezi ontzaggelijk groot en niemand was bedroefder dan koning Mirambo.

Een der moeielijkste vraagstukken op het gebied der zending is dat omtrent de wijze, waarop onder Mohammedanen en Joden het Evangelie moet gebracht worden. Terecht toch heeft men opgemerkt, dat, hoe meer waarheid er in een of anderen valschen goedsdienst is, hoe raoeielijker het is zijne belijders voor de waarheid, die in Christus is, te winnen. Daar nu Jood en Mohammedaan beiden met de Christenen aan één God gelooven, wordt het zeer moeielijk hen te overtuigen, dat in dien eenen God zijn drie personen en dat God Zijnen Zoon gezonden heeft, om zaligmaker van zondaren te zijn. Zij luisteren niet eens, - als men tot hen van deze dingen spreekt, tenzij de woorden Gods door de medische zending tot hen gebracht worden. Een Nederlandsch officier, luitenant v. d. Velde, spreekt in zijne mededeelingen omtrent eene reis door Syrië en Palestina op de volgende wijze over de bezwaren van den zendingsarbeid in het Oosten en de waarde der medische zending: „Een groot bezwaar voor de zending vloeit voort uit de moeielijkheid, om toegang te krijgen tot het volk. De bittere haat, die door de Rabbis gevoed wordt tegen het levende Christendom en vooral tegen de zendelingen, die het brengen, maakt het voor dezen bijna onmogelijk om met de Joden over de nooden hunner ziel te spreken." En dit geldt ook van de Mohammedaansche leeraars. Het Londensche zendinggenootschap heeft daarom aan den zendingspost te Jeruzalem een medische zending verbonden, waar gratis hulp gegeven wordt aan de kranken, die zich aanmelden. Als door de ziekte des lichaams het trotsche hart gebroken is, is dit ontvankelijker voor de stem, die /an dit Goddelijk mededoogen over den zondaar gewaagt, vooral als zij behoort aan denzelfden persoon, die met teederheid voor het lichaam heeft gezorgd.

DE GAAY FORTMAN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 oktober 1899

De Heraut | 2 Pagina's

De Medische Zending.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 oktober 1899

De Heraut | 2 Pagina's