GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

342 resultaten
Filteren
van 35
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(V) Bij de overweging van de gedachte een Gereformeerd Maatschappelijk Verbond te vormen, waarin zoowel werkgevers als werknemers gemeenschappelijk hun plaats zouden kunnen innemen, deed zich de vraag voor, of dit ook juridisch behoorlijk te verwerkelijken zou zijn ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
1995 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(III) In de inleiding, die ik een vorig maal voor u mocht houden, werd reeds toegelicht, dat het alle aanbeveling verdient, het Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband toegankelijk te stellen voor allen, die, hetzij zélf een maatschappelijke positie bekleeden, h ...

De Reformatie
G.
1093 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(I) Sinds wij een vorig jaar in deze zaal bijeenkwamen heeft het Voorloopig Comité, door de destijds aanwezigen daartoe aangewezen, zich ernstig bezig gehouden met het uitwerken van plannen om tot definitieve vormgeving van het Grereformeerd Sociaal en Economisch V ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
946 woorden
Toelichting bij het voorstel tot oprichting van een Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband

Toelichting bij het voorstel tot oprichting van een Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband

(I) Mede namens de andere initiatiefnemers tot den oproep, dien wij in de maand Juni deden uitgaan, roep ik U een hartelijk welkom toe. Blijkens Uw aanwezigheid hier en de van U ontvangen sympathiebetuigingen, zijt gij bereid, met ons de oprichting te overwegen van ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
2975 woorden
Sociale slavernij als vrucht van het revolutionaire vrijheidsbeginsel

Sociale slavernij als vrucht van het revolutionaire vrijheidsbeginsel

(I) In ons verweer tegen de demagogische voorstelling uit onzen tijd, dat de arbeider tot een loonslaaf en verlengstuk der machine is gedegradeerd, hebben wij een vorig maal pogen aan te toonen, dat arbeid met of aan de machine als zoodanig niet den scheldnaam van ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
1968 woorden
De technische vooruitgang en de vrijheid in den arbeid

De technische vooruitgang en de vrijheid in den arbeid

(II slot) Van meer dan één zijde, zoowel van de zijde vaa christelijke als van socialistische woordvoerders, heeft men getracht de beschouwing ingang te doen vinden, dat de technische vorderingen, die de vorige eeuw en de onze te zien geven, een gevaarlijke aantast ...

De Reformatie
(II slot)
P. GROEN.
G.
1655 woorden
RECTIFICATIE.

RECTIFICATIE.

In ons vorig artikel moet in de eerste kolom, bl. 169, de verwijzing naar Psalm 119 vervallen, daar de woorden „mijn ziel kleeft aan het stof" de beteekenis hebben van: mijn leven neigt naar het graf". Onze opmerking t.a.v. de onvrijheid van veler leven door aardsche goederen blijft overigens geh ...

De Reformatie
G.
102 woorden
„DE JAVAAN WORDT MISHANDELD”.

„DE JAVAAN WORDT MISHANDELD”.

Wij realiseeren ons, dat de oppositie tegen het Indische beleid, gelijk dit in 1945 na de japansche capitulatie door het driemanschap Van Mook-Schermerhorn-Logemann aan het nederlandsche volk werd opgedrongen, steeds heeft volgehouden, dat dit „beleid" tot een catastrophe moest voeren.Droe ...

De Reformatie
G.
2188 woorden
PERIKELEN DER LINGGADJATI-ARTIKELEN.

PERIKELEN DER LINGGADJATI-ARTIKELEN.

De onderteekening van de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati is nu niet bepaald onopgemerkt voorbijgegaan.Goede wijn behoeft geen krans, zegt men.Daar nu te Batavia heelemaal geen klare en goede 'wijn geschonken is, is het begrijpelijk, dat er een ware lawine van kransen noodig was ...

De Reformatie
G.
1590 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

NIET LANGER KIEKEBOE: SOEKARNO AANVAARD. De lezer weet, dat, aan den vooravond van de komst , van de Commissie Generaal op Java, een gezelschap onder leiding van Dr Koets uitging om het land *' republikeinen te verkennen. Dat was geen officiw " , bezoek, maar een o ...

De Reformatie
G.
2050 woorden
van 35