Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

Classe Gouda.

De vergadering van de classe Gouda zal D. V. gehouden worden op Dinsdag 6 November, aanvang des morgens te 9 uur in de Noorderkerk. Punten voor het Agendum in te zenden vóór of op 19 October bij den eerst onder geteekende.

Namens de roepende Kerk van Gouda B

JOH. S. LANGEN, Praeses.

J. F. DE Nooij, Scriba.

Gouda, 2 Oct. 1906.

Na zitting der Synode te Rotterdam, Ammanstraat 25, op Dinsdag 9 October a.s. Aanvang te 10 ure. Agendum: Voorstelclasseuitbreiding. Zendingszaken.

Namens het Moderamen:

J. DOUMA, iste Scriba.

De vergadering der classis Dordrecht zal D. V. op Donderdag i November worden ge houden, aanvangende 9I/2 ure. Punten voor het agendum zende men aan den eerst ondergeteekende, uiterlijk tot 18 Oct.

Namens de roepende Kerk van Heejjansdam:

D. POL, Pr.

T. v. GEMEREN, Scriba.

Heerjansdam, 28 Sept. '06.

Hedenmiddag doorleefde onze Gemeente een droevige ure. Het oogenblik was daar, dat onze zeer beminde herder en leeraar, na een bijna zesjarig verblijf, afscheid van ons zou nemen. Z.Eerw. deed dit met de zegenbede vervat in de woorden i Petrus 5 : lo. Aan het einde zijner rede werd hem door een der Brs. Ouderlingen een hartelijk woord van dank toegesproken, terwijl daarna Ds. Brummelkamp uit Vrijhoeven, als ambtsbroeder, hem een hartelijk afscheidswoord toesprak. De Heere stelle onzen scheidenden leeraar te Laar tot een uitgebreiden zegen en gedenke ook in liefde de zwakke kerk van Sprang.

Namens den Kerkeraad

H. BOTH.

Sprang, 30 Sept. 1906.

P.S. Het adres dezer, kerk is F. M. de Jong, Scriba.

Classis Almkerk.

Kort verslag van de Vergadering, gehouden te Nieuwendijk, 20 Sept. 1906.

Op gebruikelijke wijze wordt deze vergadering door den voorzitter der roepende kerk. Ds. Osinga, geopend met gebed.

Al de kerken zijn, blijkens de lastbrieven, wettig vertegenwoordigd.

't Moderamen wordt alom samengesteld : Ds. Osinga, praeses. Ds. Bosch, assessor; Ds. Lanting, scriba.

De notulen der gewone buitengewone vergadering worden gelezen en, behoudens enkele opmerkingen, vastgesteld.

Ingekomen: eene missive van de classis Groningen, meldende de schorsing en losmaking van Ds. L., dienaar des Woords van Groningen (B). De classis besluit, nadere inlichtingen te vragen over 't verband tusschen deze schorsing en losmaking, met opzicht tot de nadere verklaring van Art. 11 D. K. V., door de Gen. Synode van Utrecht in 1905 gegeven, en over de kerkelijke positie van Ds. L,

Een voorstel van Nieuwendijk naar aanleiding van art. 11 der Handelingen van Curatoren der Theol. school, wordt aangehouden tot de December-vergadering.

De kerken van Nieuwendijk en Almkerk worden aangewezen tot approbatie van attesten bij beroepingen. De collecten voor de Theol. fac. der V. U. en voor den Evangelisatie-arbeid in N.-Brabant en Limburg, benerens de gelden voor art. 13 D. K. en den class, quaestor worden geïnd.

De vacature-diensten worden, als volgt, geregeld : Waardhuizen:7 Oct. Ds. Bosch, 28 Oct. Ds. Goedbloed, 18 Nov. Ds. Lanting, 9 Dec. Ds. Osinga, 30 Dec. Ds. Aalders.

Steenwijk:7 Oct. Ds. Lanting, 28 Oct. Ds. Osinga, 18 Nov. Ds. Aalders, 30 Dec. Ds. Goedbloed.

Giessen-Rijswijk:23 Sept. Ds. Aalders, 14 Oct. Ds. Bosch. 4 Nov. Ds. Goedbloed, 25 Nov. Ds. Lanting, 16 Dec. Ds. Osinga. Het door Ds. Bosch uitgebrachte rapport over de gehouden kerkvisitatie, lokt geene nadere bespreking uit.

Waar de kerken pas gevisiteerd zijn, wordt het onderzoek naar Art. 41 D. K. O. overbodig geacht en in 't algemeen de rondvraag gedaan. Werkendam A vraagt, hoe te moeten handelen, waar een lidmate der gemeente eene attestatie vraagt naar de kerk van Werkendam (B.)i Geadviseerd wordt, hieraan te voldoen, terwijl geoordeeld wordt in gevallen, waar geen tucht of willekeur in het spel is, over* en weer, desgevraagd, attestaties af te geven.

Giessen—Rijswijk vraagt en ontvangt advies in eene tuchtzaak.

De e. V. vergadering zal 20 Dec. D. V. te Nieuwendijk gehouden worden. Roepende kerk is Almkerk.

Na dankzegging wordt de vergadering door den praeses gesloten.

Namens de classis,

A. P. LANTING, Scriba,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 oktober 1906

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 oktober 1906

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken