GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Uit de Pers.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de Pers.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Men las dezer dagen in de Vrije Westfries dit navolgende onder den titel Tuchtelooze Jeugd.

Steeds luider wordt in onze dagen geklaagd over de tuchteloosheid en bandeloosheid van het opgroeiend geslacht.

In een schrijven van de Tucht-Unie aan 35 van de grootste gemeenten in ons land wordt o. m. verklaard, dat de scholen voor lager onderwijs leerlingen tellen, die door hun vergaande koppigheid, brutaliteit, ongehoorzaamheid of doordat zij een ernstig gevaar opleveren voor. de opvoeding hunner medeleerlingen, ongeschikt zijn voor het gewone onderwijs; alsmede leerlingen, die zich aan hardnekkig schoolverzuim schuldig maken, zonder dat de ouders of onderwijzers hiertegen - voldoende kunnen waken.

Dit euvel, zoo heet het verder, — reeds verergerd sinds de invoering der Leerplichtwet, waardoor allerlei onhandelbaren en verdorvenen, die vroeger de school niet bezochten, daarheen worden gezonden — heeft de laatste jaren angstwekkende afme­ tingen aangenomen.

Wie gewoon is zijn oogen den kost te geven en kennis neemt van wat er om zich heen gebeurt, zal zich over deze klacht niet verwonderen.

De bandeloosheid .van de jeugd grenst inderdaad aan het ongelooflijke. De Tucht-Unie schrijft dit verschijnsel voor een groot deel toe aan den volks-en kinderverruwenden oorlogstoestand en geeft dan aan als middel om deze kwaal te bestrijden:

1e. het oprichten van een of meer speciale klassen of scholen en 2e het nemen van maatregelen, waardoor het bezoek van deze speciale klassen of scholen zooveel mogelijk bevorderd wordt.

En over de hier aangegeven oorzaak én over het aanbevolen geneesmiddel valt wel een en ander op te merken.

Ongetwijfeld, de oorlogstoestand heeft op óns volksleven een verderfelijken invloed uitgeoefend. Deugd en ondeugd hadden volgens veler besef stuivertje gewisseld. Met het gezag werd — helaas ook vaak in Christelijke kringen — gespot. De zucht naar geld en goed bracht en brengt vaak alle moreele overwegingen tot zwijgen.

Bovendien leidden de vaak gemakkelijk verkregen rijkdommen menigmaal tot uitspattingen op groote schaal.

Dit alles is niet zonder invloed gebleven op onze jeugd.

Maar ook andere oorzaken zijn hier aan te wijzen. Niet te becijferen is b.v. vooral de invloed van de bioscoop die in bond met de prikkellectuur en de overal uitgestalde zedekwetsende platen, zijne slachtoffers bij duizenden telde, inzonderheid onder de kinderen van ons volk.

Voeg daarbij den invloed van de instellectualistische opvoedkunde.

Er komt eenige kentering, maar de'dagen liggen toch nog niet zoover achter ons, dat verstandelijke ontwikkeling als het midel voor zedelijke verbetering werd aangeprezen.

De vruchten van dit stelsel worden thans geplukt En het zijn waarlijk geen kostelijke vruchten.

Een van de grootste oorzaken van de heersehende bandeloosheid is echter, dat het gezinsleven steeds meer wordt ondermijnd en dat op die wijze de invloed van het kind steeds minder wordt.

De Staat moet het doen! Dat is de leuze die ook in het stuk der opvoeding wordt gehoord. De natuurlijke huiselijke opvoeding in het gezin, moet worden vervangen door de kunstmatige opvoeding door of vanwege den staat.

Ook de Tucht-Unie weet zich aan dezen invloed niet te onttrekken. Gevraagd worden speciale scholen of klassen.

Nu kunnen dergelijke inrichtingen, mits gevestigd op een deugdelijken grondslag en mits geen neutrale opvoeding wordt toegepast, ongetwijfeld hun nut hebben.

Maar vergeten we niet, dat dit toch eigenlijk niets anders is dan peuteren aan den omtrek. De gevolgen worden eenigszins verzacht; de kwaal niet weggenomen.

En daarom moet het toch te doen zijn.

Zal het opgroeiend geslaeht dat door den geest van onzen revolutionairen tijd zoo sterk beïnvloed wordt, voor algemeene verwildering worden bewaard, dan is noodig een Christelijke opvoeding.

In de eerste plaats in het gezin. Dat is het voornaamste. En dan in aansluiting daaraan óók in de school.

De school is langzamerhand geworden in hoofdzaak ontwikkelingsinstituut. Dat is ook noodig. Maar de opvoeding mag evenmin uit het oog worden verloren.

Huisgezin en school hebben hier een gemeenschappelijke taak. Innige samenwerking is daarom noocb^kelijk. 1)

1) Jammer genoeg dat er ook onder ons tot zelfs vrouwen zijn, die dit booze stelsel aanbevelen. Geheel buiten den Christus om!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 april 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Uit de Pers.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 april 1920

De Heraut | 4 Pagina's