GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

L. S.

De classe Apeldoorn van de Geref, Kerken in Nederland heeft in hare vergadering van heden peremptoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten tot de Bediening des Woords en der Sacramenten den heer M. van Alphen, beroepen Pred. van Voorst.

Namens de classe;

J, GISPEN, h. t. scriba,

Barneveld, 10 Febr. 1909.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Biielle op 3 Februari 1909.

1. De vergadering wordt op de gewone wijze geopend.

2. Bij het onderzoek der lastbrieven blijkt, dat twee Kerken, waarvan ééae met kennisgeving, niet aanwezig zijn; van éene Kerk is slechts een afgevaardigde opgekomen, terwijl een andere nevenj een ouderling ook een diaken zond, aan wien zitting en keurstem wordt ver leend.

3. Door den Praeses wordt aan Ds. Taal, die als D. d. W, van Stellendam voor 't eerst in de vergadering aanwezig is, het welkom toegeroepen en de zegen des Heeren toegebeden; en daarna die Br, uitgenoodigd de verklaring voor de Dienaren des Woords in de Classe Brielie vastgesteld, te willen onderteekenen, waaraan wordt voldaan.

4. De Notulen der vorige verg. worden gelezen en goedgekeurd.

5. Een bericht van de Classe Harderwijk wordt voor kennisgeving aangenomen.

6. Het rapport van de visitatie in een drietal Kerken op Flakkee geeft reden van dank aan den Heere.

7. De acta voor de approbatie van het beroep van Ds. Taal naar de Kerk van Stellendam werden in orde bevonden, behoudens den beroepsbiief, waarin de Kerkeraad de stipulatiën voor een mogelijk emeritaat niet heeft opgenomen. Deze er nog in op te nemen voor de vergadering in Mei a.s. wordt den Kerkeraad opgedragen.

8. De aanvragen om subsidie van een drietal hulpbehoevende Kerken zullen naar de Prov. depp. worden doorgezonden. Aan een drietal andere, die dit nog verzuimden, wordt tot 15 Febr. voor de indiening ervan nog gelegenheiü gelaten.

9. Komt in bespreking de methode, door een der Classes van Zuid-Holland pas gevolgd tot behartiging der belangen genoemd in artt. XI en XIII K. O., en gevraagd of de Cl. Brielie zich daarbij zou willen aansluiten. H^t onderzoek dezer aangelegenheid wordt aan eene commissie opgedragen, die daarvan aan de Kerken rapport zal uitbrengen.

10. De administratie wordt in orde bevonden, en den Quaestor voorasijnnauwkeurig beheerde dank der vergadering gebracht.

11. Na verrekening der gelden, en de bespreking van een paar kleine aangelegenheden, wordt de vergadering met dankgebed gesloten.

Namens de Classe Brielie,

A. DELFOS, Scriba.

Vergadering van de classis Zwolle, gehouden in de consistoriekamer van de Oosterkerk te Zwolle, 4 Februari 1909.

Art. I, De praeses. Ds. Dwarshuis, opent de vergadering. In het moderamen nemen zitting Ds. Dwatshuis, als praeses, Ds. Westerbeek van Eerten, als assessor, Ds. van Nood, als scriba.

Art. II. Alle kerken blijken wettig vertegenwoordigd te zijn. Wilsum vaardigt een diaken af. Genemuiden zond een schrijven in, dat men niet ter vergadering aanwezig zou zijn.

Art. III. De notulen worden voorgelezen en behoudens een enkele opmerking goedgekeurd.

Art, IV. De praeses spreekt enkele gevoelvolle woorden, naar aanleiding van het overlijden van Ds, Zijp, hetgeen een verlies moet worden genoemd, dat in breeden kring zal worden gevoeld. "Trooste de Heere de bedroefde wednwe en zij bet ons een aansporing tot ge~ trouwen arbeid in 's Heeren Koninkrijk. Voorts wordt een woord van welkom gesproken tot Ds. Krijger, die voor 't eerst ter vergadering aanwezig is.

Art. V, Naar aanleiding van een voorstel vas Kamperveen, dat vraagt óm toestemming of advies om te mogen gaan beroepen en om steun van de classis, wordt je; advist«rddoor do classis, I (lat mea frachle Kamperveen met Wilsum te combineeren opdat men gezamenlijk beroepe De cöhsuléht van Kamperveen, 0s. West'erberg, zal met de broeders de zaak nader bespreken. Art. VI. Wat een instructie van Zwolle betreft, om een commissie te benoemen tot onderzoek op welke wijze de tijd té regelen is van het z, g. n, „Najaar of Annus gratiae", in betrekking tot de pred. wed. en - weezen en de hulp in dien tijd door de zusterkerken te verleenen, wordt met algemeene stemmen besloten, 'zulk een commissie te benoemen. Daarvoor worden aangewezen de brs. Ds, Gispen, Ds. Westerbeek n Ds. Tholen.

Art, VII, Aan Zwolle en Langeslag, die beide vragen te mogen overgaan tot toepassing van den sen trap van censuur, wordt nader Mvies gegeven.

Art. VIII, Een instructie van Zwartsluis over pensioenbijdragen, wordt op voorstel van Ds. Gispen buiten behandeling gesteld en uitgesteld tot de volgende vergadering. De classis adviseert, dat men te Zwartsluis bet „Annus gratiae" met drie maanden verlenge.

Art. IX. Aan een broeder te Oldermarkt, zal door den scriba 't antwoord der classis op zijn schrijven worden meegedeeld.

Art. X Uitvoerig rapport wordt uitgebracht, mede namens zijn mededeputaat Ds. Elzenga, door Ds. Gispen, aangaande hun bezoek aan Steenwijk A. Besloten wordt, nogmaals dezelfde commissie te benoemen, ter deputatie naar Steenwijk, om met de broeders aldaar de zaak der vereeniging nogmaals te bespreken.

Art. XI. De boeken van den classic, quaestor en van den dep. voor emerit. pred., worden nagezien en in orde bevonden.

Art. XII. Regeling van de vacaturebeurten. 14 Febr. Kamperveen, Ds. Dwarshuis; Wilsum, Ds. Gispen; Ambt VoUenhove A, Ds. Elzenga; Steenwijk A. Eskes; Stad VoUeuho/e Ds. te Velde. 14 Maart. Kamperven, Ds. Scbuurman; Wilbum, Ds. Ploos van Ams'el; Ambt VoUenhove A, Ds. Hania; Steenwijk A, Ds. Tbolen. 18 April. Kamperveen, Ds. Krijger; Wilsum, Ds. Westerbeek van Eerten; Aihbt Vollechove A, Ds. Koppe; Stad VoUenhove, Ds. van Mechelen.

Art. XIII. Bij de rondvraag naar Art. 41 D. K. O., ' ontvacgt Steenwijk A antwoord op een vraag betreffende vergoeding van reiskosten van pred. die baar dienen in het komende kwartaal.

Art. XIV. Praeses van de volgende vergadering zal zijn D. V. Ds. Eskes, roepende kerk Genemuiden.

Art. XV. Door den assessor wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

Namens de classis van Zwolle:

C. A. VAN NOOD, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1909

De Heraut | 4 Pagina's

officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1909

De Heraut | 4 Pagina's