Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

De eenheid der Kerk.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De eenheid der Kerk.

6 minuten leestijd

De „eenheidsbeweging" is nog niet doodgéloopen. "\Vel heeft zij in ons Ipjid aan actualiteit verloren. Over haar wordt hieiiiniet veel meer geschreven noch gerefereerd. Op de Synode van Utrecht echter werd zij door twee van de drie Schotsche afgevaardigden, die tot haar spraken, sterk op^ den voorgrond gesteld. Het Engelsc'h-Amerik'aansche P'rotestanüsme is van haar nog vol. Het Pacificisme op staaUiundig gebied heeft zijn tegenlianger op het terrein der Kerk in deze eenheidsbeweging. Men wil haar bevorderen doo-r groote Wereldconferenties. Zij heeft reeds haar vorderingen gemaakt in Engeland', in de Vereenigde Staten, in Canada en Australië. Vooral de Wereldconferentie voor 'Geloof en Kerkregeering — zoo zal ik haar naam; „for Ordre and Faith" weergeven — jaagt haar na. Ds Kólfhaus uit Vlotho oefent in hét laatste nummer van de „Reformirte Kirchen-zeitung" kritiek uit op dit streven. Hij doet dit vooral in verband met de twee laatste stellingen, die met het oog op 'de naaste samenkomst van genoemde Wereldconferentie zijn geponeerd. Van de negen stellingen, door haar opgesteld, raken stelling acht en negen de door mij genoemde eenheidsbeweging.

stelling acht luidt: De zichtbare KeSo-p aarde - moet zich aan de wereld openbaren door hare zichtbare eenheid als het lichaam van Christus.

In stelling negen beet het: De rechte verhouding tusschen de Kerk en de plaatselijke Gemeenten is die, welke in bet Nieuwe Testament wordt gegeven, n.l.: de afzonderlijke 'Gemeenten zijn de plaalselij'ke vertegenwoordiging van de eene Kerk. - De toestand zooals die nu is, dat er onderscheidene en op elkander naijverige, van elkander onafhankelijke en naast elkander staande Kerken zijn, die in 'dezelfde plaats leven, mag nooit geacht worden te zijn overeenkomstig den wil van Christus, 'hoezeer men ook trachte ter recihtv.aardiging daarvan te wijzen op omstandigheden in het verleden, die daartoe hebben geleid; , zoo moet men dan met alle inspanning het - daarheen leiden, - dat de toestand, die ons in bet Nieuwe Testament wordt geteekend, weder hersteld worde.

Kólfhaus zegt van den inhoud dezer beide stellingen, dat. zij in beginsel afwijken van onze gereformeerde overtuiging. Der reform ir ter Bund heeft zich bij deze Wereldconferentie aangesloten.

Dit is ook het geval met sommige - Gereformeerde Kerken, met welke wij in de laatste jarenin nauwere aanrak'ing zijn gekomen.

Van het hoogste belang acht ik, dat de gereformeerden in het midden van dergelij'ke conferenties hun getuigenis laten hooren, als zij achten dat stellingen worden verkondigd, die in strijd zijn met - de gereformeerde beginselen.

Zij dienen aldaar te spreken en te getuigen, , die geloovèn aan de vernieuwende kracht van de gereformeerde waarheid; zij mogen zich niet onthouden die haar liefhebben, haar zegeningen genieten en anderen gaarne zouden willen doen deelen in de voorrechten, die 'God hen schenkt; zfj' moeten zijn in bet midden dezer wereld omvattende conferenties, die belijden dat al de Schrift v.an God is ingegeven, en iruttig is tot leering, tot w e id e r 1 e g g i li g, t o t v e r b e-tering, tot onderwijzing.

Daar zijn gemeenlijk ook vertegenwoordigers op dergelijke conferenties uit Kerken en kringen, die ernstig begeeren in belijdenis en in kerkregeering weer te leven uit de gereformeerde beginselen. Zij' weten zelf menigmaal nog niet recht te onderscheiden. Zij ontvangen steun in stoffelijk opzicht; veel steun zelfs uit de Engelsohe-, Schotsche-en Amerikaansche Kerken. Licht laten zij zich' oo-k in zake belijdenis en kerkregeering steunen (? ) va.n uit dienzelfden hoek.

