Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

11 resultaten
Filteren
van 2
VORM EN GEEST.

VORM EN GEEST.

I. Onder dit motio „vorm en geest" kan nien al de vraagstukken benaderen, welke in de l'aatsLe •jai'en door de zoogenaamde „beweging der jóngeren" aan de orde zijn gesteld.En inderdaad ligt in dit moiLto „vorm en gsest" een s o h i b b o 1 © t h voor de dogm ...

20 januari 1922
De Reformatie
VAN DER VAART SMIT.
1304 woorden
Vernedering.

Vernedering.

Van a Jeruzalem naar Nazareth — h'qe duidelijk ligt in de-zie .aiJdalin, g, reeds tijdens de kindsheid van Jezus, de weg van vernedering aangegeven, diem Hij heel zijja leven op aarde te gaan had.Is niet Hij^ van Wien hiier gespïoken wordt, de Koining' Israels? Méér nog: Is Hij niet de Zon ...

20 januari 1922
De Reformatie
v. A.
951 woorden
Het studeeren der Ouderlingen.

Het studeeren der Ouderlingen.

II. Het gevaar van ouderlingenoverheersching alzoo in onze kerken vrijwel denkbeeldig. isHeel o-ns kerkelijk leven is tegen alle hiërarchie gekant.En het Gereformeerde - besef w-earkt in onze kerken gelulckig wel zóó sterk, dat zulk een hiërarchie een ...

20 januari 1922
De Reformatie
HEPP.
2034 woorden
De kerk en de sociale kwestie

De kerk en de sociale kwestie

bezien door een niet-theoloog. III. Reeds wees ik er op', dat ©r ook aan het sociaal inzicht heeil wat m'angieit. Die noioidzafcelijfcbeid van sociale opleidjingi, van betere sociale opleiding, wil ik daaroïn no'g even naar voren bre ...

20 januari 1922
De Reformatie
W. HEYNS.
K. D.
1818 woorden
Ds H. DIJKSTRA.†

Ds H. DIJKSTRA.†

Ds Dijkstra is dood!Hij zal geen brieven meer sohrijVen aan zijn vriend te Antiochië, maar roeml nu met hen, die het eerst „cih"isLanen" genaamd werden, den Zaligmaker der wereld in het hiemelscii Jerusalem.Ds Dijkstra dooid!Wij kuanen het ternauwernood gelooven. Hij was zoo ...

20 januari 1922
De Reformatie
J. D. WIELENGA.
N. B.
2219 woorden
KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

door J. C. RULLMANN. XVI. 15. Aan den interpellant in heit Voilkfeblad van 21 Januari 1869. Opigenomien in De Hoop des Vaderlands van 3 Maart 1869.Dit is het «erste opstel, waarmee Dr Kayper zich in den schoolstrijd biegaf. 't Ging destijds om wijzigin ...

20 januari 1922
De Reformatie
J. C. RULLMANN.
1139 woorden
Voor-, tusschen- en naspel.

Voor-, tusschen- en naspel.

Rrrrrn-t! Net of eir eön wekker afloopl; . RrrriTrt! Met een dergelijke langgerekte triller ad libitum op de bel heb ik meer dan eens een voorlezer aan den organist het sein hooren geven: „Gauw ophouden, want ik sta 'te wachten!" Alsof één klein tikje niet voldoende was, ja, dikwijls zelfs overbo ...

20 januari 1922
De Reformatie
J. L. F.
1697 woorden
Waar zijt gij liever, in Amerika of in den hemel ?

Waar zijt gij liever, in Amerika of in den hemel ?

Eeng esprek.Meen niet, dat ik met dit 'opschrifL bedoel spottend opmerkingen te niaken over eenig vörschijnsel oip het terrein van het maatschappelijk of van hel kerkelijk leven. Ik vond het veeleer aan 'het hoofd van ec-n merkwaardige samenspraa.k in een der eerste jaargangen van De Bazui ...

20 januari 1922
De Reformatie
G KEIZER.
1167 woorden
PERS-SCHOUW

PERS-SCHOUW

Een stukje kerkelijke statistiek. De „Zeeuwsche Kerkbode" geeft, 'dit, cijfer.-o.yftrzicht over onze kerken in I921.., ii|; ^i|l^!^^|' Classes. Over het gchcete land fessoïteeren de Kerken in 59 Classes. Va, n den Ideinstea omv ...

20 januari 1922
De Reformatie
HEPP.
2957 woorden
„De Macedoniër”. Edzo Venema, Groningen.

„De Macedoniër”. Edzo Venema, Groningen.

BOEKBESPREKING. Het Dec.-nummeir van den Jaai^gang 1921. bevat een uiting van dank, dat, terwijl in 1921 weer verschillende bladen en tijdschriften bez.weken zijn De Macedoniër kon blijven bestaan. Ecbteir zal bet aantal inteekenaten moeten verdubbelen, andëiis loo ...

20 januari 1922
De Reformatie
J. D. WIEJSTGA..
500 woorden
van 2