GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Majesteit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Majesteit.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wat gij doel, doe het haastslijk. Johannes 13:271> .

Altoos weer treft u in het lijden van uw Heiland dat bij wijlen doorbreken van den glans zijner Ko^ ninfclijk© Majesteit.

Zeker, — Jezus' lijden geeft over 't gebéél niet dan diepe vernedering te aanschouwien. Wanneer het lijld'en van den ganscliien tijd zijns levens op ide aarde aan het eimde overgaat in het groote lijiden, en de weg steeds dieper de ellende en den 'dood indaalt, — dan wor^dt het ten slotte al sniart" en smaad, vloek' en doem wat ge aan den Zoon 'des menschen ziet; — de ontzettende werkelijkheid van den toorn Gods tegen de zonde des ganschen menschelijken geslacMs.

Maar zelfs dan zdjki er oogenblüdcen, waarin de zon zegevierend door de zwarte wolken breekt en een wijle alles in helderen ^lans ziet; oogenblikken, waarin dé majestueuze s, chittering van Christus' Koningschap ons t'riumfeerend voor oogen staat.

Zóó, — als in Gethsemané, voor de ontroerende zelfopenbaring van den Zone Gods, de bendi8i der vangeren rugwaarfcs ter aardte wankelt.

Zóó, — waimeer in 'de binnenkameï van Pilatus, zelfs Ide Romein ontzet is voor de 'stille majesteit van zijln gevangene.

En zóó hier, — als Jezus met koninklijk gebaar bewust en vrijiwillig den man wegzendt, 'die^ Hem gaat overleveren ter d'oöd.

Satans beldoelkig , om Jezus langs den weg van verrfaad in handen zijlner vijanden te spelien, is nu achteraf wel 'duidelijk'.

Wat hij met dat heimelijke 'en bedriegelijke beoogde was de slangenlist, Hem te overrompelen. Hij' wilde Hem grijpen in eene ure, waarin Jezus het niet vermoe'dde'. Hem lokken in een V a 1 s t r i k, om Hem 'dkn o n v r ij' w i 11 i g te dooden.

Jezus moest gedood, —-ja — maar niet als het Lam Gods, dat zich vrij'willig. en bewust overgeeft, dat zélf gedood wil woMen; doch gegrepen en terechtgesteld in eene ure, waarin Hij! er niet op verdacht wa& , — bedriegelij'k — 's nachts, — door verraad. Dan waire aan Gods wcht, hetwelk' eene bewuste, vrijle overgave eischt, niet genoeg, gedaan. Dan zou de hel hebben gelachen over deze list en Satan getriumfeerd.

En ziet; — dien toeleg verijdelt Jezus hier. Hij doorziet alles. Hij! ziet het gespaumen net. En Hij laat iden verrader werkten, — en Satan in hem — zoolang als Hij' het wil.

En dan ontmaskert Hij' Judas met de bete broods. Dan laat Hi| Satan gevoelen, dat Hij alles begrijpt. En idan aanvaardt Hij' vrijwillig het lijden. Dan zendt Hij; zelf den verrader weg met dat leo-ninklijke woord: „Wat gij-doet, doe het haaistelijk!" Dan is Juidas eigenlijk in dienst van Jezus. Dan sluipt hij! niet weg als-een ver raider, maar hij wordt wegg'ezonden ais een knecht. Dan is het ook eigenlijk geen verraaid m'cer, want Jezus gaat lijiden uit vrije beweging.

„Wat gij' doet, doe het"

Dat i's 'de Maj'Csteit van den lijdenden Middelaar.

En 'die Maj'ftsteit breekt, als een innerlijk vuur, telkens door.

Want als men Hem straks vangen wil, dan zal deze iKoning 'eerst den lofzan'g zingen, ie!n.dan heengaan om zich te laten .binden.

En als Hij' hangen zal aan zijn kruis, dan zal Hij niet S'terven, gelijk de moordenaars, jegen hun wil en wensch, maar als een Koning zal Hij' het hoofd buigen en den geest geven.

„Wat gij doet, doe het".... Dat is de majesteit van het vj; ij'willig lijden.

En Johannes, de evangelis't, hij' moge op het heengaan van den verrader laten volgen: „'en het was nacht", maar hij' beeft wellicht ook aan deze Majest-eit van Christus gedacht, toen hij schieef: „En wij' hebben zijn heerlijkheid aanschouwd".

