GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Deputaten der Generak Synode van 1.902 in zake de uitvoering van Art. 13 K. O. berichten, dat hun Rapport, met bijgevoegde voorstellen, door middel van het Kerkblad van Febr., in twee exemplaren, aan alle Kerken wordt toegezonden, en dat bovendien, althans tot I April, exemplaren verkrijgbaar zijn bij den heer G. Ph. Zalsman te Kampen, wanneer die onder toezending van 25 ets. per exemplaar bij genoemden uitgever worden aangevraagd.

Uit naam van Deputaten voornoemd,

F. L. RUTGERS, Voorz.

W. B. RENKEMA, Scriba.

Kort verslag der Vergadering van

7 Febr.'05, gebonden te Klundert.

Na gezang en leïen van Psalm .t opent de voorzitter Dr. de Moor met gebed, en verwelkomt hartelijk deze eerste vergadering des j aars en den voor 't eerst als deputaat aanwezigen predikant van Fijnaait. De credentie brieven 'worden nagezien door Ds. Hagenbeek en ouderl. de Haan. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Eene kerk door een secundus afgev. De Notulen der vergadering van Aug. en Oct. 1904 worden gelezen en goedgekeurd. Gelezen worden de rapporten v/d. Class. Correp., en van de Depp, voor Hulpbeh. Kerken, die een tekort hebben van ruim / 55. Aan de Depp, der Prov. kas zal / 50, als vorige jaren, worden gevraagd.

De Quaestor rapporteert, dat voor de Oct.-Classis was ontvangen / 631.16, uitgegeven / 567.51I/21 zoodat aan nog niet afgedragen collecten m kas was ƒ 63.64I/3; voor deFebr.-Classis is ontvangen / 508.38, uitgegeven / 400.25, nog in kas / 108.13. Ook geeft ZEw. een generaal overzicht over dit jaar. Dit toont, dat de ink. en uitg. ongeveer gelijk bleven. Aan den Quaestor brengt de Praeses den dank der vergadering.

Alle deputaten worden gecontinueerd en tot kerken voor Approbatie of Losmaking aange wezen Dinteloord en Willemstad.

In zake een missive der Cl. Harderwijk wordt besloten een schrijven te zenden, aansluitende aan de mededeeling der Classis Dokküm, onze bezwaren mededeelende.

Een antwoord van Br. P. wordt voor kennisgeving aangenomen.

De vacatuurbeurten zullen op gelijke wijze als te voren worden geregeld.

Bij de rondvraag naar Art. 41 wordt aan een drietal kerken advies gegeven. Moerdijk ontvangt weer den driemaande!, steun. Omtrent Roosendaal wordt een gunstige mededeeling gedaan.

Een voorstel van Zevenbergen: „dat aan het kerkblad als archief blad meer zorge worde gewijd, of het worde afgeschaft, " wordt vervangen door een eenvoudiger: „Het kerkblad worde afgeschaft." Een voorstel der kerk van Breda wordt voorloopig teruggenomen.

Voor de e. k. vergadering zal Fijnaart op roepen. De vergadering wordt bepaald op 3 Mei voorm. 9I/2 te Zevenbergen. Op de tegenwoordige vergadering zal 't concept wijziging in de D. K. O. nog niet besproken worden.

Met dankgebed door den Assessor wordt de vergadering gesloten.

Op last der Classis,

L. G. GORIS, h. t. Assessor.

Zevenbergen, 7 Febr. 1905.

Waarde Broeders !

De Kerkeraad der Geref. Kerk te Kampen heeft de eer U het volgende mede te deelen: ï. dat de bevestiging en intree van Ds. C, de Bruijn IJz. als Missionair Dienaar des Woords voor Soemba zal» plaats hebben op a.s. Donderdag 23 Febr. des middags om 2 en des avonds om 7 uur in de Burgwalkerk alhier;

2. dat wij Uwen Kerkeraad uitnoodigen door het zenden van een of twee afgevaardigden •daarbij tegenwoordig te zijn, tot verhooging der plechtigheid en tot opwekking in het werk der zending;

3. dat des middags een gemeenschappelijke maaltijd zal gehouden worden tegen den prijs van / 1, 25 of ƒ 1.50 per persoon;

4. dat wij gaarne vóór 19 Febr. opgave ontvangen hoeveel afgevaardigden wij kunnen verwachten en of zij ook gebruik zullen maken van den gemeenschappelijken maaltijd, aan 't adres van den tweeden ondergeteekende.

Met broedergroete en heilbede,

Namens den Kerkeraad voornoemd,

G. ELZENGA, Praeses.

J. H. Bos, Scriba.

Kampen, 10 Febr. 1905.

Verslag van de Centrale Pastorale Conferentie.

VI.

