Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd

Kort verslag van de vergadering der classis Schiedam gehouden 29 Augustus 19II.

T. Op de gebruikelijke wijze opent Ds. Sieders namens de roepende kerk van Vlaardingen A de vergadering.

2. De kerken zijn regelmatig vertegenwoordigd, met dien verstande, dat Vlaardingen A een secundus-ouderling heeft afgevaardigd, Vlaardingen B, Schiedam, Pjortugaal en Hoogvliet hebben eene instructie.

3. In het moderamen nemen zitting: Ds. Jonkers, voorzitter; Ds. van Haeringen, assessor; Ds. van Anken, scriba; Ds. van Hoven, adj-scriba.

4. Lecture van de notulen der vorige vergadering. Deze worden goedgekeurd.

5. Mededeeling van ingekomen stukken: een schrijven van Ds. Meysen, waarin hij hartelijk afscheid neemt van de classis; van de classis Brielle, waarin van de classis hulp gevraagd wordt voor den dienst in de vacante kerken gedurende de maanden December tot Februari. Wordt toegezegd; van de Part. Syn. (ZG, ), dat tot deputaten voor de classis Schiedam zijn benoemd: voor art. 11 en 13 D. K. O. Ds. J. J. Berends (sec. Ds. J. F. Jonkers), voor art. 19, Ds. J. F. Jonkers, voor art. 40, Ds. F, W. Sluyter (sec. Ds. G. L, Goris), voor de zending. Ds. F. W. Sluyier ('sec. Ds. P. L. Koster) en Ds. S. E. Goslinga (sec. Ds. K. van Anken)

6. Rapport wordt uitgebracht bij monde van Ds. Sieders inzake losmaking van Ds. Meynen.

7. Approbatie van het aangenomen beroep van Ds. Hagenbeek naar Vlaardingen B.

8. Ds. Goslinga rapporteert namens de deputaten naar de Part. Syn. (ZG.).

9. Een der kerken vraagt en ontvangt toestemining om in een tweetal gevallen de tweede trap der censure toe te passen. Aan ee andere kerk, die met een dergelijk verzoek komt, wordt geadviseerd daarmede nog eenigen tijd te wachten. Aan een derde kerk wordt t in een eigenaardig geval geadviseerd, desverkiezende zich te wenden tot een naburigen kerkeraad. Een vierde kerk ontvangt in een geval, waarin vroeger geadviseerd werd, de toepassing van de tweede trap der censure uit te stellen, toestemming thans daarmede voort te gaan. De aanvrage van een tweetal kerken om fioancieelen steun wordt in handen gesteld van deputaten ad hoc.

ro. Rondvraag naar art. 41 D. K. O. ir.

Vacaturediensten worden geregeld als volgt: October, Ds. Sieders; November, Ds. Sluyter; December, Ds. Vonk. En voor de classis Brielle: December, Ds. van Anken; Januari, Ds. Berends; Februari, Ds. Diemer.

12. Mededeeling van collecten voor hulpbehoevende studenten.

13. Als saamroepende kerk voor de volgende vergadering wordt aangewezen Hoek van Holland. Datum 28 November. Praeses Ds. Koster.

14. Lecture van de korte notulen.

15. De vergadering wordt met dankzegging gesloten door Ds. van Haeringen.

Namens de classis, P. VAN HOVEN, adj.-scriba.

Kort verslag van de classis Woerden der Geref. Kerken, gehouden op Donderdag 24 Augustus 1911 te Alphen a. d. Rijn.

.1. De vergadering wordt op de gewone wijze geopend en gesloten.

2. Onderzoek der credentiebrieven. Van de kerken Woerden en Woubrugge blijkt de predikant niet aanwezig te zijn. Van Noorden en Nieuwkoop verkrijgt een diaken keurstem.

3. Het moderamen moet zijn: Ds. Gunst, praeses, Ds. Van der Voet, scriba, Ds. Brouwer, assessor.

Zoolang de praeses niet aanwezig is, neemt Ds. Brouwer het praesidium waar en zal Ds. Fleurke zorgen voor het persverslag.

4. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

5. Ter Aar ontvangt advies in een tuchtzaak en om den 2 en trap der censure toe te passen. Nieuwkoop ontvangt de goedkeuring van het toepassen van den zen trap der censure.

