GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

PERS-SCHOUW.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PERS-SCHOUW.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een stoute Roomsche.

Zéér gezonde en verlicihte opmerkijigen, die ook gereformeerde kerkisten ter harte mogen nemen, , reviewt „De Telegraaf" uit een katholiek blad.

De R.K. Staatspartij ende Kerk.

In het weekblad de „Katholieke Staatkunde" schrijft Exspectans over „De Kerk en de Partij", in welk artikel de atitenr tracht aan te geven het •wezen van de kerk: die is: „de over de gansolie wereld verspreide, de aan alle G-odminnenden meegedeelde Clu'istus".

„Christus , heetst een zichtbare, maai-ook een onzichtbare Kerk gesticht. — Beter: één Kerk, met chibbel element, een zichtbaai-en een onzichtbaar element.

De zichtbare Kerk is de hiërarchische organisatie aller gedoopten en in leer en tucht, uiterlijk, trouw gebleven, geloovigen; met den Paus als zichtbaar opperhoofd. De ziclitbare Kerk bestaat derhalve in natuurlijke orde. Bezield door bovennatuurlijk leven, zeker, - maar „zichtbaar" slechts, dank de waarneembare, natuurlijke uitwendigheid."

„De onzichtbare Kerk (de ziel der Kerk) is de bovennatuurJijke orde omvattend alle waarachtig Godvreezenden en Christusminnenden met Christus als onzichtbaar opperhoofd."

Verder zegt de schrijver het volgende:

„— Velen vatten de Kerk op als een goddelijke instelling die hunne verdediging behoeft, of ais een maatschappelijk stelsel, dat zijf moeten invoeren met behulp van het Evangelie.

Inderdaad, velen der onzen vatten de Kerk op als een partij. En deze partijmjannen hebben de zichtbare Kerk verheven, ten koste der onzichtbare. Laten we aannemen, met de bedoeling, om de zichtbare Kerk sterker en haar werk meer zegenrijk te maken. Maar met het gevolg, dat zij daardoor juist minder sympathiek gemaakt werd, minder aannemelijk en zelfs gehaat werd gemaakt. Wat al heel erg, schoon nog niet het allerergste is. Het allerergste gevolg van hun taktiek is, dat zij de superioriteit der onzichtbare Kerk miskennen en doen miskennen.

Zij hebben van de Kerk een partiji gemaakt en i. p. V. christenen, zonder meer, zijn zij partijaanhangers hunner Kerk 'geworden. Hun apologie is partij^apologie. Die bekeeringen die zij bewerken, zijn hun paxtij-bekeeringen. Hun werken, die zij stichten (Katholieke Universiteit incluis!) zijn partijstiohtingen. En trotsch zijn zij op hun organisaties en hunne gewrochten: hun partijversterking. En reklame-maken doen zij met hun veroveringen en hunne bekeeringen: hun partijexpansie.

En de oogst, dien zij binnenhalen?

De oogst is haat."

„Zij hebben in verwarring des geestes, van de Kerk een partij gemaakt. En hun partij: hun werken, hun organisaties, hebben zij vereenzelvigd met de Kerk.

Dit ook op politiek gebied.

En zoo heeft hun „Katholieke Staatspartij" zich het air gegeven van de Kerk zelf te zijn.

De Kerk is één, heilig, algemeen en onfeilbaar.

En in haar blinden waau heeft de Kath. Staats-|)artii zich éénheid, heihgheid, algemeenheid en onfeilbaarheid aangematigd. Doch geen echte. De eenheid was schijn, geen wezen-: zie nu brokkelt zij uit elkaar. De onfeilbaarheid was opgedrongen meer-(lorheidsbeslissing, wier wil al te vaak slechts steunde op onwetendheid en gevormd werd door misleiding. De algemeenheid was in het streven om. te voldoen aan de platvloersche verlangens aller leden, het hooge verlangen van God uit het oog verliezend; — en zie, nu voelen allen zich miskend en zijn ontevreden. De heiligheid was, lacie! geen andere dan dio van 't heilighuisje der ijdele zelfgenoegzaamheid."

Wazige - woorden.

Een Haagsch lezer zendt mij het volgend knipsel uit een Haagschi blad.

Het idee van een apologetische vergadering, gelijk hier beschreven - wordt, is schitterend, maar hetgeen Dr de Groot spralk' vrëkt op één punt een i)eetje den schijn van m'archandeeren.

