Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

Ds. Miedema deed Zondagmorgen na de predikatie de mededéèficg, de vrijheid gevonden te hebben voor het beroep van de kerk van Leiden te bedanken.

Z.Weleerw. voegde den wensch er aan toe, dat deze ais 't ware vernieuwde verbintenis tnsschen leeraar en gemeente er toe mocht leiden, dat de bloei der gemeente er door verhoogd, de eeie Gods groot gemaakt werd.

Broeder ouderling Spaak richtte daarop eenige hartelijke woorden van bli}dschap tot den leeraar over dit besluit, vertrouw: ade, dat alle aanwezigen met die betuiging in tnllen stemmen. Hij verzocht de gemeéiiic den dank aan den Heere uit te spreken, door te zingen Fs. 150: i, waaraan met opgewektheid voldaan werd.

Namens den kerkeraad der Geref. kerk van Groningen (B).

De classis Schiedam heeft in hare vergadering van 3 Sept. j.l. onderzocht den heer C. J. Goslinga, cand. aan de Vrije Universiteit, en hem met alle stemmen beroepbaar verklaard in de Geref. kerken.

Namens de classis voornoemd:

P. VAN HOVEN, scriba.

Kort verslag van de vergadering der classis Woerden, gehouden te Alphen a. d. Rijn, 29 Aug. 1912

I. De voorzitter der roepende kerk laat zingen Ps. 119 : 3, leest Ps. 99 en gaat voor in gebed 3. Alle 15 kerken zijn wettig vertegenwoor digd. Aan een tweetal diakenen van Nieuwkoop en Noorden wordt keurstem verleend.

Ter tafel zijn instructies van de kerken van Bodegraven en Woubrugge.

3. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

4. 't Moderamen is aldus saamgesteld: Ds. Fleurke praeses. Ds. Warmenhoven scriba. Ds. Elzenga assessor.)

5. Van de Prov. Synode van Z.-H. kwam in een gewijdgd plan van het ontwerp van saam werking van diaconiën. Wordt als punt van behandeling voor 't agendum van de volgende vergadering bestemd.

6. Een bezwaarschrift van een broeder uit W. wordt in behandeling genomen. De classe gaat accoord met de gedragslijn van den kerkeraad van W.

7. Bij de rondvraag wordt aangaande een fmantieele kwestie de kerk van Z. verwezen naar het besluit van de classikale vergadering van Febr. 19ia.

8. De voorzitter heet onzen missionaire» dienaar des Woords, Ds. Netelenbos, die na de pauze ter vergadering verschijnt, hartelijk welkom.

9. Ds. Brouwer rapporteert over de vergaderingen van de dep. der zending van 28 Mei, 3 Juni, en 22 Juni.

10. Ds. Gispen brengt verslag uit over de Partic. Synode van Z.-H, ten N. te den Haag gehouden 11 Juni 1912.

II. De stukken ter approbatie van de beroeping van Ds. Wisse naar Bodegraven worden in orde bevonden.

12. De vacatuurbeurten worden aldus geregeld: Noorden, Ds. Gunst; Sept., Ds. Warmenhoven, Oct., Ds. Fleurke, Nov.; Nieuwkoop, Ds. Elsenga, Sept., Ds. Brouwer, Oct., Ds. Gispen, Nov.; Bodegraven, Ds. v. d. Heyden, Sept., Ds. Vertij, Oct., Ds. v. Dijk, Nov.

13. Roepende kerk voor de volgende vergadering zal zijn Noorden. Deze vergadering cal D.V. worden gehouden si Nov. ten 10 uur. Voorzitter zal zijn Ds. Enserink, scriba Ds. Elzenga, assessor Ds. Fleurke.

14. De vergadering wordt met dankzegging gesloten door Ds. Netelenbos.

Op last der classe,

C. H. ELZENGA, assessor.

Kort verslag van de vergadering der classis Schiedam, gehouden 3 Sept. 1913.

I. De praeses der roepende kerk van Maassluis A opent de vergadering.

3. D.D. Felderhof en v. Haeringen zien de credentialen na, waaruit blijkt, dat alle kerken regelmatig vertegenwoordigd zijn. Voor Hoek van Holland neemt een diaken met keurstem zitting.

3. In 't moderamen nemen plaats als praeses Ds. Vonk, a!s assessor Ds. Sluijter, als scriba Ds. V. Hoven.

4. Daar de adj. scriba wegens vacantie afwezig is, waarover de classis hare af keuring uitspreekt, zal Ds. V. Anken voor het persverslag zorg dragen.

5. De classis examineert praeparatoir cand. C. J. Goslinga van Schiedam, aan wien zii met algemeene stemmen vrijheid verleent om te staan naar den Dienst des Woords en der Sacramenten in de Geref. kerken,

6. Na de pauze worden de acta der vorige vergadering gelezen en behoudens geringe aanmerking goedgekeurd,

7. Ds, van Haeringen rvpporteert over de gehouden visitatie in de kerken van Rozenburg, Vlaardingen A en B,

8. Ds. Jonkers deelt mede, dat deput. studiefonds nevens de beide alumni, die alreeds gesteund worden, nog een derden alumnus hebben aangenomen.

9. De aanvragen om finantieelen steun worden in handen gesteld der commissie H. R. art. 14,

l0.Diiekerken ontvangen advies in tuchtzaken.

11. Inzake een voorstel Hoek-van-Holland: „De classis Schiedam,

toestemmende, dat onze bijna drie eeuwenoude Statenoverzetting des Bijbels niet meer in overeenstemming geacht kan worden met den tegenwoordigen stand der taalwetenschap;

ten volle overtuigd, dat tot geen nieuwe overzetting behoort te worden overgegaan, tenzij zulk een arbeid verricht worde door mannen van Gereformeerde belijdenis, wien ook, wat wetenschap en godzaligheid aangaat, het volste vertrouwen mag geschonken worden;

met smart vernemende, dat ons volk door particuliere bijbelvertalingen, die of geheel ver« werpelijk, of althans onbetrouwbaar zijn, geheel zal verontrust en in verwarring gebracht worden;

besluit, aan de Partic. Synode van Z.-HoUand (Z, G.) te verzoeken, om aan de e.k. Generale Synode in overweging te geven, of tbans niet de tijd gekomen is, om maatregelen te nemen voor een nieuwe overzetting der H. Schrift, uitgaande van de Geref. Kerken in Nederland";

wordt besloten een commissie te benoemen, welke tegen de Februari-vergadering deze zaak nader onder de oogen zie en alsdan rapport uitbrenge. Aangewezen worden: DD. van Haeringen, van Anken, Berends, Goris en Jonkers.

12. Rondvraag art. 41 D.K.O.

13. Geschiedt lecture van ingekomen collecten voor hulpbehoevende studenten. Op de volgende vergadering moeten de collecten voor de Theol. Fac. der V. U. gestort worden.

14. Tegen den aóden Nov. D.V. zal Maassluis B de volgende vergadering samenroepen. Ds. van Anken zal dan praesideeren.

15. DD. Berends en Diemer zullen respectievelijk in October en November de classis Biielle dienen.

16. Na voorlezing der korte notulen en dankzegging door den assessor is de vergadering gescheiden.

Op last der classis,

K. VAN ANKEN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 september 1912

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 september 1912

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken