GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gezalfd en gezonden.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gezalfd en gezonden.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Geest des Heeren HEEREN is op miJ, omdat de HEERE mü gezalfd heeft, Hü heeft mij gezonden. Jesaja 61:1.

De'Heere HEERE heeft mij gezalfd en gezonden! Met da, t machtige woord op de lippen mocht Jesaja de profeet zijn volk tegentreden.

so Dat woord was hemzelf een hemelsdhe wapenrusting, waarin hij, zwalske mensdh, zich een strijdbaar held wist, moedig uittrei< : kend tot den heiligen krijg voor de eer'van den eeuwigen Koning.

Hij wist: het was geen aanmatiging als hij zoo sprak. Hij had zichzelf niet opgeworpen. Hij kwam niet op eigen gelegenheid, noch in zijn eigen naam. Oo'k verkondigde hij niet de gedachten, die uit zijn eigen bewustzijn opk'wamen. Hij voelde in zijn hart en geest en wil en woord een .wondersterke energie instralen, een machtige drijfkracht; hij moest daa.raan gehoorzamen; hij moest opstaan, en gaan tot zijn volk; hij moest spreken, getuigen, luide uitroepen. Hij kon niet zwijgen. Hij wilde het ook' niet. W, ant hij was geen steen door een reuzenhand geworpen, maar een instrument, toebereid door de hand Gods. De Geest des Heeren was op hem, om hem bekwa, am te maken, te zalven, te inspireeren, aan te drijven. En die Geest deed hem spreken en niet zwijgen eer het laatste godswoord gezegd was.

Wat gaf dat denkbeeld hem kracht tot zijn profetischen arbeid: ik' word geroepen; ik ben gezonden.

En reeds die ééne formule was in staat beslag te leggen op den geest zijner hoorders en hen schuldig te stellen als zij naar deze hemelsche proclamatie niet wilden hooren.

Twee' Godsnamen worden hier saamgevoegd: Heere. HEERE.

De almachtige sterke God, Schepper en Gebieder van hemel en aarde, de eeuwige Koning.

En die Heere is als HEERE Israels Ontfermer, de God des Verbonds, die nooit wankelt of bezwijkt, die trouwe houdt over Zijn volk tot in eeuwigheid, Wiens goedertierenheid evenmin' wijken, als Zijn Wezen veranderen za, l.

De Geest des Heeren HEEREN is op mij; dat konden 'de profeten zeggen, maar alleen in die tijden, dat de Geest vaardig over hen werd.

De glanzende olie, waai-mee hun hoold werd gezalfd was daarvan het heilige teeken. Zij waren van God verordineerd en zouden daarom de Geestesgaven ruimschoots ontvangen, die zij tot richtige vervulling van hun .ambt behoefden.

Hoe schoon is dit alles in Christus vervuld.

Hij is d e Messias, de waxe, de hoogste, de E enige, naar Wien al de anderen van uit de verte en uit de laagte heenwezen.

Hem heeft de Vader gezalfd, niet met kostbare olie, maar met den Geest zelf zonder ma.te.

Op Hem zou immers naar de belofte de Geest der wijsheid en des verstands rusten, de Geest des raads' en der sterkte, de Geest der kennis en der vreeze des Heeren.

Hij heeft mij gezonden. Dat was z ij n woord'. Daarin lag heel de grootsche roeping van den' Heiland saamgevat.

Dat kan de Jezus der modernen niet zeggen. Deze was slechts een profeet, die was opgestaan en zich opgeworsteld had boven het lage geestelijk peil zijner tijdgenooten, en in feilen hartstoicht toornde tegen hun moordend formalisme, die de armen uitbreidde tot ellendigen en ongetroosten, om. ze te drukken aan zijn kloppend liefdehaxt.

Aan zulk een Heiland hebben wij niets.

Hij komt uit de menschen, en spreekt de woorden der menschen.

De Christus der Schriften — de Gezalfde en Gezondene des Vaders, komt van God en spreekt de w o o r d e n G o d s.

Hij komt tot ons met een hemelsche opdracht, en in heilige roeping. Zijn leer is de Zijne niet, maar van Hem, die Hem gezonden heeft.

God woont zoo hoog en zoo ver. De hemel is gesloten. Zonder Openbaring weten wij niets van Hem. Wat het boek d'er natuur ons leert, is slechts een druppel water op^ een door dorst gekloofde tong, waardoor het verlangen naar de koele bron wordt wakker geroepen.

Wie verklaart ons de dingen Gods? Wie spreekt ons van Hem, dien nooit iemand zag? i

De Eeniggeboren Zoon, die in den schoot des Vaders is, die heeft Hem ons verklaard.

Gezegend zij dan de groote Koning, die tot ons komt in 's Heeren Naam.

Waarom zoudt gij twijfelen ? .

Waarom Zijn getuigenis niet aanvaarden?

O, neem het aan!

Ge kunt het alleen, als ge door geloof Hem aanneemt.

Zoovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen-Gods te worden, na, melijk die in Zijnen naam gelooven.

En deze juist zullen Zijn getuigenis aannemen. blijven

Gebogen over het Woord en biddend om den H-. Geest zullen ze Hem vragen: o spreek' Uwe verlossende woorden opnieuw in onze ziel. Ge­ zalfde, Gezondene des Vaders.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 december 1923

De Reformatie | 8 Pagina's

Gezalfd en gezonden.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 december 1923

De Reformatie | 8 Pagina's