Wat doen - wij, gereformleerden, op-dit gebied?

Is er zaligheid het Christendom? buiten

Met dit onderwerp trad gisteravond in de volle groote Dierentuinzaal op Da-Joh. de G-root, Ned. Herv. predikant alhier. Die vergadering' ging uit van de Confessioneele vereeiiiging', die de laatste npologetische voordracht in dezen winter hiermede orgfiniseerde.

Nadat Dr M. M. den Hertog - met gebed de bijfeenkomst had geopend was het woord aan Dr de Groot.

Spr. wil eerst een definitie van absoluut g'eyen. Absoluut is een volkomen, onovertrefbare afsluiting van een zeker g: ebied, in casu het Christendom. Het woord bedoelt dit, dat de zaak - w'aarover het gaat niet vooï verbetering vatbaar is.

Het Christendom is de laatste, hoogste, alles in zich sluitende onovertrefbare r.eli^e. Daarmede bedoelt spr. niet een bepaalde verschijhing van het Christendom. Vopr hem! is het Protestantisme en in dat Protestantisme het Calvinismte de hoogste _ openbaring] der religie. Maar dat heeft hijf hier niet op het o, oig: . gpr. bedoelt het echte, levende Christendom, waarvan de eenheid ligt in Christus. Dat echte Christendom is absoluut. Bij velen in onzen tijd is er twijfelzucht en ongelaof. Spr. noemt daar eenige redenen voor op', bijiv. vele godsdiensten bevatten momtenten van waarheid en daarmede valt dan de absoluutheid van het Christendom; het veranderlijke op deze wereld kan bedwelmen; de leer dat er niets dan stof is, bekoort; de bijbelcritiek enz. kan ons afhouden van het Christendom.

Daarbij komt ncg^ dat de oorlog ontzettend veel kwaad heeft gedaan aan het Christendom. Toch kan men zoo ong^eveer be-wij!zen, dat het Christendom absoluut is. Iemand, die objectief zou kunnen ooa-deelen — een Mars-bewoner bijV. — zou zeggen dat het Christendom de hoogste en beste godsdienst is. Al het goedèf'warè, schoone in andere godsdiensten treft men < ? dis. in het Christendom] aan, ja beter, dieper-, hoqger. Welke religie verzoent den mensch mtet God, verlost hem van de zonde en wijst hem een plaats aan in kerk, staat en' maatschappij? Waar wiordt God heerlijker beleden?

Ten diepste is het een kwestie van • gelooif. Wie in den Zoon gelooft heeft het eeu-wige leven. De absoluutheid van het Christendom is een grootsche gedachte. Maar odk een gevaarlijke, als we de andere godsdiensten te laag schatten. Er is wel een diepe kloof tusschen het' Christendom en de andere godsdiensten.

De vraag komt naar vqren of er geen behoud is buiten het Christendom? G-aan alle heidenen verloren? De Schrift spreekt van andere schapen, die van dezen stal niet zijn. Dl.w'.z. ler wiaren ten tijde van Israël ook verstrooide kinderen Gods, die buiten Israël stonden. Zij! waren herboren door den Chrislusgeest. Dit kan zonder dat men het zichz'elf bewust is. Spr. antwoordt dus op deze vraag; : de heidenen kunnen zeer zeker zialig worden.

Ten slotte merkt spr. opi, dat alleen het ware Christendom het echte is. Aan den schijn hebben we niets. Maar 'jaglen wie het achterna, zoo zegt spr. wees gegroet Christus, mijn eenige hoiopi?

Een drietal aanwezigen nam deel aan de gedachtenwisseling, waarin vragen naar voren kwamen als: • wat is echt geloof, wat spr. populair beantwoordde met: onbegrensd vertrouwen in God; wat zijn bastaardvormen van het Christendctml; - wat staat hooiger: gelooven of begrijip'en. Ook sprak een z.g. Dageraad-man, die de absoluutheid van het Christendom trachtte te bestrijden en die door spreker eens flink onderhanden werd gjenopien.

Ds v. d. Biosch sloot deze gioed 'geslaagde samenkomst met dankzegging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 1923

De Reformatie | 8 Pagina's

PERS-SCHOUW.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 1923

De Reformatie | 8 Pagina's