Heeft 'deze Majesteit ook' iets aan ons te zeggen ?

Ja, dat heeft ze.

Er i's voor ©lic kind van God een lijid'ens.weg; elk discipel van Jezus heeft zijm uitgang te volbrengen. Vooi den een is die weg z'w.aar eia don­ ker, vooir 'den ander liefelijker fen lichter. Maar wie achter Christus aankomen, die hebben ziichzelven te verloo-chenen en hun kruis op te |tiemen; en soms schijben bet wel de beste kindereftl Gods te zij!n, die het meest onder bet lijden dezer wereld gebukt gaan. Buigen de z'waarst met vrucht behangen ranken niet bet Idiepst n, aar beneden?

Wie zielsgemeenscbap kreeg aan bet Lam, |dat ter slachting ging, , 'die gaat het lijden 'dezes tegenwoordigen tijds dubbel gevoelen-, . als gevolg van Z'Onde 'en schuld. Die giaat —• de één meer, Idië ander mki'der —• ervaren, dat er veildrukkingien zijn, idoor welk'e men ingaat. - D'ie wordt gewaar, dat, ter heiliging van iden geest, bet vleesdi vaak zoo pijinlijk moet gekruisigd, en dat bij moet uitgaan buiten de legerplaats, 'de smiaadbeid van Christus 'dragende.

Maar er moet , ook, naar Godis wU, op dien weg iets worden gevonden van 'die Majesteit, waarniede Jezus zijin lijden droeg. Ook daarin hebt ge zijti vO'Ctstappen te Idrukken. Ook idaarin heeft Hij' u een exempel gegeven.

Het is niet genoieg, Idat ge de bep^-oeving maar aanvaaiüt, 'omldat er toch niet aan te veranderieto, is; het is zielfs niet genoeg', 'dat ge u het' lijden desnoods getroost om Gods wil, — neen — maar ge moet, wanneer smart en beproeving uw deel zijn, dat alles achter uw Jezus aau'dragen met iets van idien iKoning die voor u uitgaat. Gods kijnderen mo'esten O'Ok in bun lijiden uitkomen als koningen en koiniïiginnen, die " boven dat lij'dein staan, die 'door de genade en dé kracht van Christus' over him lijiden beerscben en bet dragen, met pp; gericht hoo'fd.

O 't is zioo te verstaan dat ze klagen en somS miismoedig zij!n, voioral als bet lang tegen vlees oh en bloed ingaat; maar eigenlijk — ook al hebben we een open oog voor het verstaanbare in hunne houding — eigenlijk is bet hunner onwaardig. Wamt idait is bet omgekeerde , van wat Jezus deeldj; 'dat is een zich laten bebeersoben door het lijden., terwijl ze miet majesteit zich daarboven moesten zetten. Denk toch, als bet leed' tot u komt, dat 'de we'reld erop let, of er nu onder'S'cbei'd, zal te Z'ien zijta. tUlsS'Cbén dien die Gojd vreest en dien die Hem niet •vreest.

Welke is die majesteit?

Ze is niet onaandoenlijkheid; geeln trots-em hooghartigheid. Ze is tajiet 'de majesteit van bet marmeren beeldi.

Maar ide majesteit van 'Go'ds kinid is, wat ze was bij' JeizUiS!.

Vrij'willighei'd in bet aanne'men van wat Go'd , oins toezenidt.

Ee^nswillendheid m'et' den Heiene.

Buigen on'dfer Zijn bestel. Billijken van Zijn besluit.

Uitstrekken - der handen oin oins door Hem te laten gord'en.

Belij'den: „Uw wil is altijd wijs en goed".

Niet morrend, niet gedwongen u bukken onider de smart, maar bereidwillig bet ontvangen, lyvetend van Wien bet u toekomjt.

Wat gij te klagen hebt, klaag d'at aan uw God, gelijk Jez.us in Gethsemané; en 'dan kunt ge ^iet diep genoeg u buigen in het stof, roepend om licht e'U genadte' en kracht: Heere, uw wil geschiede; maar tegenO'Ver het lij''den zult ge u pprichten en een koniing zijjn, mIet iets der majesteit van Jezus:

„Wat gij' dO'Ct, doe bet"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 februari 1921

De Reformatie | 8 Pagina's

Majesteit.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 februari 1921

De Reformatie | 8 Pagina's