GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1920-04-11
Van de Kerk.

Van de Kerk.

L. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Efeze IV : 12. Op het geloofsverschil dat de Schutten van de belijdeis der Suna afscheidt, behoeft hier niet te diep te worden ing ...

11 april 1920
De Heraut
Dr. A. K.
3572 woorden
Gaarne verleenen we ditmaal

Gaarne verleenen we ditmaal

Amsterdam, 9 April 1920.Gaarne verleenen we ditmaal de eereplaats aan het volgend schrijven, dat ons toegezonden werd: EEN „HONGAARSCHE HERAUT”. Prof. Dr. Jéno Sebestyén, Hoogleeraar aan de Theologische School te Boedapest, is ook onder de Gereformeer ...

11 april 1920
De Heraut
1310 woorden
Het laatste oordeel.

Het laatste oordeel.

In Art. XXXVII onzer Confessie wordt aangaande het laatste oordeel gezegd, dat alsdan »alle menschen, zoo wel mannen als vrouwen en kinderen, persoonlijk voor den grooten Rechter zullen verschijnen t en dit oordeel aldus zal toegaan, dat dan > de boeken der conscientiën worden geopend en allen ...

11 april 1920
De Heraut
1009 woorden
Geen gunst maar recht.

Geen gunst maar recht.

XIV. Ter verdediging van wat de Nationale vergadering ten opzichte van de kerkelijke goederen in 1798 besloten heeft, voerde r. van Apeldoorn twee argumenten aan: lo. dat deze beslissingen consequent en logisch voortvloeiden uit het standpunt, dat de Overheid nu te ...

11 april 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
2001 woorden
„Zoo die dagen niet verkort werden”.

„Zoo die dagen niet verkort werden”.

En zoo die dagen niet verkort werden, geen vleesch zoude behouden worden; maar om der uitverkorenen wille zullen die dagen verkort worden. Matth. XXIV : 22. Maar al te vele geloovigen beelden zich bij 't indenken van de toekomende dingen in, dat er nog steeds mogel ...

11 april 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1387 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. C. SMEENK. HET CHKISTEN-SOCIALISME, Zutphen — J. B. van den Brink en Co.Deze Studie van den heer SMEENK verscheen onlangs als No. 1 en 2 in de 3e Serie der Christelijke Brochurenreeks ONS ARSENAAL.„Een beknopte schets en beoordeeling te geven van het »Christen-Socialisme* levert ...

11 april 1920
De Heraut
G.
1454 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Men las dezer dagen in de Vrije Westfries dit navolgende onder den titel Tuchtelooze Jeugd.Steeds luider wordt in onze dagen geklaagd over de tuchteloosheid en bandeloosheid van het opgroeiend geslacht.In een schrijven van de Tucht-Unie aan 35 van de grootste gemeenten in ons land w ...

11 april 1920
De Heraut
633 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

GEZOCHT EN GEVONDEN. II. (Slot.) Het duurde echter geruimen tijd eer de burgemeester terugkwam. Toen hij eindelijk verscheen, wendde hij zich dadelijk tot Vermaas, en deed hem eenige vragen, hoe oud hij was hoe lang hij bij het vak w ...

11 april 1920
De Heraut
HOOGENBIRK.
1134 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis ’s-Gravenhage. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage bericht dat de Classis 's-Gravenhage D. V. vergaderen zal te 's-Gravenhage, op Dinsdag 11 Mei 1920, gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 20 April a, ...

11 april 1920
De Heraut
W. H. L. KUIJK.
D. J. COUVÉE
1092 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Op den eersten Paaschdag ontsliep in zijn Heere en Heiland onze geliefde Broeder en Medeopziener, de heer JAN VANGOLVERDINGE, in , den ouderdom van bijna 78 jaren, Rijke gaven van hoofd en hart had God hem verleend. In dankbaarheid blijven wij gedenken hoe hij met deze, meer dan een halve ...

11 april 1920
De Heraut
93 woorden
van 4