GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Onze Zending.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Onze Zending.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met onze zending loopt het spaak.

Dit was te voorzien, en op de Arnhemsche Synode is hiervoor reeds ernstig gewaarschuwd.

Een huishouding, waarin men telkens meer uitgeeft en de inkomsten dalen, komt in schuldenlast.

Onze Zending begon met een aardig kapitaal. Toen alle kerken collecteerden voor de Generale kas en deze slechts voor enkele uitgaven te zorgen had, stroomde het geld in de schatkist.

Maar na de zeven vette jaren kwamen de magere. De kerken, die zelf zending gingen drijven, hielden hare collecten in. En de Generale kas, die haar inkomsten minderen zag, werd steeds meer aangesproken om hulp. Het opgelegde kapitaal smolt weg als sneeuw voor de zon. En thans reeds — één jaar na de Arnhemsche Synode, — dreigt een tekort van 20.000 gulden.

moet dit tekort worden ge­ Natuurlijk dekt.

Het zou een schande wezen voor onze kerken, wanneer straks deputaten moesten verklaren, dat de toegezegde bijdragen niet konden worden uitgekeerd, en onze dienaren in Indië gekort moesten worden in hun tractement.

De collecte, die a.s. Zondag in alle Gereformeerde Kerken zal gehouden worden, zal toonen, dat Deputaten niet te vergeefs een beroep deden op ons Gereformeerde volk.

We zouden den zegen dien God in Indië in zoo ruime mate ons schonk, verbeuren, wanneer in dezen oogenblikkelijken nood niet ruim en mild werd voorzien.

Maar voor de toekomst moeten andere maatregelen getroffen worden. Een extracollecte helpt alleen, wanneer ze iets extra's blijft. En zoodra zulk een collecte telkens weerkeert, daalt de offervaardigheid en werkt ze ten slotte deprimeerend op de gewone coUecte's voor de Zending. Het geneesmiddel zou zoodoende erger blijken dan de kwaal.

Het zal daarom wel in de eerste plaats eisch zijn, dat deputaten voor de Zending op een volgende Synode aan de Kerken een budget voorleggen, dat sluiten kan. Wanneer de Synode eerst allerlei besluiten goedkeurt, waarvoor de kosten in de duizenden guldens loopen, en dan aan het einde harer zittingen hoort, dat het geld voor de uitvoering ontbreken zal, dan is Leiden in last. Er zal in het vervolg moeten gezorgd worden, dat de Synode van meet af weet, hoe de staat der kas is en welke uitgaven de draagkracht der kerken niet te boven gaan.

En dan dient in de tweede plaats gezonnen op middelen, om de Generale kas niet te veel aansprakelijk te stellen voor uitgaven, die door de zending-drijvende kerken zelf moeten gedragen worden. Dr. Wagenaar, een der Zendingsdeputaten, deed daarom een goed werk, metin de Zeeuwseke Kerkbode op dit punt te wijzen, en wat hij als der zake kundig hierover schreef, vinde' daarom hier een plaats: (

Eene extra-collecte voor de Zending.

Aan alle kerkeraden is door de Deputaten der Generale Synode van Arnhem een uitnoodiging gezonden tot het houden van eene extracollecte voor de Generale Zendingskas, welke collecte met liefelijke eenparigheid gehouden worde op Zondag 13 September e.k.

De deputaten leggen hunne boekhouding open over I Juli 1902—30 Juni 1903.

Men weet, dat die Kerken, die een eigen Zending hebben, 10 procent van al wat ze uitgeven, storten in de generale kas. Ze gaven uit / 30, 000 en stortten dus /3000. De andere Kerken houden Pinkstercollecten, en sommige verzamelen ook giften en gaven. Dat alles stroomt in de G. Kas. Met een paar legaatjes inbegrepen beliep dit bet laatste boekjaar een kleine / 10, 000. De zendingsorganen brachten samen / 2000 winst aan. Alles bij eengetrokken beurde de G. K. amper / 17, 000. Dit zijn gewone inkomsten. Doch ze zullen lichtelijk dalen, naarmate steeds nieuwe Kerken met steun harer dassen eigen zending drijven.

Tegenover deze belangrijke inkomsten staan nog belangrijker uitgaven.

Vaste posten zijn ter vergoeding van Batavia's zending iets, suppletie voor de hulpbehoevende Europeesche kerk van Soerabaja schier alles, samen een kleine / 4000. Dit is eigenlijk fout. Dit behoorde voor 't grooter deel te komen uit de collecten voor hulpbehoevende Kerken. Doch daar ligt altoos de bodem heelemaal bloot; tenzij die kerken, die in hun classe geen hulpbe hoevende Kerken hebben, de collecte hielden voor Soerabaja, en als ze dan daarvan 10 pCt. stortten in die generale kas, dan werd een evenwicht, dat nu zeer onbillijk verbroken ligt, meteen herstelt. Wellicht kan dit een voorstel worden op de e. k. Generale Synode van Utrecht.

Een 2e vaste post is /3000 voor't Zendingshospitaal. Dat is zeker z e er weinig voor zulk een kolossale inrichting, die zoo heerlijke hulpe biedt bij de verkondiging des evangelies. Voor 3 mille in 't jaar 't geheele Zendingshospitaal met twee doktoren en twee Europeesche ziekenverpleegsters, daar komt de generale kast best af! Eere zij Amsterdam, dat dit op zoo billijke voorwaarde aanvaardde: En eere aan de zusters der S. H, V., die het aan Amsterdam mogelijk maakten, zulks te doen.

Post 3 isdeKeucheniusschool. Zij kost/4000.

Dan noem ik de tractementen, wachtgelden en pensioenen van enkele broeders, die in Indië werken of met wachtgeld thuis zijn. Dat beloopt nu nog / gooo. Doch dit zal natuurlijk slinken, naarmate de verschillende Kerken de financieele verantwoordelijkheid gaan dragen voor eigen zending en de overgangstoestanden wegvallen.

Er zijn nog een paar posten in de gewone uitgaven, die allen te zaam beloopen de som van ƒ 22000.

Dit is tegenover de / niet in orde. 17.000 der inkomsten

De generale kas zal een budget van gewone inkomsten en uitgaven moeten krijgen, dat balanceert. Anders loopt 't op den duur spaak.

De X Deputaten grijpen nu het middel aan, door de Synode van Arnhem aangewezen, het houden van een buitengewone collecte. Slaagt die, dan is de kas weer vol en kan ook de reorganisatie der Keucheniusschool aangepakt worden. Daarover een volgende keer.

Dit woord verdient behartiging.

Met belangstelling wachten wij af, wat Ds. Wagenaar ons verder aangaande deze zaak melden zal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 september 1903

De Heraut | 4 Pagina's

Onze Zending.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 september 1903

De Heraut | 4 Pagina's