Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

37 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1906-10-07
Van de tien geboden.

Van de tien geboden.

CXIII. HET ACHTSTE GEBOD. XIV. Geef ons heden ons dagelijksch brood. Mattheus 6 : 11. De kenners van onze „oude schrijvers" eten hoe deze, waar zij van het 8ste geod han ...

7 oktober 1906
De Heraut
3514 woorden
„Ge dienstige geesten”.

„Ge dienstige geesten”.

Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wille die de zaligheid beërven zullen 1 Hebr. i:14Te oordeelen naar het spraakgebruik is de wereld vol engelen. Geen moeder of ze noemt af en toe haar lieveling „mijn engel". Geen verloofd paar of het li ...

7 oktober 1906
De Heraut
1483 woorden
De opleiding tot den Dienst des Woords.

De opleiding tot den Dienst des Woords.

Ds. J. Kok, predikant te Bedum, gaf in brochure-vorm de rede uit, door hem in Juli j.l. op den feestdag te Kampen gehouden. De opleidings quaestie wordt hier nog eens ter sprake gebracht, en breed betoogd, dat de opleiding voor de Kerk ook door de Kerk moet geschieden.Op dit betoog in bijz ...

7 oktober 1906
De Heraut
1233 woorden
Bilderdijk.

Bilderdijk.

Amsterdam, 5 Oct. 1906Ons Calvinistisch volk eert in Bilderdijk den machtigen held des geloofs, die den eers, ten stoot gaf tot het Reveil van ons in doodslaap weggezonken geestelijk leven. Maar naast die rijke en heerlijke beteekenis, die Bilderdijk heeft voor het Calvinisme en voor de Ke ...

7 oktober 1906
De Heraut
2467 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

TWEE WERELDEN. ZANDHOEVE. I. Aan het einde van de lange, heel lange dorpstraat, waarin mijn verhaal begint, was een plek, waar menigmaal een vreemdeling die de plaats bezocht, een oogenblik staan bleef ...

7 oktober 1906
De Heraut
HOOGENBIRK.
1165 woorden
Godmensch.

Godmensch.

I. Eenigen tijd geleden werd tot ons de vraag gericht, of de uitdrukking Godmensch, die herhaaldelijk in ons blad aangetroffen werd, taalkundig wel juist was en den toets der rechtzinnigheid doorstaan kon.Blijkbaar verkeerde onze interpellant in den waan, da ...

7 oktober 1906
De Heraut
1181 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Gouda. De vergadering van de classe Gouda zal D. V. gehouden worden op Dinsdag 6 November, aanvang des morgens te 9 uur in de Noorderkerk. Punten voor het Agendum in te zenden vóór of op 19 October bij den eerst onder geteekende.Namens de roepende Ker ...

7 oktober 1906
De Heraut
JOH. S. LANGEN
J. F. DE NOOIJ
J. DOUMA
D. POL
T. v. GEMEREN
H. BOTH.
A. P. LANTING
613 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Verzoening in Zion City. Het is onzen lezers bekend, dat hij die zich uitgeeft voor den 3den Elia, Do wie, van het voetstuk gevallen is waarop hij zich had geplaatst en dat door het optreden van Voliva, die bij zijn afwezigheid zijn plaats moest innemen. Een hevige strijd is tusschen beide mannen ...

7 oktober 1906
De Heraut
WINCKEL.
287 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. — De tweede conferentie van bisschoppen te Par ij s. Een advies van leeken.Van 4—7 Sept. kwam deze vergadering bijeen. Reeds bij het begin der vergadering werd een telegram gezonden naar den paus om den dank der bisschoppen uit te spreken over het licht, dat deze in zijn encycUe ...

7 oktober 1906
De Heraut
1118 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Thans volge het slot van de rede, die Dr. Wagenaar bij de onthuUing van Willem Lodewijk's standbeeld hield: Willem Lodewijk heeft geen Rijk gesticht. Hij heeft zelfs geen Kroon gedragen. Blootshoofd staat dan ook zijn standbeeld te midden van de vrije zonen zijner vrije broederen, doch die ...

7 oktober 1906
De Heraut
845 woorden
van 4