Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel.

6 minuten leestijd

1. Miss E. SAXTON WINTER. TOEN DK KONINGIN FMNSESJE WAS. Met toestemming der Schrijfster uit het Engelsch vertaald door H. S, S. KuïPER. J. Bootsma, 'sGravenhage.

Miss SAXTON WINTER is geweest de Engelsche gouvernante van onze tegenwoordige Koningin. Als zoodanig door Koning WILLEM III benoemd op den len Januari van 1886, heeft zij haar hooge taak vervuld tot in 1896,

Haar herinneringen uit die tien jaren aan het koningskind heeft ze onlangs beschreven in een Engelsch boekje.

Mej. H. S. S. KUYPER heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt door dat boekje te vertalen.

Zóó te vertalen, dat men niet meikt met een overzetting te doen te hebben.

Het leest allerprettigst.

Ook in ónze kringen, waar de Koningin zoo de liefde heeft van het hart, zal het met vreugde worden ontvangen.

Het doet ons 'n blik slaan in het kinderleven onzer Vorstin, en voor rechtgeaarde royalisten als wij zijn, is dat altijd interessant.

Het vertelt van allerlei aardige, kleine trek jas, die tot dusver onbekend waren.

Groote menschen zullen het met genoegen lezen, maar ook kinderen zullen er in genieten.

Ook met het oog op het aanstaand St. Niklaasfeest, —dat feest waarvan zelfs de meest stoere Calvinisten den niet bepaald Calvinistischen oorsprong door de vingers zien—, is het als kindergeschenk bijzonder aan te bevelen.

2. ONZE BUURT door een ONGENOEMDE.

Zevende druk. Haarlem, De Er ven F. Bohn, 1911. Dit is 'n oude bekende.

NicOLAAS BEETS las het boek zonder nog te weten wie de Ongenoemde was, al herkende hij er ook het werk eener vrouw In.

Eerst later kwam hij er achter. En toen hij voor den tweeden diuk, op verzoek van den uitgever, een voorrede schreef, vertelde hij daatin, dat de Ongenoemde zijn, inmiddels gestorven zuster, Mevrouw DOROTHEA PETRONELLA BOHN e geb. BEETS was.

Dit boek van de zuster van BEETS is steeds met graagte gelezen en meer dan eens herdrukt.

Hoewel een betrekkelijk oud boek, de eerste druk dateert van 1836, is 't nog allerminst verouderd.

Het getuigt, naar BEETS zelf heeft gezegd en die kon het weten, van „veel gemak met de pen en bestuur over de pen, van veel geest van compositie en tact van redactie". Een ieder die het leest of herleest, zal het met hem eens zijn, dat de schrijfster het leven, het menschelijk hart en de menschelijke karakters die zij er in teekent, goed had waargenomen en vaardig beschreef.

En in zoo gunstig oordeel over dit boek en zijn Schrijfster stond BEETS niet alleen. Ia 1884 schreef A. C. KRUSEMAN: „Ja, tot vertelster geboren waart ge. In u had de genius van uw geslacht zetel genomen op uw lippen. Uw mondelinge verhalen waren teekeningen met het woord, door frischheid en natuurlijkheid boeiend t tot betooverens toe. Had uw blik iets bespied — d dan was voor u niet de geschreven letter, niet r de geteekende lijn de weg ter mededeeling — het was het persoonlijk verhaal, dat ons por­ b tretten gaf sprekend van gelijkenis, groepen van o vleesch en bloed, handeling aanschouwelijk alsof H wij zagen mat eigen oogen".

En die voortreffelijke eigenschappen der Schrijfster komen ook uit waar zij met dit b3ek „de geschreven letter" tot mededeeling koos.

Toen zij acht-enveertigjaar was, heeft Mevrouw w BOHN dit haar eerste en eenige boek, dat in H onze vaderlandsche literatuur een blijvende h plaats zou innemen, gesebreven.

Later gaf ze nog dat stukje: DIE GELOOFT GAAT NIET VERLOREN, hetwelk in de AURORA van 1864 is geplaatst en ook in dezen nieuwen druk is opgenomen.

3. M. J. BREDÉE'S KINDERBOEKJES.

Ook nu weer zond de ijverige Rotterdamsche w uitgever Btedée ons een aantal door hem in d het licht gegeven kinderboekjes.

Keurig en fleurig.

Bijzonder aanbevelenswaardig ook al weer met het oog op St. Niklaas.

