GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

Leestafel.

5 minuten leestijd

1. DR. A. KUYPER IN JEZUS ONTSLAPEN. Uitgeversmaatschappij E. J. Bosch Jbm. — Baarn.

Toen DE. KUYPEB, . bij gelegenheid van het 40sTE STANDAAED-jubileum vóór nu 8 jaren, te UTRECHT, zijn daar in breede scharen saamgekomen politieke vrienden en geestverwanten op zijn in afzienbaren tijd te verwachten sterven wees, deed hij, die zoo kende de taal der mystiek; dit door te spreken van zijn: »In Jezus ontslapene.

En zoo is het nu geschied.

In den nacht van den Ssten November is hij in Jezus ontslapen.

Op 12 November, dag van weemoed, maar ook van dankbaar gedenken aan wat hij geweest was en gedaan had, is-ziJQ ontzield lichaam uitgedragen en hebben wij gestaan bij de groeve waarin het is neergelegd.

Het boekje dat hier voor mij ligt, is een eriunerin gsgeschrift.

Er is door de hand der vriendschap en der ereering in vastgelegd, wat oor en oog om-rent den vereerde, zoo in de laatste dagen van ijn aarde-leven, als omtrent uitvaart en grafegging van zijn aardsche lichaam had waarenomen.

Een herinneringsgeschrift van blijvende waarde.

Voor ons, die hem hebben gekend, maar ook m onze kinderen, het navolgend geslacht, niet verborgen te doen bUjven de liefde, die DR. UYPER in de harten van vele zijner oudere en jonge tijdgenooten had gewekt.

Er wordt, heel intiem, eerst in verteld van zijn ziekbed en laatsteii verjaardag, van • zijn wachten en blijdschap, zijn afgelost en opgeoepen worden.

Dan vau hoe hij, op Dinsdag 9 November, door den Voorzitter der Eerste Kamer en den Minister van Binnenlandsche Zaken is herdacht.

Onder Het opschrift IN DE STERFKAMER, volgt het door soberheid weldadig verhaal van een der weinigen, die het voorrecht had, op het stoffelijk overschot van onzen leider nog een bUk te slaan.

Nadat kortelijk de herkenningssamenkomsten, die aan den avond welke den dag der Uitvaart vooraf ging, te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam werden gehouden, zijn vermeld, volgt het verhaal van de Uitvaart zelf.

Wij zijn dan te 's Gravenhage.

Eerst in de Nieuwe Zuiderkerk, waar broederen en zusteren uit alle oorden des lands, onder het gehoor zijn van Ds. v, , D. LINDEN, Dan bij den Rouwdienst in het Sterfhuis, in welken dienst de wijkpredikant. Ds, D, RINGNALDA, voorgaat. Van het Sterthuis gaan wij naar OUD-ÉIK-EN-DUINEN, de Begraafplaats, en hier vinden wij in het boekje o m. de vier toespraken, die toen zijn gehouden. Die van Z.Exc. Minister HEEMSKERK namens de Régeering, die van den Oad-Minister H. COLIJN, als Voorzitter van het Centraal Comité der Antirevolutionaire partij, de toespraak van Prof. Dr. R. H. WoLTjEB, alsRector der Vrije Universiteit en die van den Oud-Minister en - Gouverneur-Generaal van N. Indië, A, W, F, IDENBÜRG als vriend des overledenen, en ten slotte het DANK­ WOORD van den oudsten Zoon, Prof, Dr. H. H. KUYPER,

Op het einde vindt men onder den titel: EEN TERUGBLIK, een kort verhaal van een samenkomst te Amsterdam, door de Antirevolutionaire Kies' vereeoiging aldaar bijeengeroepen »om God te danken voor wat Hij in Dr. KUYPER, het Gereformeerde volk in 't bijzonder, land en volk in 't algemeen, geschonken hadc.

Als spreker trad in die samenkomst op de heer R, C, VERWEVCK, en diens toen zoo juisten terugblik, vindt men hier in zijn eigen woorden teruggegeven.

