GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Binnenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Binnenland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

MEETING van de Friesche Afdeeling van den Ked. Bond van Jongelings- Vereenigingen op Geref. Grondslag.

II

Intusschen had de klok juist „drie" geslagen.

Wat pauseering, verfrissching en verversching gaf nieuwen lust voor wat; volg=n zou. Precies half vier liet de hamer zich weer hooren. De Voorzitter, die met vaste handen aangenaam en gezellig de vergadering leidde, vroeg de aandacht voor den nieuwen Redacteur van het herademend Friesche Dagblad

Het woord was aan den heer J. v. d. Molen, die uiterst beleefd aan de Meeting Commissie verzocht had een kwartierke te mogen spreken over:

Ds beteekenis der Christelijk Pers.

Spr. noemde deze meeting van de Friesche Afdeeling een teeken van den nieuwen tijd, waarin wij. Calvinisten, ons mogen verheugen. Ook het jongere geslacht onder ons wordt be zield door de Calvinistische levensgedachte, en daarom is eene vergadering als deze een hoogst gewichtig, een heerlijk feit. Onze jongelingen toch zijn de pioniers, de hopo der toekomst genaderd tot den dorpel des menschelijken levens. En in dat leven zijn er drie machten, die zeer grooten invloed uitoefenen op de menschen:

a. De Kerk, door de prediking des Woords en het huisbezoek.

b. De School, door de stelselmatige bearbeiding van de jeugd des volks.

c. De Pers.

Maar wie teekent den invloed der Per--?

Heeft De Costa niet gezegd: „De drukpers was een stap ten hemil of ter helle" ? Ia elk van onze huisgezinnen komt die Pers, 't zij dagelijks, 't zij wekelijks, om haar boodschap te brengen. Maar een nieuwtje is toch een nieuwtje, zal men zeggen, en 't geeft toch weinig verschil, of men dat nieuws leest in een zoogenamd „neutraal" blad, dan in een partijblad. Maar weet men dan niet, dat juist de man, die aan dat nieuwtje een vorm geeft, 't weergeeft in woorden, daarop zijn stempel drukt? Gevoelt men dan niet, dat de persoonlijkheid van den schrijver zich afdrukt ook in wat hij in nog zoo^ eenvoudigen vorm in de pers mededeelt? Lees een jaar lang éénzelfde orgaan, en men komt onder den invloed van den gedachtengang van den schrijver, wiens producten men onder de oogen krijgt.

Op 't terrein van de Kerk hebben we gekozen voor een eigen, vrij kerkelijk leven. Op 't gebied van de school gekozen voor een eigen vrije Christelijke School. Mogen we dan op 't gebied van de pers achterblijven, onver schillig zijn?

De neutrale pers geeft u te veel juist door zijn neutraliteit, die fniet bestaat. Ieder kiest partij, ook de redacteur van het „neutrale" blad, en hij zal door zijn bekoring den „zwakkere" voeren op het pad, waarop hij lichtelijk afwijkt van den rechten weg.

Daarom hebben ook de Calvinisten in Friesland gekozen voor een eigen vrije, Christelijke pers.

In Friesland, met zoo schoone traditiën, ver toont zich nog hier en daar die Libertijnsche geest, die ook op 't terrein van de pers nog meent, dat men 't met dat „neutrale" nog wel doen kan. En die geest moet er uit.

Waar Frieslands Calvinisten aan de spits staan van den strijd, daar deed spr. in bezielende woorden een beroep op Frieslands Jongelingsschap, om zich mannen te toonen, pok in den strijd voor de eigen, vrije Christelijke pers. (Applaus.)

Vrienden! zoo riep thans de Voorzitter uit, vrienden! het raadsel is opgelost! Het Raadsel ? Opgelost? Ja! opgelost is het raadsel, waarom de stoere arbeid van bet Afdeelingsbestuur en het beginselvaste streven van Jong Friesland niet erder in de Friesche Pers, met name in ons agblad, meer waardeering en steun heeft ge onden. Gister lazen we dienaangaande, om zoo e zeggen voor 't eerst, eens een met gloed van vertuiging geschreven asterisk, die hope geeft p beterschap. Dank daarvoor! Maar men ist dan toch reeds langer van ons bestaan, n hoe en waarvoor we werken. Het stilzwij en over onze actie MI as tot heden hier een noplosbaar raadsel. Doch, vrienden, ziet nu iet naar wat achter is, het ideaal blijft ons enken, strekt u uit naar wat vóór is, want het raadsel is opgelost!" We misten nog steeds en rechten man op de rechte plaats, die annentaal spreekt, en nochtans ons streven oont in te willen leven. Wij arbeiden dan ook iet voor een oogenbhkkelijk succes. Die geooven mogen niet haasten. Alles heeft zoo ijn van God bestemden tijd. Ook het spreken an een woord op zijn pas. Leve de Pers! e Onze! (daverend applaus).

„Vrienden, draagt m'i koren an, " „dat dééz Molen malen kan."

(enlhousiastische toejuiching).

(Slot volgt.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 december 1903

De Heraut | 4 Pagina's

Binnenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 december 1903

De Heraut | 4 Pagina's