GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

Classe 'a-Gravenhage,

De kerkeraad der Gerefoimeeide kerk van 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-G^a'/eU' hage D.V, vergaderen zal te 'sGravenhage op Dinsdag 2 September a.s. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 12 Augustus e.k. bij den scriba, van Speykstraat 105, 's Gravenhage.

Namens den kerkeraad voornoemd, C. LION CACHET, scriba.

Ver. van Predikanten in de Geref. Kerken.

De Vereeniging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland zal dit jaar voor het eerst een jiarvergadering honden van twee dagen. Als data zijn daarvoor vastgesteld Maandag 15 en Dinsdag 16 S ptember. De samenkomsten zullen Maandagmidctsg i uur worden geopend, 's avonds worden voort ge set en Dinsdagmiddag omstreeks 4 uur worden gesloten. Referaten of inleidingen zullen worden gehouden door Dr. Greydanus van Zuid-B: ijerland, Ds. Rudolph van Amersfoott, Prof. Lindeboom van Kampen, Ds. Kramer van Beverwijk, Dr. van Schelven van Mtarssen, Ds. Schouten van Arnhem, en Ds. Kunst van Barendrecht.

De vergaderplaats in Utrecht zal op het agendu o» dat eind Augustus gepubliceerd wordt, nader worden bekend gemaakt. Ds. Kunst van Barendrecht, secretaris der verïsniging, ontvangt nog gaarne opgave van lidmastscbap.

Kort verslag van de verpaderiBg der clïssis Amersfoort op 8 Juli 1913.

Art. I. Opening door dea praeses Ds. Offeinga.

Art. 2. Alle kerken op ééa na zijn wettig vertegenwoordigd. Gehoord de redenen, wordt aan ééa diaken keurstem verleend. De droeve mededeeling wordt vernomen, dat een dienaar des Woords zich van het Geref. kerkverband heeft losgemaakt.

Art, 3 Ia het moderamen nemen naast den praeses zitting, als assessor Ds. Munnik, als scriba Ds. de Jager.

Art. 4. Voorleiing en goedkeuring der acta.

Art. 5. Ds. Teerink, in de gegeven omstandigheden, als consulent benoemd van Veenendaal, wordt als zoodanig herbenoemd.

Art. 6. Voorlezing geschiedt van de rapporten van de Part. Synode gehouden te Zeist en de gehoudene ketkyisitatiën; door een tweetal predikanten wordt gerapporteerd over hun classisvertegenwoordiging bij een tweetal afscheïdspredicaties.

Art. 7. Ds. Donner, tot heden consulent van Renswoude, stelt zijn mandaat in handen der classis.

Art. 8. In de plaa's yan Ds. den Hengst wordt als een der primi kerkvisitatoren in het Noordelijk gedeelte benoemd Ds. de Jager, en in diens plaats als secundus Ds. Offdnga. Voor Ds. Sijbesma wordt als secundus kerkvisitator in het Zuidelijke gedeelte aangewezen Ds. Munnik en als deputaat ad examina voor Ds. den Hengst, Ds. van Arkel.

Art. 9. De inning der collecten en quota heeft plaats.

Art. 10. Adviezen worden gegeven in tuchtzaken..

Art. II. Naar aanleiding van droeve toestanden in de kerk van Veeneudaal, worden vragen gedaan, en onder den iudrnk daarvan, besluit taen aan de classes dcrs. Geref. Kerken in N.? derland van de uittreding van den betrokken leeraar kennis te geven en dien leeraar zeli een betuiging van innig leedwezen te doen oekomen.

Art. 12. Regeling vaciturediensten: Bunschoten A, Ds. Meijnen, Oad-Loosdrecht, Ds. Knoll, Maartensdijk, Ds. Munnik en Ds. van Arkel, Renswoude, Ds. de Jiger en Ds. Donner, Veenendaal, Ds, Teerink,

Art. 13. Roepende kerk Maartensdijk, en a.s. praeses Ds. Teerink,

Att, 14 Sluiting op de gewone wijze.

Namens de classis voornoemd: R. DE JAGER, h. t. scriba.

Kort verslag van de vergadering der classis Schiedam op 27 Mei 1913

1. De vergadering wordt op gebruikelijke wijze door Ds. van Anken namens de roepende kerk van Peiois geopend.

2, De credentiebrieven worden door DD, Berends en Goris nagezien en in orde bevonden. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Hoog vliet heeft een instructie.

3 Ia het moderamen nemen zitting: Ds, Oiemer, praeses; Ds, Berends, assessor; Ds. Felderhof, scriba en Da. van Ho»en, adj. scriba.

4 De notulen worden gelezen en na eecige aanmerkicgen goedgekeurd.

5. Het advies tot toepassing van de tweede crap der censure op de vorige vergadering «.angevraagd, is door de betrokkene kerk niet opgevolgd, omdat er in het bepaalde geval een sekere kentering gekomen is.

6. Vaciluredlensten door de kerk van Hoogfilet aangevraagd, worden toegestaan. Als consulent voor genoemde kerk woidt Ds. van Anken aangewezen.

7. Een kerk ontvangt advies in een tuchatzaak.

8. De rapporten over de kerkvisitatie worden aitgebracht en geven aanleiding tot enkele besprekingen. Vooral de pensioenbepaliogeo, zoo als deze in enkele kerken geregeld zijn, worden onder de oogen gesien. Men is van oordeel, dat in enkele gevallen een onrechtmatige toestand geschapen wordt, daar niet alle keiken zich houden aan het advies van de synode van Utrecht met betrekking tot de verzorging van emeritipredikanten, pred, - weduwen en weezen, Ëen commissie wordt benoemd om de kerken der classis van advies te dienen, wat er te doen zij inzake de tractementen en pensioenen der emeritipredikanten. 0/erigens geven de rapporten reden tot groote tevredenheid. Den kerkvisitatores wordt de dank der classis gebracht voor hunnen arbeid.

9. Het rapport over de approbatie van de stukken van Ds. van Hoven wordt uitgebracht.

10. Tot deputaten naar de e.k. Prov. Synode worden benoemd: DD. van Anken en van Haeiingen, primi, DD. Sieders en Goris, secundi, en de ouderlingen Prins en Dijkshoorn, primi, den Boer en Stiijbos, secundi.

11. De vacaturediensten worden aldus gegeregeld: voor de classis Brielle: Ssptembar, Ds. Berends, October, Ds. Diemer, November Ds. Felderhof; voor Hoogvliet: Juni, Ds. Vonk, Juli, Ds. van Anken, Augustus, Ds. Goris.

12. Mededeeling van ingekomen collecten voor de Theol. School,

13. Als roepende kerk voor de volgende vergadering wordt Pjortugaal aangewezen. Ds, Feldethof zal dan praeses zijn.

14. Lezing der korte notulen.

15. Ds, van Hoven spreekt met het oog op zijn a, s, vertrek naar Krimpen a, d. L«k een woord van afscheid tot de classis, hetwelk door den praeses op hartelijke wijze wordt beantwoordt.

16. Na dankgebed door Ds, van Hoven sluit de praeses de vergadering.

Namens de classis voornoemd, ' P, VAN HOVEN, adj.-scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 augustus 1913

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 augustus 1913

De Heraut | 2 Pagina's

Bladeren