Het boekje brengt bij dit alles portretten van DR. KI; YPER, uit verschillende tijdperken van zijn leven en photogrammen van Uitvaart en Begrafenis.

De heer E. J. Bosch Jbzn, te Baarn heeft met deze uitgave een werk verricht waarvoor wij hem dank brengen.

2. De heer G. F. CALLENBACH te NIJKERK zendt ons, nu Kerstmis al meer in 't zicht komt, een stel zijner Zondagsschooluitgaven.

Kleurige, fleurige boekjes en boeken, oude en nieuwe bekenden, voor een prijs die van f 0.10—f l.SO loopt. Maar de meeste zijn van minimalen prijs.

Het aantal is echter zoo groot, dat ik, om ze ééa voor een te bespreken, vele üeraut-liees' tafels zou noodig hebben. Dan, de naam van den Uitgever biedt waarborg genoeg, dat wat hij ons hier biedt, in alle opzichten voor onze Zondagsschoolkinderen dienstig is.

Ik meen dan ook goed te doen met het voorbeeld van andere periodieken te volgen en van deze publicaties hier een lijst te geven:

J. C. Luitingh, Gods voorzienigheid.

Oom Jan, Kijkjes in 't rond.

„ „ Van hier en daar.

C. F. Schötelndreier. De Heer verlaat de Zijnen niet.

Elisabeth, Kerstnacht en Kerstmorgen. > %

Geertruida, NaSman, of een ziel gered.

G. L. Hansen, Het nieuwe leven,

P, J, Kloppers, De geheimzinnige korf.

J. C. Luitingh, Een angstige kerstavond in het woud.

A. Verhorst, Het verkeerde adres.

E. Gerdes, De satijnen das.

A. J. Hoogenbirk, De dokter in 't Moorenland. Johanna, Niet snoepen.

P. J. Kloppers, In den strik.

Aletta Hoog, Drie kerstboomen.

Eveline, Een volgende keer.

A. Verhorst, Grootmoeders versje.

Betsy, Kleine Gabriel.

Maria Laarman, Niet Moortje, maar Doortje,

J, L, F. de Liefde, Wimpie,

P, A, Sparenburg, Vrijgekocht.

W. G. V. d. Hulst, Fik.

Johanna, Boven bidden, boven denken.

Hans, Het schilderijtje.

H^rmanna, Geen plaats ? *"

Johanna, Hoe Dolf het snoepen afleerde.

Odu, Het nichtje van buiten.

Bctsy, Wie had dat gedacht.

Johanna Breevoort, Langs den rand van den afgrond.

A. J, Hoogenbirk, Vergaard en bewaard.

Johanna, Een mislukte bedeltocht,

Betsy, Het leven van een groot man.

A, de Graafi"—Wüppermann, Roetmop.

Aletta Hoog, Geen goud, maar God.

A. J. Hoogenbirk, De torenbrand.

A-de Graafi"—Wüppermann, Een Zomervacantie.

A. J Hoogenbirk, Een jongelingsleven.

Ida Keller, Gedaan wat zij kon.

S. J. Loosjes—Brutel de la Rivière, Moeders kleine held.

Marie, Twee zusters.

Carolina, Kleine Fanny,

S. T-Loosjes—Brutel de la Rivière, Het verlorene gevonden.

Jan Vehman, Hoe Rinus wijs werd.

Ida Keller, De paradijsbloem.

„ Niet ledig weergekeerd.

Jan Veltman, Gorloo en de kleine veedrijver.

Jan van de Croese, Willem Wycherts.

W. J. D. van Dijck, De klerk van den inquisiteur.

W. G. V. d. Hulst, Jaap Holm en z'n vrinden.

E. Gerdes, De jonge pottenkoopman.

„ Het huis Wijngaerde.

„ Uit de duinen.

D. van Wijck, Achtste bloemlezing kerstliederen.

C. F, Sohöttelndreier, Bijbelsche Geschiede­ nissen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 november 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 november 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Bladeren