GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Zijne woorden geëindigd.

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

Zijne woorden geëindigd.

6 minuten leestijd

En het is gescliied, als Jezus .al deze ' ' ' " woorden geëindigd had, dat Hij tot zijne : • , • discipelen zeide; Gü weet, dat na twee ; ; " dagen het Pascha is, en de Zoon des ; , menschen zal overgeleverd worden, om V . gekruisigd te worden. Mattheus 26 : 1 en 2.

Het lijden van uw Heiland is niet op feen wil-, lekeurig pun'tides tijds. in zijn leven aangevangen.

Voor het naituurlij']< oog ischijnt dat wel zoo; d'aln lijkt het alsof Jezus' ïeven, laog in zijne op, - ' gaaride onitplooiïng, blindelings 'en ruw werd neerge^ rukt. In werkehjkheid echter en naar het licht flat Godfe Optenbarinig oveJ* den Christus geteft, was niets in zijln leven osahi; en is ook het oogenblik, waarop het kruis voor Hem! werld opgericht, allerminst aan menSchelijke berekening overgelaten, maar door Hem zèlven met zorg gekozen.

De evangelist althaiusi, wiejnö woor'd we hierboven schreven, teekent 'Otos. dat tijdsl; ip zóó, dat de be-Bturenlde hand vain Christujs daarin duidelijk wordt op'gem'erkt. „Het is geschied, als Jezus al deze wooxiden geëindigd had, dat EÈj' zeide: de Zoon des taenlschen izial o|vergetever!d worden".

Al deze woo'rden geëindigd.

Hoe treft onsi 'toch imimer in 's Heilatidfe leven de Croddelijke oiide.

Gelijk Hij zijn Hoogepriestieriijk lijden niet beëinldigd heeft, dan nadat Hij! zijti: Het is volbracht kon 'spreken — 'en gelijk Hij' eenmaal ziijh iKtonimklijk regiment niet zal afleggen, vóór idait 't: Het is geschied zal klinken, wanneer Hiji het kioninkrijk Godie en depa Vader zal overgeven — zóó iheeft Hij! ook zijn Profetisch veïkondi-f gen van 'dietn Raad G-o'ds niet afgebroken, alvorens Hijj ai zijne woo'rdien geëindigd haüi.

Al deze woorden geëin'digld: .

Het optenbare Profetische ambt van Christus otnlder Israël is nu afgeloopen. „AUeS' heeft een be^ stemldien tijld en alle voorti'emen on|der den hemiel heeft zijlnen tijd".

Ook het ispreben van Jeizus.

Hij' heeft al zijne woorden geëiindigd. Hij heeft zijin profetisch weric voltooid. Hij heeft gfeen woord weggelaten, dat niet giesproikèh moest worden. Wie de voorgaande hoofdstukken nog. eenmaal doorleest, mO'et belctennein dat inderdaad alles gezegd is: de prediking van den; weg der zaligheid, de waarrv schuwing voor een eeuwig verderf, de roepiiig ider gemeente in helt .miidjden der wereld, de einduit-'. kontót van alle ding in den jongsten dag, nog éénmaal Jerusalem ïoeriend' Vermand en het oorideel aan Israël voorzegd als het zich niöt bekeerde., ... „en het is igeschied als JezUS' al deze woorden geëinjdigd haid, |dali Hij! tojt Zij'ne discipelen zeide: Gij' weet dat na twee dagten het Paischa i; s".

Voelt ge welktei grenzen hi-er liggen?

Jezus iis een volkomen Profeet ge^weest, alvo-l rens Hij een vohnaakt Prieiste'r werd; en Hij is B!t'rafcs een volmaakt Priesiljer gewo'rden, alvorêinis Hij' een volk'omen Kioining werd.

Jez, us Chriistuisi isi wel alle drie telgelijk' geweeS't — en Hij! is d'at nóg — maar in zijn leven zien wij' toch ook een opimerlcelijke opeenvolging van tijden, in welke elk d'er drie amibten meer 'sprekend naar voren treeidt.

Tot nog. toe itrald de P^^ofeet mieer aan het licht en Idie Profeet moet eerist ailes zfeggen, moet eeitst den vollen raad Golds prediken, mo'Ct eerst al zijne wooJ^den eiadigen, z&amp; i Hij, tot het bijzonder 'lijdenswerk van den Priester ingaan; — en .straks moet dat Priesterlijk werk volkomeM. volbracht zijn in zijin bitter lijden - en sterven, en dan treedt , de jKioning bijizionlder voor het geloofsoog in opstanding, hemelvaart 'cn zitten aaiii Gods rechterhamd.

