GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buiteuland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buiteuland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Korea. De Vr ij heidsbeweging onderdrukt. Christenvervolging.

De onderdrukking der nationale viijheidsbeweging in Korea, die veel van een Christenvervolging gekregen heefc, moet volgens bet «Hannov. MissiOQsblaitc een duizend menschen het leven gekost hebben, terwijl zes duizend gevangenisstraffen werden opgelegd.

De oorzaak van de beweging was voornamelijk de ontevredenheid over de Japansche militaire partij, die zonder de Koreaanscbe taal en volkszeden te kennen, het volk met ijzeren band ten onder hield en elke beweging die tot meer vrijheid leiden kon, met geweld onderdrukte. De eigen kinderen des lands weiden op zijde geschoven; in de besturen was voor hen geen plaats. Op de scholen mocht de Koreaansche taal en geschiedenis niet geleerd worden, en het studeeren van Koreanen in het buitenland werd bemoeiUjkt. De pers was niet vrij, evenmin had men vrij vergaderingsrecht, ook was de godsdienstvrijheid beperkt. Ia de bijzondere scholen werd de Bijbel verboden. De Christenen dwong men tot deelname aan Heidensche ceremoniëa, en zij die tot het christendom overgingen, hadden het bard te verantwoorden. Daarbij kwam de demoraliseerende invloed dien de Japanners, door hun in bescherming nemen van de prostitutie en door den verbouw van opium uitoefenden.

Het is niet te verwonderen, dat onder zulke omstandighed en de ontevredenheid toenam en de begeerte om het Japansche juk af te schudden, steeds grooter werd. En aan het spreken van de Eatente-mogendheden over bescherming van de kleine onderdrukte volken 1 Dat wilde er bij de Koreanen in. Doch het kwam alleen tot rustige demonstraties voor vrijheid ea onafhankelijkheid ; nergens werd in geheel Korea met geweldpleging daarvoor opgetreden. Maar toch gieep de Japansche politiek en het leger met sabel en bajonet in. Vooral had men bet op de Christenen voorzien; want in Japan vreest men, dat de zending de vrijmaking des volks zal bevorderen en ook Amerika tot heerschappij in het Oosten brengen kan. Doch de Amcnkaansche zendelingen hebben zich, ook al voelden zij veel voor de Koreaansche vrijheids-' beweging, vaa de politieke beweging ver gehouden. Wel hebben zij zich tot de plaatselijke Japansche besturen in den lande gewend met de bede, de Japansche Christenen te beschermen.

V^is mededeelingen die aan het Deensche Missionsblatt (1919, no 51) ontleend zijn, komen in hoofdzaak overeen met hetgeen bet «Eirang. M S3. Magazin" (1919 no. 11 en 12) over de onlusten m Korea beiicht. Volgens mededeelingen uit Amerika en Korea heeft de Japansche regeering met gruwehjke wreedheid de vrijheidsbeweging ondel drukt: gevangenneming in massa, mishandelingen, en wel scbaamteiooze en ontzettende behandeling van vrouwen, het in brand steken van dorpen.

Het bericht van een Japansch predikant, die tot een onderzoekingscomiié behoorde, bevat dingen van denzelfden aard. Hij weet ook van het neeibianden van eenige kerken te verhalen en zegt, dat volgens berichten der zendelingen ongeveer 4000 Koreanen gedood zijn, terwijl de Japansche ambtenaren slechts een 400-tat opgeven.

Bedoelde Japansche predikant geeft als oorzaak der vrijheidsbeweging in Korea op, dat voor de Koreanen de hoogescholen en de hoóge ambten bijna onbereikbaar zijn. Bovendien hebben vele Koieaansche boeren door de Japansche invatie en door het aaakoopen van land door Japanners, het land moeten verlaten. Daarbij komt dat de Japansche regeëring in haar streven om het land te Japanniseeren, overijverig geweest is. Maar boven alles heeft de militaire macht een on verdragelij ke heerschappij uitgeoefend, waarvoor de predikant afschuwelijke voorbeelden aanhaalt.

Ook deze Japanner is overtuigd dat niet, gelijk vele Japansche ambtenaren aannemen, de oorzaak ontstaan is door de Zending en de Koreaansche Christenen — al is het ook, dat eenige van de 400 zendelingen die in Korea werkzaam zija, gevoelens van ontevredenheid tegen het optreden van de Japansche regeering in hun hart hebben gehad.

Maar verblijdend is, ja het stemt tot juichen, dat trots alle tegenstand en vervolging het Christendom onder de Koreaansche bevolking steeds meer veld wint. Er is geen zendingsveld ter wereld aan te wijten, waar het Evangelie van Jezus Christus in deze eeuw zooveel veroveringen heeft gemaakt als in Korea.

Wellicht is voor enkele lezers de mededeeling niet overbodig dat Korea ten Noord-Oosten van China ligt. Het is een schiereiland met lUim zes miUioen inwoners. Het werd door de Entente-mogendheid Japan, ' terwijl het een onafhankelijk Koninkrijk was, eenvoudig gean­ t nexeerd. Japan's streven naar de opperheerschappij in Azië maakte het bezit van Kor.a begeerlijk. Protesten van Koreanen bij de Moüendheden baatten niet. Wie gelooft dat de Volkenbond, Wilson's schepping, het onrecht dat den Koreanen aangedaan werd, herstellen zal? De Heere ontfermt zich echter kennelijk over dat land.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 november 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Buiteuland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 november 1920

De Heraut | 4 Pagina's