GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
OPPERVLAKKIG, SCHULDIG SCHRIJVEN.

OPPERVLAKKIG, SCHULDIG SCHRIJVEN.

In „Gereformeerd Kerkblad voor Drente en Overijsel" van 16 Aug. 1947 schrijft M. (ds J. H. Meuleman? ): , „Ja, o raadselachtig gebeuren, , zelfs in de kring der Vrije Evangelische Gemeente is men aan een vrijmaking niet ontkomen. Het zal U bekend wezen, hoe de predikant der Vrije Evangelis ...

27 september 1947
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
L. DOEKES.
G
VISéE
J. VAN RAALTE
J. VAN RAALTE.
4817 woorden
De leiding in de school.

De leiding in de school.

De leiding in de school. „Het OnJorwijs", orgaan van de Vereen, v. Hoofden van Scholen maakte dezer dagen attent op wat in liet Jaarverslag 1923—1924 wordt geconstateerd over bot algemeen gemis aan leiding in de school. De strijd, dio er van zekere zijde gevoerd werd, om vooral het gezag ook in d ...

1 juli 1927
De Reformatie
G
MEIMA.
1179 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR, V. HEPP, DE ANTICHEIST. J. H, Kok—1919 —Kampen.Het was in 1914 dat de auteur van dit boek zich aan onze VRIJE UNIVERSITEIT den Theologischen doctorstitel verwierf met een dissertatie over HET TESTIMONIUM testimonium generale. SPIRITUS SANCTI, alsDe dissertatie bewoog zich op wij ...

16 november 1919
De Heraut
G
1246 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Haarlem. L. S.De Kerken der Classe Haarlem wórden uitgenoodigd ter Classicale Vergadering op Dinsdag Il Maart a.s.Punten voor het agendum worden vóór 22 Februari a, s. ingewacht aan het adres van ondergeteekendeNamens de roepende Kerk va ...

16 februari 1919
De Heraut
L. S.
Kerk van Haarlem
G
R. KUIJPER
Ds. A. MULDER.
554 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. STEJIMEN DES TIJDS. Maandschrift voor Christendom en Cultuur. October. Utrecht. G. J. A. Ruys, 1917.De October-Aflevering van dit Maandschrift opent met een klaar en duidehjk arrikel van MR. TH. HEEMSKERK : De komst van hel Evenredig Kiesrecht.'Het Kiesrecht waarvan de grondgedacnte is: ...

14 oktober 1917
De Heraut
G
970 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag van de vergadering der classis Brielle 3 Sept. 1913. Vooizitter Ds. v. Lummel, assessor Ds. Dekker, criba Ds. Ëjselink. Gezongen Fs. 119 : 3, elezen Hand, 10 : 17—38, De voorzitter gaat oor in gebed. Door Ds. Smallegange en oudering Schuitman worden de ...

28 september 1913
De Heraut
G
W
H. ESSILINK
K. VAN ANKEN
807 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vereeniging van Predikanten van de Geref. Kerken in Nederland. Namens het bestuur van de vereeniging bovengenoemd heeft ondergeteekende de eer ain leden en begunstigers bekend te maken, dat de algemeene vergadering dit jaar niet in April, maar D.V. in September zal ...

9 februari 1913
De Heraut
J. G. KUNST
G
A. MOEN
GRIFFIOEN
P. JUKKENEKKE J. P.ZN
Ds. A
ANDREE.
F
PLUUT.
A. VAN VLIET
K. V. D. VEEN
Ds. R
DE JAGER
890 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classis Meppel. De Geref. kerken in de classis Meppel hebben in hare vergadering van 7 Aug. praeparatoir geëxamineerd B. van'Halsema, candidaat in ds godgeleerdheid aan de Theol. school te Kampen, en met alle stemmen besloten, hem vrijheid te verieenen om te staan ...

18 augustus 1912
De Heraut
G
VAN HALSEMA
A. VAN DIJK
W
L
MILO
647 woorden
Leestafel

Leestafel

I. R. J, V. D. VEEN. DE SCHAT IN AARDEN VATEN. Oosterbaan en Le Cointre. Goes, DE SCHAT IN AARDEN VATEN — aldus de titel van de rede welke Ds. v, D. VEEN, predikant in de gereformeerde kerk te Goes, den 27sten April j.l, uitsprak, ter gelegenheid zijner 25 jarige ambtsbedieciog. Het gaat n ...

9 juni 1912
De Heraut
G
1116 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

VENLO, Het waren voor de Gereformeerden te dezer plaatse gewichtige, maar tevens verblijdende dagen die ze den laatsten tijd doorleefden. Mocht onder leiding van haren consulent, den heer Both van Eindhoven, en met medewerking van den kerkeraad van Helmond den 8en Maart j, l, de institueering 'va ...

2 april 1911
De Heraut
G
J
KOERSELMAN
J. DOUMA
H. C. V. D. BRINK.
J. D
V. D
VELDEN
368 woorden
van 3