GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
F. L. RUTGERS
Het slot van

Het slot van

Amsterdam, 23 December 1909, Het slot van het rapport der deputaten in zake de predikantstractementen luidt aldus: En ditzelfde geldt ook van nog een ander middel, dat wel eens is voorgesteld, nl. dat eene meerdere vergadering, liefst de Generale Synode, voor de predikautstraktement ...

26 december 1909
De Heraut
F. L. RUTGERS
M. NOORDTZIJ
M. VAN MUISWINKEL
2880 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Deputaten der Generak Synode van 1.902 in zake de uitvoering van Art. 13 K. O. berichten, dat hun Rapport, met bijgevoegde voorstellen, door middel van het Kerkblad van Febr., in twee exemplaren, aan alle Kerken wordt toegezonden, en dat bovendien, althans tot I April, exemplaren verkrijgbaar ...

19 februari 1905
De Heraut
F. L. RUTGERS
W. B. RENKEMA
L. G. GORIS
G. ELZENGA
J. H. Bos
1302 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 9 April^WESTERLEE, 5 April 1897. Nadat door de laatstgehoudene Classis besloten was, alhier eene zelfstandige Gereformeerde kerk tot openbaring te brengen, hadden wij gisteravond het voorrecht, dat aan dit besluit werd gevolg gegeven. Onze consulent. Ds. ...

11 april 1897
De Heraut
H. v. D. VEEN
F. L. RUTGERS
W. GEESINK
761 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Mei verkorting uit hei Kerkblad van 6 November)Classis Assen, gehouden 20 October 1896.Ds. H. Dijkstra is praeses, Ds. G. H. Zahn scriba.De rondvraag naar artikel 41 D. Kerkenorde geeft ruime stof tot bespreking van financieels toestanden en andere geestelijke belangen. Van ...

8 november 1896
De Heraut
F. L. RUTGERS
Voorzitter.
W. GEESINK
Ab-actis.
A. VAN DER SLUIJS
Voorz.
H. BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Pennittgm.
728 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uitliet Kerkblad van 30 Octeier).Vergadering der Classis Tiel, gehouden te Zalt-Bommel 6 October 1896, Tot praeses wordt benoemd: Ds, J, Kok, tot scriba Ds. Lanting.Een oflïcieel rapport van deputaten »voor den Evangelie-arbeid op die plaatsen in de Classis, w ...

1 november 1896
De Heraut
F. L. RUTGERS
Praeses.
W. GEESINK
Ab-actis.
M. NOORDTZij
Rector.
P. BIESTERVELD
B. VAN SCHELVEN.
J. VAN ANDEL.
E. KROPVELD.
A. H. GEZELLE MEERBURG.
H. HOEKSTRA.
Js. VAN DER LINDEN.
1231 woorden
De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht.

De bepaling van den diensttijd der ouderlingen historisch eenigszins toegelicht.

III. Eene tweede afwijking van de vaste ordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken heeft zich tijdelijk voorgedaan in Noord-Holland. Toen de kerken aldaar sedert 1572, onder bescherming der Overheid, tot reformatie kwamen, en daarbij, voor zooveel het haar aan ...

9 februari 1896
De Heraut
F. L. RUTGERS
1469 woorden
Wij ontvingen ter

Wij ontvingen ter

Amsterdam, 15 Nov. 1895.Wij ontvingen ter plaatsing onderstaande Verklaring van den heer Lohman, met het Antwoord daarop van den heer Rutgers c. s."Verklaring.Het is mijnen ambtgenooten Rutgers en Kuyper noodig voorgekomen, openlijk de redenen mee te deelen, waarom zij de med ...

17 november 1895
De Heraut
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN
F. L. RUTGERS
A. KUYPER
1790 woorden
Derde brief.

Derde brief.

Amsterdam, i8 Januari 1895.Een vorig maal vleide ik mij met het denkbeeld, om in nog een kort epistel het vluchtig debat met de redactie van het Handelsblad geheel ten einde te brengen. Nog slechts één punt restte mij ter bespreking.Tot mijn niet geringe voldoening echter wijdde gen ...

20 januari 1895
De Heraut
KUYPER
F. L. RUTGERS
5503 woorden
Tweede brief.

Tweede brief.

Amsterdam, 11 Januari 1895.Uit het Zuiden teruggekeerd, verneem ik dat mijn vorige brief, dien ik aan de Heraut inzond, o. a. bij de redactie van het Hand, zekere bevreemding had gewekt.Althans niet zonder verbazing werd geconstateerd, dat, volgens mijne voorstelling, niet elke facu ...

13 januari 1895
De Heraut
KUYPER.
F. L. RUTGERS
4781 woorden
De verplichting van vacante kerken tot aanvaarding van de hulp der Classe.

De verplichting van vacante kerken tot aanvaarding van de hulp der Classe.

Amsterdam, 4 Januari 1895.Voor eenigen tijd, in ons nummer van 25 Nov. 11., gaven we een artikel over ide verplichting tot het helpen van vacante i, wX»'„". k'er'kén'' tgjj bet'o'ö'ge, ' claf' de kërkfen, ciiè zelve eenen Dienaar des Woords hebben, uit kracht van het kerkverband geroepen z ...

6 januari 1895
De Heraut
F. L. RUTGERS
1899 woorden
van 2