GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1903-12-13
Van ’s Heeren Ordinantiën.

Van ’s Heeren Ordinantiën.

XCIV. VIERDE REEKS. 'sHeeren ordinantiën in de zedelijke wereld. I. Want de Heere is onze Rech ter, de Heere is onze Wetgever, de Heere is onze Konin ...

13 december 1903
De Heraut
3545 woorden
„En wien het de Zoon wil openbaren.“

„En wien het de Zoon wil openbaren.“

Alle dingen zijn mij overgegeven van mijnen Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader; noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en wien het de Zoon wil openbaren. Matth. II ; 27. Als ge in de Schrift op de ééne plaats leest, dat „de onzienlijke dingen Gods van de ...

13 december 1903
De Heraut
1858 woorden
Mag dit?

Mag dit?

De actie van de voorstanders der Theologische school neemt in onze kerken een niet onbedenkelijk karakter aan, dat tot publiek protest noopt.Dat de voorstanders eener kerkelijke opleiding op verschillende plaatsen vereenigingen oprichten, om de school te steunen, spreekbeurten voor de scho ...

13 december 1903
De Heraut
E. DOUMA
G. V. BLEEK
1334 woorden
De Hervorming.

De Hervorming.

De Hervorming, het lijfblad der moderne heologen, vraagt met een sneer, of de uitatingen van Prof. Lindeboom inzake de oeping der advokaten niet zonneklaar beijzen, hoe gevaarlijk het voor de wetenchap zou zijn, aan de vrije inrichtingen oor hooger onderwijs gelijke rechten oe te kennen als aan d ...

13 december 1903
De Heraut
304 woorden
Het debat in de Tweede Kamer.

Het debat in de Tweede Kamer.

Amsterdam, 11 Dec. 1903.Het begrootings-debat in de Tweede Kamer droeg ditmaal een zeldzaam hoog staand karakter; kenmerkte zich door de principieele tegenstelling tusschen wie op politiek gebied uit het Geloof of de Rede leeft, en leidde tot een discussie, waarin van christelijke zijde me ...

13 december 1903
De Heraut
596 woorden
Recensiën.

Recensiën.

J. VAN ANDEL, Patdiis tweede brief aan de Corinthiers, aan de gemeente uitgelegd. Leiden, D. Donner, 1903.Ds. van Andel zet zijn schoonen exegetischèn arbeid voort. Eenvoudig, bijna sober is ook dit boek; alle jacht op effect, alle gezwollen rhetoriek, alle uitstal van geleerdheid is verme ...

13 december 1903
De Heraut
1729 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Zuid-Afrika. Uit het kerkelijk leven n Zuid-Afrika. o sHet kerkelijk leven onzer Zuid Afrikaansche roeders begint van lieverlede weder op te aken. Zoo moet de rsien No-^ember de 203te ynode der N. G. kerk der Kaapkolonie ge ouden zijn. De oorlog is oorzaak geweest, dat eze Synode in zes ja ...

13 december 1903
De Heraut
1344 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

HELDER, 8 Dec-. Hedenavond genoot de gemeente alhier het voorrecht met haren geliefden leeraar Ds. Stadig te mogen gedenken, hoe de Heere hem voor 25 jaar riep tot het ambt van'Dienaar des Woords. De leeraar vond de stemming van zijn hart vertolkt in het woord des dichters: Looft, looft den Heere ...

13 december 1903
De Heraut
P. KRAMER
A. L. RUYS.
395 woorden
Binnenland.

Binnenland.

MEETING van de Friesche Afdeeling van den Ked. Bond van Jongelings- Vereenigingen op Geref. Grondslag. II Intusschen had de klok juist „drie" geslagen.Wat pauseering, verfrissching en verversching gaf nieuwen lust voor wat; vo ...

13 december 1903
De Heraut
722 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Over het nut eener goede catechisatie schrijft Ds. Hoekstra in de Arnhemsche Kerkbode het volgende : »Wij lazen eens ('t was eenigen tijd na de kerkelijke beweging van 1886) van een dienaar des woords in eene onzer kerken, die nog al eens den spijker op den kop slaat: «Aan zijne catechisat ...

13 december 1903
De Heraut
1079 woorden
van 4