GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officiteele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officiteele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aan het agendum voor de Prov. Diaconale Conferentie dei Geref, Kerken in Zuid-Holland, te houden te Delft, D.V., op Woensdag 12 Oct, 1910, in de Zuiderkerk, aan de Geer, ontleenen we het volgende:

Behandeling van de ingekomen vragen:

I. Wanneer tot eene diaconie het verzoek komt finantieêlen steun te verleenen (geheel of gedeeltelijk) voor de plaatsing in eene stichting van een gevallen meisje, moet dan deze diaconie de familie of bloedverwanten daarin behulpzaam zijn, of mag zij op zulk eene aanvrage, als liggende buiten het terrein van armenzorg, niet ingaan ? Leiden.

a. Wanneer een oude ondersteunde broeder of zuster ter betere verpleging bij kinderen gaat inwonen in een andere plaats, welke gemeente is dan verplicht tot ondersteuning, die welke hij of zij heeft verlaten of die waar hij of zij zich met attestatie heeft bijgevoegd? Delft.

Bestuursvetkiezing, Ingekomen zijn slechts de namen der volgende broeders: Leiden: J. Hoogervorst; Feijenoord: W. A. den Houting en N, G. Klijn,

De diaconiean en de ziekenverzorging voornamelijk ten platten lande. Inleider: Dr. H. Blanken, van Waddingsveen.

De betrekkingen tusschen de diaconieën, het burgerlijk armbestuur en plaatselijke vereenigingen. Inleider: Mr. A. J. L, van Beeck Calkoen, van 's-Gravenhage.

Den diaconieën wordt dringend verzocht aan deze conferentie deel te nemen; wij noodigen hen daartoe alsnog uit en verzoeken vóór 30 Sept. a.s. aan den len scriba, Kattecsingel 50, Gouda, de namen der afgevaardigden op te geven.

Toegang tot de conferentie hebben alle diakenen, Dienaren des Woords, ouderlingen en leden der Geref. Kerken als hospitanten.

Aan de Dienaren des Woords wordt vriendelijk verzocht, in het openbaar gebed bij de samenkomsten der gemeente op Zondag 9 Oct., den zegen des Heeren over de conferentie af te smeekec.

Nog verzoekt het comité beleefd er op te willen lettert, dat de datum der conferentie niet a8 Sept. a.s. is, zooals eerst werd medegedeeld, doch door bijzondere omstandigheden is verschoven tot 13 Oct. a.s.

Kort verslag der vergadering van de classis Schiedam, 30 Aug. 1910.

1. Namens de roepende kerk van Maassluis B opent Ds. Sluyter de vergadering.

2. Uit de credentialen blijkt, dat alle kerken wettig vertegenwoordigd - zijn. De kerken van Hoogvliet, Pernis en Schiedam hebben een instructie.

3. In 't moderamen nemen zitting Ds. v. d. Ende, praeses; Ds. Berends, assessor; Ds. Meijnen, scriba; Ds. v. Anken, adjunct-scriba.

4. Waar Ds. Drost, tot biertoe quaestor der classis, ons gaat verlaten, benoemt de voorzitter. Ds. Goris, Dr. Greydanus tot 't nazien der boeken.

5. Ds. Bieders rapporteert, dat de stukken van Ds. Drost, die de roeping naar Bilt aannam, in orde bevonden zijn.

6. Notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd.

7. Ds. Berends brengt verslag uit van de gevormde particuliere Synode.

8. De betrokken commissie rapporteert, dat de boeken van Ds. Drost uitnemend in orde «ijn. In verband met zijn vertrek spreekt de voorzitter een woord van dank en waardeering voor al zijn arbeid en bidt hem voorts 's Heeren nabijheid toe. Ds. Drost antwoordt.

9. Ingekomen stukken: a. Op een verzoek van Foortugaal om verhooging met / 100 van het toegezegde subsidie voor 'i Pred. tractement wordt gunstig beschikt, b. Het verzoek van Ds. V. d, Ende, van Hoogvliet, om approbeering zijner roeping naar Westkapelle, wordt ingewilligd. c. De aanrragen om steun van een tweetal kerken worden in handen ge^t-ld van de commissie naar art. 14 H. R,

'10. In verband met het examen van den cand. V. Hoven, beroepen naar Hoogvliet, besluit de classis, des verlangd, op 2 Nov. een vervroegde classis te houden,