En van idie eerste opvolging hebben v/ij' hier het oogenblik.

Al zijlne woorden geëindigid.

Daar komit! .een einde aan Jezus' spreken. Doch geen willekeurig einde. Het breekt niet af, niaar het bloeit uit. Alles i, s gezeg'dl Voido-enide tot zaligheid 'en voHoende om' niet te verontschuldigen te zijn.

Er is voor Isïaël ©en 'tijd' van roeping geweest. Jarenlang was Jezus in hun midden de Profeet. Maar er komt een ure, waarin Hij! al zijtne wooröen einldigt.

En Idan komt het lijlden.

Maar dat lijlden staat niet los van het voorafgaanide; neen, bet woi/dt door dat voorafgaande beheers cht.

Wiant nu zfien wijl het verschil. Wie 'UU Idiat woo rid van Christus niet heeft willen hoo-ren — voor idien gaat ook het lij''den des Heereii' taivruchtbaar voorbij'. Israël heeft den Profeet niet aangenomen — nu isi ook de Priester niet voor hen. , De lij'den'd'e khiecht \dm Heeren draagt geen verzoening voor hen, orndiat zij' den spreken'den knecht des Heeren verworpen hebben.

En zie ook opj d'e discipelen.

Zij hebben zijne woorden aamigenomien. „Gij hebt de woorden des eeuwigen levens". Zij' hebben den Profeet 'erkend. Maar nu zal ook de Priester heö, verzoenen. Nu is er oiok' plaats voor zijn lijden. Nu komt 'di© zegen van den Prie&amp; ter over wie het woord van den Profeet hebben geloofd.

Al zijlne woordrai geëindjigld.

Nóg gaat 'dit door; voor de volken en voor de personen. Odk voor ons-D'&amp; betrekkelijke volgor'die der .ambten in Jezus' leven, ktijgt ook in ons persoonlijk leven haar neerslag.

Jezus moet eerst voor ons Profeet geworden zijfa, , moet 'eerst het Wooi^d' Gods tot onze zielen [gesproken hebben, zullen wijl Hem genieten als onzen Verzoenenden Priester en Hem' in den duur van ons leven al m'eer gaan waardeeren in zijh KIOL ninklijk regeeren van ons hart.

Wat meient ge, idat ge - zóó m.aar, zonder dat Godte Wpord ooit iets tot uwe ziel gëZ'Sgd heeftsaan het kruis van Christus uwe zaligihedd kunt aannemen? Zie 'dan aan den Jood op: Golgotha wat ge aan het kruis hebt.

Er is in ©Iks leven een roeping'stijid'. Dien tijd niet te bekennen, is zioo gevaarlijk. Want dan kan het oogenblik voor u komen, dat Jezus al zijin woorden eindigt. Dan behoeft gië nog niet te feterven, maar dit ooitdeel kan zich voltrekken in fl© doofheid en gevoellooisheid die glaandew'eg zinkt over uwe ziel. '

Heden dan, terwijl 'gijl zijhie stem' hooït...

Is hier ook troost?

Ja, hier is ook vert5? o0iSting.

VertïQOBting yoor wie iden Profelöt Christus heeft loeren ktenn'cn. Die de kracht van Zijh Woord tot tot beschaming , in het binn'ensit© hebben gevoeld'. Die het oordeel van dat WooBd toestemmen, wijl ze befcenne|n„ dat het de Waarheid is. Die ook de roeping van 'dat Woorld mi'et afwijbeïi, omidat ze igevoelen idat Go'd recht heeft met leven ein hart geëerd te worden. En 'die maar d'at Woord gemeensohapj en verzoening miet GodI zij'n gaan ^oek'sn.

Misschien hebben zijl Christusi |n, og niet omhelsd in zïjn lijlden en stervan, als den Priester die ook hen jn het kiwdschap> Gods inl'eiddie'. Misschiejn staan ziij nog . vajn verre.

Tóch is hier dian vertrooisting.voor hien. De Profeet leidt naar den Rriieater. Ohristuis' woord voert naar Zijin weirkl. Zijl zijin gelijk de di'scipelein pp weg naar h&amp; t kruis van Golgo'tha. God zal ze er brengen. • :

„Die zijn getuigenis aangenomien heeft, die he&amp; tl verzegeld' Idaii God waaïachtig is".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 februari 1921

De Reformatie | 8 Pagina's

Zijne woorden geëindigd.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 februari 1921

De Reformatie | 8 Pagina's

Bladeren