Doch ook van ons ontvangen zij steun!

Vertrouwend zien ze tot ons op!

Gaarne luisteren zij naar ons!

Onze kerkrechterlijke beginselen moeten wij, waar wij maar de gelegeribeid hebben, verkondigen en aanprijzen. ;

Wij hebben de deugdelijkheid daarvan ondervonden! Velen willen ons gaarne geloovèn wanneer wij getuigen van de .heerlijke kracht onzer beginselen.

Kolfliaus deed goed - met te getuigen, nu hij; meende kritiek te moeten oefenen van gereformeerd standpunt op' den in'houd dezer beide stellingen.

Immers daar schuilt veel aantrekkelijks in wat ter Wereldconferentie als eisch des Heeren zal worden verdedigd en aangeprezen.

Breede kringen 'hebben het oog hoopv'ol geslagen op-ide Engelsch-Amerik'aansche wereld.

Ook de Kerken worden moe van strijden en twisten. De eenheidsbeweging is eene natuurlijk'e reactie, die wel geboren moest worden in dezen tijd. Des te meer zie men scherp toe of wat wordt iDegeerd ook begeerlijk is en wat wordt aangepTezen wel deugdelijk is.

Het betoog van Ds Kólfhaus kan ik in zijn geheel niet weergeven.

Ik meen te mogen volstaan met de mededeeling van eenige uitspraken door hem zelf onderstreept.

Zij volgen in de orde waarin de geleerde schrijver ze gaf.

„In deze , beide stellingen, alzoo Kólfhaus, hebben wij de consequenties van meeningen, die zeer geliefd zijn onder het Engelsch-Amerik'aansöh Protestantisme, te weten, dat wij - door onze krachtsinspanning het rijk Gods op-aarde kunnen stichten."

Ik maak de opmerking, dat Kólfhaus door zijn positie, zijn reizen, zijn studie bizonder goed thuis is in de Engelsch-.Ameri'kaansche kerkelijke wereld.

„De phniformiteit - der Kerken kan niet door congressen en compromis, of door de belijdenis terug te brengen tot een minimum, worden tegengehouden, zij is eer uit Christus zelf. Daarom noemen wij gereformeerden ons ook niet „de" kerk van Chiistus, maar veeleer „eene" kerk van Christus". Men begrijpe mij goed. Deze onderstreep-te uitspraken staan in bet nauwste verband' met wat Koliliaus daaraan laat voorafgaan in zijn ernstige kritiek. Om de draagwijdte van zijn theses te overzien dient men eigenlijk' heel zijn artikel te lezen. Dit geldt ook van de beide laatste, die ik nog laat volgen.

Als de j. Conferentie voor Geloof en Kerkregeering" de zichtbare - eenheid - der kerk voor een no'odz.a!fcelijk iets verklaart, dan jaagt zij een utopie na en toont door dezen haren eisch niets geleerd • te hebben uit-de leiding, die de Heere met Zijn Kerk beeft gehouden."

„Dan zal - de begeerde eenheid er zijn, eene veel dieper wortelende eenheid, eene eenheid meer gelijk aan die waarom de Heiland bidt in het 'Hoogep-riesterlijk gebed dan eene eenheid in het uiterlijke, als iedere Kerk leeft in bet bewustzijn, geroep-en te zijn mét baar zusterkerk te leven tot de verheerlijking van God."

„De geschiedenis van het. Calvinisme toont ons juist, dat pluriformiteit en eenheid elkander niet

uitsluiten en dat de veelheid der Kerken ook; een bewijs is van Ihaar levenskracht en niet enkel een van de armoede des menschen."

Het zal goed zijn als Kolfhaus zijn kloeke en welgewogen woorden laat hooren op de groote Wereldconierenties, waarop hij geen onbekende is!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 1924

De Reformatie | 8 Pagina's

De eenheid der Kerk.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 februari 1924

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken