Bekijk het origineel

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 6

Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Vrije universiteit

2 minuten leestijd

4 staat, als een persoon, een subtjectief recht zou toekomen, als ook de gedachte dat de grondslag van de s,t raffende werkzaamheid van den staat gelegen is in het recht. Wat daarvan zij, het nationale karakter van het strafrecht wordt door die woordenkeus nie,t aange,t ast. De strafgerechten zijn nationale organen; zij passen de nationale wet toe . Een nationale wet is de strafwet niet slechts in juridischen zin als wet van den staat; maar onder de doeleinden, die zij nastreeft, bekleedt de beveiliging van de nationale staatsorde een belangrijke plaats; en het wordt aan het strafwetboek ook ten goede gerekend, wanneer het, gelijk Van Hamel van ons in de plaats van den Code Pénal getreden naHonaaI Wetboek van Strafrecht zegt, met nationale opvattingen en behoeften overeenstemt. Met dat nationaal karakter van het Strafrecht is niet in strij d wat men internationaal strafrecht noemt. De nationale strafrechtspleging bevindt zich niet op een afgesloten eiland ; de grenzen van de bevoegdheid van den strafrechter moeten worden geregeld , evenals ,de ,grens van toepasselijkheid der nationale strafwet. Die regeling, die de hoofdzaak uitmaakt van wat internationaal strafrecht heet, vindt in den regel plaats in de nationale wet zelve, en zou in zoover op den naam van internatio'naal strafrecht ei,g enlijk geen aanspraak hebben. Het internationale recht, zegt het Permanent Hof van In!.ernationale Justitie in zijn arrest in de Lotus-zaak, verbiedt den staten in het algemeen niet hun wetten en hun jurisdicti,e uit te strekken over personen, goederen en handelingen buiten hun grondgebied; het laat hen in dit opzicht een groote vrijheid, voor enkele gevallen slechts aan beperkende regelen onderworpen. De juistheid van het adjectief in den naam internationaal strafrecht wordt dan ook door velen betwist; evenals trouwens de juistheid van het substantief, daar het internationaal strafrecht niet strafrecht in materieelan zin is, doch bestemd om aan te geven welk materieel strafrecht moet worden toegepast; wat men o.a. tot uiting heeft trachten te br,e ngen in den voor dagelijksch gebruik zeker weinig ,g eschikten term "strafrechtstoepassingsrecht". In ieder gev,a l bezegelt dit internationaal shafrecht de afscheiding van de na,t ionale strafrechtssystemen en strafrechtspleging,en. Te meer wordt het nationale karakter van het strafrecht door het z.g. internationale strafrecht geacoentueerd, wijl als grondslag voor de competentie van den nationalen rechter en voor de toepasselijkheid van de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 november 1928

Inaugurele redes | 39 Pagina's

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 november 1928

Inaugurele redes | 39 Pagina's

PDF Bekijken