II. In beiderlei oorsprong ligt nu ook de bepaling van beider machtssfeer. Beiden zijn gebonden aan het ambt en moeten dus nooit elkanders functiën uitoefenen, maar elkander aanvullen. Het ambt der geloovigen blijft functioneeren naast het speciale ambt. Rechten en plichten zijn synoniem.

Eerst werd nu gewezen op de wanverhouding tusschen beiden bij Rome, de Lutherschen en Remonstranten of Erastianen eenerzijds, en de Independenten en coUegialisten anderzijds. Tegenover beiden staat het presbyteriale stelsel van Kerkregeering.

De speciale ambten moeten niet uitvoeren den wil van het volk, maar, desnoods tegenover de meerderheid der leden, zich binden alleen aan Gods Woord. Plicht der geloovigen is, zich te onderwerpen aan de ambtsdragers, terwijl dezen aan het ambt der geloovigen zijn plaats moeten laten en niet jaloersch de functioneering er van mogen belemmeren.

In het Tractaat van de reformatie der Kerken teekent Dr. Kuyper deze algemeene en bijzondere gezagsoefeningen a!s zich uitstrekkende over drieërlei terrein, n.l. i. dat van de genademiddelen; 2. de orde der Kerk; 3. de rechtsspraak. — Men kan de functiën van het ambt der geloovigen ook onderscheiden naarde oorspronkelijke drievuldigheid van dat ambt, n.l. van profeet, priester en koning. Aan de hand van beiderlei indeeling wordt voorts nagegaan, wat tot het ambt der geloovigen behoort.

III Het ambt der geloovigen is dus veel meer dan een correctief van het bijzonder ambt. Het heeft een eigen terrein en yaak zelfs voor en buiten de geïnstitueerde Kerk. Doch het is ook een correctief en kan dus ook komen te staan tegenover het speciale ambt. Ook hier vallen recht en plicht samen. Uit protesteeren en doleeren moet afscheiden volgen. Verschillende gevallen doen zien hier voor (zie het reeds genoemde Tractaat van de reformatie der Kerken). Zij kunnen zich voordoen ten eerste bij ontsientenis van het speciale ambt, of bij ontrouw, ten tweede bij de formatie der Kerken. De geloovigen worden ontslagen van gehoor zaamheid aan het speciale ambt, zoodra dit in verzet komt tegen den wil en het bevel van den Koning. Zij hebben de roeping, zich los te ma ken van het valsche instituut, dat heerschappij wil voeren over de erven des Heeren. (Zie Art. 21 der Ned. Gel.belijdenis).

Gewezen wordt nog op het onderscheid tusschen reformatie en revolutie. Uit een en ander blijkt, dat het ambt der geloovigen zich veel verder uitstrekt dan de geloovige zelf meermalen zich bewust is. Het is de roeping van het speciale ambt er zich niet tegenover te stellen, maar het tot ontwikkeling te brengen; en de geloovige zelf mag niet uit valsche nederigheid de taak, door Christus hem opgelegd, ongedaan maken.

Is het ambt der geloovigen in tijdsorde het eerste, het is ook het laatstblijvende. Het speciale ambt vervalt met het einde van deze bedeeling. Na het oordeel zal het lichaam van Christus onmiddellijk onder zijn Hoofd leven en bloeien; en het ambt aller geloovigen zal eerst tot zijn volle ontplooiing geraken, wanneer de mensch het beeld van zijn hemelschen Vader vertoont, opdat hij God, zijnen Schepper, recht kenne en diene en met Hem in de eeuwige zaligheid leve, om Hem te loven en te prijzen; dat is, opdat hij volmaakt zijn ambt van profeet en priester en koning bediene.

Ook dit referaat geeft aanleiding tot een broederlijk debat.

Prof. Ntiordtzij dankt Ds. Wielenga voor zijn referaat, en verklaart dat hij het met algèheele belangstelling heeft aangehoord. Heeft hij het wel begrepen, dan heeft spreker het ambt aller geloovigen niet afgeleid uit de Kerk als organisme, maar uit het verband waarin de geloovigen tot elkander staan, en dus uit de Kerk als instituut, hoewel zijns erachtens daarbij dan toch de Kerk als organisme niet buiten rekening kan worden gehouden. Het komt hem voor, dat het onderscheid tusschen de Kerk als organisme en als instituut niet altoos gemakkelijk valt aan te wijzen.

In het N.-Testament komt de Kerk nu eens als organisme, dan als instituut voor. Maar 't zijn geen twee afzonderlijke verschijningsvormen. Er is onderscheid, maar zij komen nooit los of gescheiden van elkander voor. Paulus spreekt van een gebouw dat opwast; Petrus van een gebouw dat gebouwd wordt van levende steenen. Het organisch idee wordt nooit geheel losgelaten. Waarom hij hier deze opmerking maakt ? Omdat tot de verdienste van dit referaat behoort, dat de geachte spreker de beide zijden heeft saamgehouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 februari 1905

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 februari 1905

De Heraut | 4 Pagina's