Laat mij de aandacht mogen vestigen op: P. J. KLOPPERS' DE EERSTE BLOEDGETUIGEN IN NEDERLAND; J, DE LIEFDE'S EEN ZWARTE ZIELJ A. J. HOOGENBIRK'S ALLEEN, TOCH VEILIG en KLEIN BEGONNEN J S. COOLMA'S ISMAEL EN MOERTI j J. V. D. VEGT'S DE VoORLOaPERS DER HERVORMING ; T. BOKMA'S ONDER DE KRUIS-VAAN. Reeds de namen der schrijvers waarborgen den inhoud.

Voor 'n beetje geld kan men bij BREDÉE zich een aardig kinderbibliotheek ja aanschaffen.

4. CHRISTELIJKE SCHEURKALENDERS.

Van ST. NIKLAAS kom ja alsf vanzelf op OUDE JAAR.

Op den Oudejaarsavond, waar velen onzer het nog altijd maar niet op hebben. Er zijn, die dan zorgen vóór twaalven te zijn weggezonken in het onbewuste van den diepslaap.

Waarom men voor een stille oudejaarsavond-viering in en met zijn gezin, en een overgang van het oude in het nieuwe, als er ten minste geen ledige plaats aan de tafel is, zoo niets voelt, wil er nooit recht bij me in.

Paganisme en papisme kan ik er toch niet in ontdekken.

Ik vind zoo'n oudejaarsavond om er God voor te danken; te danken voor zijn„gemeene-Gratie", waarin ook ik met de mijnen genoot.

Dan, ik eerbiedig de gevoelens van wie anders denken dan ik, ook al kan ik er niet mee instemmen.

Maar hoe het zij, als het oude jaar is uitgeluld, heb je voor het nieuwe, als je tenminste gewoon bent aan Christelijke Scheurkalenders te doen, en wie is dat tegenwoordig, onder ons, niet gewoon? — weer zoo'n nieuwen tijdwijzer noodig.

Ook al weer zoo'n nieuwigheid van de modernen tijd, waar de vaderen zelfs niet aan gedacht hebben, die Christelijke Scheurkalender, evenmin als aan de oudejaarsavond-viering.

De Christelijke Scheurkalender is, als ik niij niet vergis, en dat nog wel uit Engeland, door wijlen den heer DE HOOGH, ten onzent geïmporteerd.

Mocht er al iets methodistisch in gezeten hebben, ik bedoel niet in den kalender, maar in 't gebruik van hem in je kamer te hebben, dan ziet thans niemand er dat meer in.

Wij ontvingen weer ter aankondiging vier, of eigenlijk maar drie, want van den CHRISTELIJKEN KALENDER PHILIPPUS werd ons wel, in den . vorm van een boekje, toegezonden het „blok", , maar niet het „schild". Hoe die er naar het uitwendige uitziet, kan ik dus niet zeggen, maar wel, dat ik na het „blok" in boekvorm te hebben doorbladerd, in mijn verwachting gesterkt ben, dat er niets in zit wat ongereformeerd is.

Eenzelfde attestatie zou ik willen uitreiken aan den CHRISTELIJKEN SCHEURKALENDER „BAR­ NABAS" van OosTERBAAN en LE COINTRE te GOES. Deze füma zond ons een blok mèt een schild. Het schild doet goed. Een heel mooi geteekend landschap uit den vreemde.

Op zichzelf volstrekt niet ongepast, maar voor 'n kalender als dezen toch ook niet bijzonder passend.

Op ieder blaadje van dezen kalender vindt men niet één, maar twee teksten.

De GEÏLLUSTREERDE CHRISTELIJKS . SCHEUR­ KALENDER van J. N, VOORHOEVE te "s GRAVEN-HAGE, welken uitgever het „een oorzaak van groote vreugde is dezen twee en twintigsten Jaargang van zijn scheurkalender aan te bieden", — kwam evenzeer volmaakt in de deelen, d.i. met schild en blok, tot ons. Deze uitgever had zelfs de beleefdheid er nog een blok in boekvorm bij te doen. Het schild is wel wat dof, maar overigens zeer passend. Met teksten er op uit Johannes XV beeldt het af een Oosterschen man, die bezig is in een wijngaard. In den kalender zelf is, dunkt mij, niets wat 'n Christenmensch niet met stichting zal lezen.

Ook dit geldt van BREDÉE'S MARTHA-SCHEUR-KALENDER, uitgegeven ten voordeele van de Martha-Stichting. Het schild stelt voor: PHARAO'S dochter, met haat hofdames, vindend het biezen^ kistje met MOZES er in. De bekoorlijke prinses lacht allervriendelijkst en het slapende naakte kindje doet allerliefst.

Een mooi tafereel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 november 1911

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 november 1911

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken