GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Iets uit de geschiedenis van het weekblad „DE REFORMATIE”

Iets uit de geschiedenis van het weekblad „DE REFORMATIE”

UIT DE KRAAMKAMER. Op den 27sten Mei 1919 vergaderden in Amsterdam een aantal Heeren ter bespreking van de mogehjkheid om te komen tot oprichting van een blad gewijd aan de belangen, van het Gereformeerde leven. Het waren de heeren dr K. Dijk van Den Haag, dr G. Ke ...

De Reformatie
L. S.
2249 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Met de verzending der kwitantiën is't zoo ver gevorderd, dat alle H.H. correspondenten en agenten wier lijstjes ontvangen zijn, hunne kwitantiën kunnen thuis hebben.Bij het overmaken der geldenis het 't best, zoow ...

De Heraut
L. S.
C. J. GOSLINGA
G. M. V. RENNES
M. M. HORJUS
630 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Werken, voordurend werken, en op allerlei geoorloofde wijze werken, is thans zaak.Besproken werd op de laatst gehouden Jaarvergadering, dat niet mocht worden gerust voor de contributie tot f 150.000 per jaar was g ...

De Heraut
L. S.
G. R. KUIJPER.
A. M. DONNER.
844 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Haarlem. L. S.De Kerken der Classe Haarlem wórden uitgenoodigd ter Classicale Vergadering op Dinsdag Il Maart a.s.Punten voor het agendum worden vóór 22 Februari a, s. ingewacht aan het adres van ondergeteekendeNamens de roepende Kerk va ...

De Heraut
L. S.
Kerk van Haarlem
G
R. KUIJPER
Ds. A. MULDER.
554 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

VRIJE UNIVERSITEIT, Men schrijft ons uit Groningen: . Op de samenkomst van S April van het Provinciaal comité werd ook de aandacht gevestigd op de noodzakelijkheid van contributieverhoog!Tal van broeders die reeds sedert jaren hunne gaven aande V. U. bijdroegen, moeten worden herinn ...

De Heraut
L. S.
A. SINNEMA SZN.
W. F. A. WINCKEL
J. A. DE VRIES.
740 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Trije Universiteit. Men schrijft ons: Het is verrassend te zien, hoe steeds de actie voor de Vrije Universiteit toeneemt; en verbhjdend tevens dat, waar de actie begonnen wordt, het succes is verzekerd.In Steenwijk, waar sedert jaren het getal stationair ble ...

De Heraut
L. S.
P. Roos
scriba.
J. C. AALDERS praeses.
K. V. TWILLEST
scriba.
G. R. KUYPER
Assessor.
1026 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. K. WiELEMAKER, BEKNOPI LEERBOEK DER BIJBELSCHE OüDHEroKUNDE. Twcede druk. Oosterbaan en Le Coiotre-Goes.De eerste druk van dit boekje was een nieuwe bewerking van BEUKER'S BIJBELSCHE ARCHEOLOGIE, met welke bewerking de heer WIELEMAKEE, Hoofd der Christelijke School te BiGGEKERKE, zich, ...

De Heraut
G.
L. S.
P. Roos
scriba.
J. C. AALDERS
K. V. TWILLEST
G. R. KUYPER
2218 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Particuliere Synode van Zuid-HoUahd. (Noordelijk gedeelte).^De vergadering der Particuliere Synode van Zuid-Holland (Noordelijk gedeelte) zal D. V. gehouden worden Dinsdag 20 Juni e. k. te 's Gravenhage in de consistoriekamer der Westerkerk.Punten voo ...

De Heraut
A. J. LEENHOUTS
C. LION CACHET
D. RINGNALDA
L. S.
Ds. A. C. HEIJG.
H. BROUWER H. MZ.
De Secretaris der Gereformeerde Vereeniging te Medan. P. A. COLIJN.
Op last der Classis
H. VAN DER WAL.
812 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S.De Kerkeraad der Geref. Kerk te Leiden roept de Particuliere Synode van Zuid-Holland (Noordelijk gedeelte) samen tegen Woensdag r5 Juni a.s. te Leiden D, V, Stukken en punten voor het agendum voor 28 Mei te zenden aan ondergeteekende.Namens den Kerkeraad voornoemd: H. J. ...

De Heraut
L. S.
H. J. KOUWENHOVEN Dz.
C. C. SCHOT Cz
H. WATERINK
S. DE VRIES.
542 woorden
officieele Berichten.

officieele Berichten.

L. S.De classe Apeldoorn van de Geref, Kerken in Nederland heeft in hare vergadering van heden peremptoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten tot de Bediening des Woords en der Sacramenten den heer M. van Alphen, beroepen Pred. van Voorst.Namens de classe; J, GIS ...

De Heraut
L. S.
J
GISPEN
A. DELFOS
C. A. VAN NOOD
948 woorden
van 3