GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„De Macedoniër”. Edzo Venema, Groningen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„De Macedoniër”. Edzo Venema, Groningen.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BOEKBESPREKING.

Het Dec.-nummeir van den Jaai^gang 1921. bevat een uiting van dank, dat, terwijl in 1921 weer verschillende bladen en tijdschriften bez.weken zijn De Macedoniër kon blijven bestaan. Ecbteir zal bet aantal inteekenaten moeten verdubbelen, andëiis loopt het op denduur mis. Natuurlijk zal, " ons Geref. volk bet daartoe niet laten kom'en. Wanneer nu al onze kerkeraden en jongelings-, en ook jongedochtersvereenigingen een abonnement nemen, dan zullen redactie en uitgever tamelijlc wel uit de knel zijn.

In dit nummer neemit Dis 'Bakker een rede over va.n een zekeiren Raden Kamil, gehouden in den Volksraad van Indië, waarin hij de beteekenis der Eiuropeesche cultuur voof Indië betoogt. Zeer merkwaaïdig is het, dat hij 'de beteekenis van de Javaansche cultuur voot dé verheffing van bet Javaa'asche volk zoo goed als niets acht. Dis D, K. Wielenga, , die. weer zi|n medewerking verleent, geeft het tweede stuk over „De Z'ending in den tijd deir Reformatie", In de rubriek „Uit mijn

Camera." is vooïal van belang, wat Ds Dijkstra meedeelt uit Keboemen; Da Van Di|k wil de Friesche keTken meet doen meeleven, maar hij' gcliijnt w'el oen "Weinig te vör te willen gaan; wij 'heiinneren er aan, dat ook DB Merkelijn de Zeeuwscbe kerken beter op de hoogte wil doen luouden; hij zal daartoe aan .al de kerken om de drie maanden een schrijven zenden met de noodige inlichtingen. Dr Van Andel deed zulks indertijd ook van Solo: aan de N.-Hollandsche kerken. Al die pogingen juichen wij toe. Men late ook niet ongelezen, wat onder het hoofd „P'andita Djawa" staat geschreven.

Het Januarinummer is uitstekend. Dis Bakker levert een a: rtikel onde-r hjet oprschrift „Eén plante", waarin hij nogmaals op de eenheid van kei'k en zending wijst; de kerken leven echter niet genoog mee; daarom spreekt hij nogal in den breode over de zending op onze kerkelijke vergaderingen, bij de opleiding tot het ambt en in de kerkelijke psTs. Wij kunnen er niet aan denken in deze rubtiek hierop nader in te gaan; wellicht bestaat gelegenheid dit op een andere p'jaats te dosn. DIS D. K. Wielenga begint een artikelenreeks over , , De Zending op Soemba van 1904—1920"; hi| is - eit wel de man voor hierover te schrijven; opvallend is reeds in dit eeTsto artikel, hoe hij zichzelf volkomen wegcijfert. Dis Pol vervolgt zijn stukken over Midden-Java ten Zuiden, n.l. bet uitwerken der beginselen; op bl. 20 geeft hij de oorzaak aan, waarom wij geen groote feommen eischende directeur-en inspecteurschap be< boeven; toch schijnt biet ons to©, dat het nog een vraag is, of wij op den duur ze niet zullen behoeven; het eminente driemanschap: : DJjtetrïit-Breukelaar-Hania wordt oud, en zijn eir opvolgeris, die van bun pastoralen tijd zooveel kunnen afzonderen als deze broeders deden en doen voor de zending? en zijn zij dan ook nog in staat dien uitgebueiden arbeid te verrichten? Ik Vrees, dat wij voor groote moeilijkheden komen te staan in afzienbaren tijd. In de rubriek „Uit mijn Camera" zijn bijzonder ter ovenveging waard de stukjes „Eien leerschool' en „Batavia-zendende kerk".

J. D. WIEJSTGA.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 1922

De Reformatie | 8 Pagina's

„De Macedoniër”. Edzo Venema, Groningen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 januari 1922

De Reformatie | 8 Pagina's