11. Rond/raag naar art, 41, D, K, O.

12. Dit kwartaal zal Poortugaals kerk gediend worden: Sept.: Ds. v. Anken en Berends; Oct.: Ds. Meijnen en Goris; Nov.: Ds, Goslinga,

13. In plaats van Ds. Drost wordt tot qnaestor der classis benoemd Ds. Meijnen, primus; Ds, Jonkers, secundus.

14. Ds. V. Anken zal consulent worden van Hoogvliet en Poortugaal.

15. Oirerschie zal de volgende vergadering samenroepen. Ds. Goris zal dan D.V. praeses zijn. 16. Ds. V. d. Ende spreekt een woord van afscheid, hetwelk door den assessor beantwoord wordt, terwijl de classis h=m de zegenbede van Ps 134 toezingt. 17. Sluiting.

Op last der classis :

Pernis, K. V. ANKEN, adjunct-scriba.

Korte notulen van de vergadering der Geref. Kerken in de classis Tiel, gehouden 7 Sept. 19 ro te Zaltbommel-

1. Ds. J. Offcinga, naar toerbeurt praeses, opent de vergadering met gebed, nadat vooraf was gelezen Jes, 54 en ge ongen Ps. 68 : 11.

2. Uit de credentiebfieven biijkt, dat alle kerken vertegenwoordigd zijn; de redenen worden gevraagd waarom enkele kerken niet voldoende zijn vertegenwoordigd. De redenen gehoord, wordt den diakenen keurstem verleend.

3. Het moderamen wordt samjngesteld uit: Ds, Offringa, praeses; Dr. Keizer, scriba; Ds. Vonk, assessor.

4. De praeses heet Ds. G, van Velzen, van Zuilichem, die voor de eerste maal in deze classis zitting neemt, hartelijk welkom. Ds. v. Velzen beantwoordt deze hartelijke begroeting en teekent de formulieren.

5. Ds. Vonk leest de notulen der vorige vergadering, welke daarna worden vastgesteld. 6. Nu komen enkele punten ter sprake naar aanleiding van de gelezen notulen, waarvan de meeste besproken kunnen worden bij de rondvraag naar art. 41 D. K, O., die thans volgt.

7. Naar aanleiding van de rondvraag naar art. 41 wordt de vraag gedaan, of leden der Gertf. Kerken zich mogen wenden tot de burgerlijke armbesturen, opdat die voor hen de doktersrekening enz. betalen. Deze zaak wordt ampel besproken en de wenschelijkheid wordt geuit, dat deze aangelegenheid eens door een der broeders worde bestudeerd en daarover een referaat in het midden der classis geleverd. Der vereadering wordt hierop eenig uitzicht gegeven.

8. Ds. Koffijberg rapporteert namens DD. ad Synode part. over het verhandelde op de laatst gehouden particuliere Synode te Nijkerk. Alzoo komen ook ter sprake de zaken door onze classis op genoemde Synode gebracht; verder bet besluit der Synode op het voorstel van de classis Zutphen inzake de wederinvoering der doodstraf, daarna het bezwaarschrift van Ds. V., voorts het bezwaarschrift van Br. H. uit A. en de besluiten der Synode omtrent genoemde bezwaarschriften. Naar aanleiding van het gerapporteerde wordt nog eens in den breede gesproken over het verband tusschen het doen van belijdenis en het aangaan ten Avondmaal. De zaak van Br. H. wordt gerenvoyeerd naar den kerkeraad van A.

9. De kerk van Culemborg wordt als derde kerk aangewezen tot bet nazien der stukken bij een eventueel uitgebracht beroep en overkomst enz, in de classis Tiel, zoo noodig ter assistentie van de kerken Geldermalsen en Zaltbommel. 10. De Dep. voor de Zending brengt daarop zijn rapport uit, gevolgd door een mededeeling omtrent de kas voor hulpbehoevende kerken in de prov. door de dep. ad hoc.

11. De quaestor der classis ontvangt hierop het woord en deelt mede, dat er in de class, kas een tekort is van 10 gulden, 't welk dient gedekt te worden,

12. Bepaald wordt de eerstvolgende vergadering D.V. den derden Woensdag in November te houden, terwijl daarop de scriba, na sluiting der vergadering, in dankzegging voorgaat. Namens de classis Tiel:

G, KEIZER, aciuarius.

Tiel, 15 Sept, 1910.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Officiteele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1910

De Heraut | 4 Pagina's