6. Rapport wordt uitgebracht over de Part. Synode bij monde van Ds. Warmenhoven,

7. Regeling der vaceture beurten. Nieuwkoop en Noorden: Sept. Ds. van Dijk, Oct. Ds Verrij, Nov. Ds, van der Voet; Alphen: Sept. Ds. Gunst, Oct. Ds. van der Heyden, Nov. Ds. Elzenga; Bodegraven: Sept. Ds. Warmenhoven, Oct. Ds. Brouwer, Nov. Ds. Fleurke.

8. Als roepende kerk voor de volgende vergadering wordt Bodegraven aangewezen.

9. Het kort .erslag wordt gelezen en goedgekeurd.

Kort verslag van de vergadering der classis Dordrecht.

Door Ds. van der Kamp, naar toerbeurt voorzitter, werd de vergadering, na het lezen van I Petr, 5 met gebed geopend.

Nadat de notulen der vorige vergadering goedgekeurd en de credentiebrieven in orde bevonden waren, kwam er eene tuchtzaak uit de kerk van Sliedrecht ter tafel. Zoodra deze zaak door den kerkeraad en de bezwaarde broeders uit S. was toegelicht, diende de classis van advies, hetwelk, in liefde aanvaard, tot eene spoedige en gunstige oplossing der gerezen moeilijkheden kon leiden

De vacaturediensten voor de kerk van N. Lekkerland werden aldus geregeld:8 Oct. Ds. Heij, 22 Oct. Ds. de Jonge, 12 Nov. Ds Warner en 26 Nav. Ds. Meijnen.

Op een verzoek uit de Groote Lindt, om met de hulp der classis tot kerkformatie te komen, zaL de volgende classis ingaan, nadat door den kerkeraad van Zwijndrecht meer licht over deze zaak is verstrekt.

Deputaten, die aan de beurt van aftreding waren, werden allen gecontinueerd.

Nadat Zwijndrecht als roepende kerk was aangewezen voor de volgende vergadering, sloot Ds. Vonkenberg de samenkomst met dankzegging.

Op last der classis, A. VOOGEL, scriba.

Kort verslag van de vergadering der classis Alkmaar, gehouden 6 Sept. 1911.

Ds. van den Bosch opent op gebruikelijke wijze. Credentialen wijzen uit, dat alle kerken wettig vertegenwoordigd waren.

Ds. J. Mulder, assessor; Ds. J. C, Dagevos, scriba.

Notulen vorige vergadering goedgekeurd.

Naar aanleiding van een schrijven van Prof. N. in zake de kerk van Sch. ontspon zich een levendige discussie. Besloten werd aan de depp. voor de corr. met de Hoöge Overheid kennis te geven van de opheffiog van het kerkelijk instituut te Sch., terwijl aan genabuurde kerken de verdere regeling der zaken te Sch. wordt aanbevolen.

Ds. Mulder rapporteert van het verhandelde ter Part. Synode.

Volgens instrusties van Br. o. L. en N. Sch. wordt besloten in de eerste week van Oct. een class, zendingsdag te houden te Br. o. L. De regeling wordt opgedragen aan de kerk van Den Helder.

De kerk van A. vraagt fio. steun voor haar emeritus. Nadere regeling dezer zaak op de e.k. vergadering, als de kerkeraden over deze materie zullen gehandeld hebben.

De kerk van Br. o. L. brengt de zaak der evangelisatie ter sprake. Wat kan er meer gedaan worden? Genoemde kerk wordt — na een aangename bespreking van dezen belangrijken arbeid — verzocht op de e.k. verg. een belijnd voorstel hieromtrent ter tafel te brengen.

Collecten en quota worden gemd.

Regeling vacaturebeurten: Krabbendam, Van der Beek: Alkmaar, Mulder; Anna Paulowna, De Walle; Kolhorn, Van den Bosch; Schermerhom, Stadig.

Volgende vergadering begin Nov. te Helder. Roepende kerk Krabbendam.

Ds. Mulder eindigt met dankzegging.

Op last der classis, J. MULDER, h. t. assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 september 1911

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 september 1911

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken